Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a helyi önkormányzat jelképeiről valamint a „Ferencváros” név használatáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

A rendelet célja

1. § (1) A rendelet célja, hogy az Önkormányzat jelképeinek meghatározásával a lakosság összetartozását erősítse, mely jelképeket az Önkormányzat szervei, intézményei és egyéb természetes, valamint jogi személyek szabályozott módon használhassanak.

(2) Az Önkormányzat jelképei a címer, a zászló és a jelmondat (a továbbiakban együtt: jelképek).

(3) *  A címer és a jelmondat együtt alkotják az Önkormányzat logóját.

Az Önkormányzat címerének és zászlajának leírása, jelentéstartalma

2. § (1) A címer zöld pajzson, felső harmadban címerpajzs közepén, felső élhez igazodóan félkör alakban látszó napkorong három sugárral, melyből egy lefelé, kettő jobbra és balra 45 fokos szögben lefelé dől a címerpajzs széléig. Alatta címermező közepében ezüstszínű egykerekes vízimalom ezüstszínű kapuval. A címerpajzs alsó harmada háromszor vágott két hullámú hullámvonallal, felső két vágás közötti és alsó vágás alatti címerpajzs alsó széléig terjedő mezők ezüstszínűek, a közötte maradt mező zöld színű. A címerpajzsot felső élére helyezett aranyszínű, koronaszerű, közepén egykapus toronnyal bástyaimitáció díszíti. A kapuzata kékszínű. A címerpajzsot két oldalról aranyszínű, hátsó lábukon álló, misztikus állatalakok tartják karmaik között. Baloldalról szárnyas griffmadár, oroszlán alsótesttel, lábai közé hajló farokkal, jobboldalról felfelé ívelő farkú hímoroszlán tartja. A címeren a mázak, színek a címertan szabályainak megfelelően jelennek meg.

(2) Az (1) bekezdésben leírt egyes elemek jelentéstartalma:

címerpajzs zöld mező - utalás a városrész kialakulásakor a területre jellemző kertekre

címerkép az ezüst hullámvonal a Dunát,

az ezüst vízimalom a jellemző történeti iparágat,

az ezüst kapu a városhatárt, a közhivatalokat,

az aranysávok a napot és a fontos országutakat jelzik,

a sisakdísz a kapcsolódó belvárost - Pestet - mutatja, utalva a Ferencváros külváros-múltjára

pajzstartók oroszlán-griff páros arany színben - azonosak a főváros címerével, mert a kerület annak része

(3) *  A jelmondat képi megjelenési formája:

A jelmondat szövegszerű megjelenési formája:

Otthon, Város: Ferencváros

(4) *  A zászló zöld mezőben középütt fehér pólya, rajta az (1) bekezdés szerinti címer. A pólya szélessége megegyezik a két zöld szegély együttes szélességével. A hátsó oldal az elsővel megegyező. Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya: 2: 3.

(5) *  A jelképek méretarányos, színes grafikai képét, a megfelelő színazonosítást, a logó színes, grafikai képét az 1. számú melléklet tartalmazza.

A rendelet személyi hatálya

3. § (1) A jelképek használata nem sértheti Magyarország és az Európai Unió jelképeinek használatát.

(2) A jelképek használata Magyarország és az Európai Unió jelképeinek használatát nem helyettesítheti.

(3) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat területén a természetes és jogi személyekre, köztestületekre.

A címer, a logó és a jelmondat engedélyhez nem kötött használata * 

4. § (1) *  Az logót - engedély nélkül -, mint díszítő és utaló jelképet használni kell a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, a polgármester, az alpolgármesterek, a helyi önkormányzati képviselők, a jegyző, az aljegyzők, a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei és vezetői ügyintézése során használt levélpapíron, névjegyein, arcképes igazolványain, nyomtatványain, közleményein.

(2) *  Az Önkormányzat támogatásában részesült személy, szervezet köteles a támogatásból megvalósuló rendezvényein az logót megjeleníteni, kiadványain az logót feltüntetni.

(3) *  A címert, a jelmondatot, valamint az logót - engedély nélkül -, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a) az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, az Önkormányzat szervei, intézményei és gazdasági társaságai épületein és helyiségeiben,

b) a Képviselő-testület, a Képviselő-testület bizottságai, polgármester által kiadott okleveleken, emléklapon, emlékplaketten, jelvényen valamint a Képviselő-testület által adományozott kitüntetésen,

c) az Önkormányzat ünnepi rendezvényein úgy, hogy az állami címer jelentőségét nem kisebbítse,

d) az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok ügyintézése során használt levélpapíron, nyomtatványain, közleményein, az általuk használt bélyegzőkön,

e) az Önkormányzat és szervei által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványokon, meghívókon, emléktárgyakon,

f) az Önkormányzat és szervei, intézményei, gazdasági társaságai tulajdonában, használatában álló gépjárműveken,

g) a ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok bélyegzőin, épületein, helyiségeiben, az általuk kiadott kiadványokon,

h) az Önkormányzat honlapján, az Önkormányzat és szervei, intézményei, gazdasági társaságai által kiadott írott és elektronikus média bármely egyéb formáján, az Önkormányzat médiában való megjelenésekor,

i) minden olyan rendezvényen, amelyen az Önkormányzat megjelenik, illetve amelyet az Önkormányzat és szervei, intézményei, gazdasági társaságai szerveznek, vagy ezek támogatásával valósul meg, továbbá ezen rendezvényekhez, kapcsolódó kiadványokon.

(4) *  Minden egyéb, az (1)-(3) bekezdéseiben nem említett esetben a címer, az logó és a jelmondat használatához - kivéve a 6. § (2) bekezdésben foglalt esetben - a Polgármester engedélye szükséges.

