Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (V.21.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a alapján, figyelemmel az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezésekre is, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület a 2012. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.21.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervekkel együttesen

15 575 231 eFt költségvetési pénzforgalmi bevétellel

15 110 290 eFt költségvetési kiadással

464 941 eFt költségvetési egyenleggel

870 000 eFt finanszírozási bevétellel

458 999 eFt finanszírozási kiadással

1 019 634 eFt pénzmaradvány felhasználással

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő oktatási, szociális, kulturális intézményeinek költségvetési kiadásait összességében 5 634 390 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1 879 603 eFt-nak megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 220 803 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat szakfeladatonkénti költségvetési kiadásait együttesen 3 813 225 eFt-ban, - ezen belül kiemelt előirányzatonként a kiadásokat - a 3/c. számú mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összegét 904 433 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal

a) felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 1 934 125 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését e rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint,

b) a fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését összességében 224 225 eFt összegben, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 5. számú mellékletben foglaltak szerint

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Önkormányzat intézményei - ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti - 2012. évi létszámadatainak alakulását e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat 2012. évi normatív állami támogatásainak és központosított bevételeinek elszámolását jogcímenként e rendelet 9. és 10. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat és önállóan gazdálkodó és működő, valamint az önállóan működő intézmények 2012. évi helyesbített pénzmaradványa összesen 1 673 093 eFt, amit a kiutalandó támogatások 1 758 905 eFt felhasználható pénzmaradványra módosítanak a 11. számú mellékletben foglaltak szerint.

11. § a) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2012. évi, összesen 162 887 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

b) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi, összesen 1 516 407 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

c) A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2012. évi, összesen 3249 eFt összegű felhasználható pénzmaradványa felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2012. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és intézmények vagyonát a 15. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 228 519 358 eFt-ban,

b) az Önkormányzat és intézmények vagyonkimutatását a 16. számú melléklet szerint

állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület:

a) a 2012. év egyszerűsített mérleg adatait a 17., az egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentést a 18., az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást a 19. számú mellékletek szerinti tartalommal,

b) az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 20. számú mellékletben foglaltak szerint,

c) az adósságállomány évenként bemutatását a 21. számú melléklet,

d) az Önkormányzat és intézmények pénzforgalom egyeztetések bemutatását a 22. sz. melléklet,

e) az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatását a 23. számú melléklet szerint adatokkal

hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő nap lép hatályba.

Budapest, 2013. május 16.

dr. Bácskai János dr. Nagy Hajnalka
polgármester jegyző

1/a-23. számú melléklet a 10/2013. (V.21.) önkormányzati rendelethez