A zászló engedélyhez nem kötött használata

5. § (1) Az Önkormányzat zászlója engedély nélkül használható:

a) az önkormányzat és szervei, intézményei épületén, helyiségeiben,

b) az önkormányzat rendezvényein és ünnepségein,

c) a ferencvárosi nemzetiségi önkormányzatok tanácskozótermeiben.

(2) Minden egyéb, az (1) bekezdésben nem említett esetben a zászló használatához a Polgármester engedélye szükséges.

A jelképek használatának engedélyezése

6. § (1) A jelképek nem kereskedelmi vagy nem reklámcélú használatát a polgármester engedélyezi.

(2) A jelképek kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a használat engedélyezéséről a Képviselő-testület dönt.

(3) A jelképek kereskedelmi és reklámcélú használatáért díjat kell fizetni. A díj mértékét a Képviselő-testület használatot engedélyező határozatában állapítja meg. A díj megállapítása történhet egy összegben vagy évi átalány formájában.

7. § (1) Az eljárás megindítására vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét, székhelyét, (telefonszámát, e-mail címét, a kérelmező képviselőjének nevét, e-mail címét, telefonszámát, cégjegyzékszámok vagy nyilvántartásba vételi számot),

b) a jelképek használatának célját,

c) termék esetén az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

d) a jelképek előállításának megjelenési formáját, anyagát,

e) a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját, a felhasználásért, terjesztésért felelős személy megnevezését, pontos adatait (e-mail cím, telefonszám)

f) a címerrel, jelmondattal díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, tervét, másolatát, makettjét)

g) a használat időtartamát.

(2) *  Az (1) bekezdés szerint kérelmet a rendelet 2. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(3) Az önkormányzati jelképek használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) az engedélyes megnevezését és címét (székhelyét),

b) az előállítás anyagát,

c) az engedélyezett felhasználás célját,

d) az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e) a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

f) amennyiben a jelképek használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét,

g) a használat időtartamát.

(4) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) egy esetre (rendezvényre, alkalomra)

b) meghatározott mennyiségű, jelképpel díszített termék, emléktárgy, kiadvány előállítására

c) határozatlan időre.

(5) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei az Önkormányzat vagy a kerület lakossága jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti vagy ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.

(6) Az Önkormányzati jelképeknek az emléktárgyakon, érméken, jelvényeken, kitűzőkön és más reklám- vagy egyéb tárgyakon és kiadványokon történő felhasználásához e rendelet alapján kiadott engedély nem pótolja az egyéb jogszabályokban foglalt engedélyek beszerzését.

(7) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

8. § (1) *  Az Önkormányzat címerének és logójának kicsinyítése az 1. számú mellékletben szereplő méretek szerint lehetséges.

(2) *  Az logó használatára a 6-7. §-ban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

A névhasználat szabályai

9. § (1) Önkormányzat fenntartásában működő intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a „Ferencváros”, „Ferencvárosi”, „ferencvárosi”, „IX. kerületi” megjelölés, illetve elnevezést engedély nélkül használhatják.

(2) Nem önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, nem önkormányzati fenntartású intézmények és egyéb társadalmi, tudományos szervezetek, valamint természetes személyek részére, elnevezésükhöz, tevékenységük gyakorlásához vagy működésük folytatásához a „Ferencváros”, „Ferencvárosi”, „ferencvárosi”, „IX. kerületi” megjelölés, illetve elnevezés használata engedélyéhez kötött.

(3) A névhasználatot a Képviselő-testület engedélyezi.

10. § (1) A névhasználat iránti engedély kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmező megnevezését, címét (székhelyét), (telefonszámát, e-mail címét, a kérelmező képviselőjének nevét, e-mail címét, telefonszámát, cégjegyzékszámok vagy nyilvántartásba vételi számot)

b) a kérelmező tevékenységi körét;

c) a használat célját és módját;

d) a használat időtartamát.

(2) *  Amennyiben a névhasználat dísztárgy, logó, kiadvány vagy termék megjelölését szolgálja, úgy annak tervét a kérelemhez csatolni kell.

(3) *  10. § (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a rendelet 3. számú melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(4) A névhasználatra vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a) jogosult megnevezését, címét (székhelyét)

b) az engedély érvényességének az időtartamát;

c) a felvétel és használat módjával kapcsolatos esetleges egyéb kikötéseket és előírásokat.

(5) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha

a) ha ugyanazon vagy hasonló tevékenység gyakorlásához az Önkormányzat használja,

b) arra már engedély került kiadásra

(6) A kiadott engedély érvényessége szólhat:

a) a tevékenység folytatásának időtartamára;

b) meghatározott időpontig történő felhasználásra;

c) egy alkalomra.

d) határozatlan időre.

(7) A kiadott engedélyt vissza kell vonni, ha a használat vagy annak célja, módja és körülményei az Önkormányzat vagy a kerület lakossága jogait, jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti vagy ha a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat megsérti.

(8) A kiadott engedélyekről a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást vezet.

11. § Mindazon személyek és szervezetek, akik a „Ferencváros”, „Ferencvárosi”, „ferencvárosi”, „IX. kerületi” megjelölést, illetve nevet a rendelet hatálybalépése előtt jogszerűen, igazoltan felvették és folyamatosan használják, e rendelet hatályba lépését követően engedély iránti kérelem benyújtására nem kötelesek.

12. § (1) E rendelet a kihirdetés napját követő 15. napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő, még el nem bírált ügyekben alkalmazni kell.

(2) * 

Budapest, 2015. február 19.

dr. Bácskai János dr. Szabó József Zoltán
polgármester jegyző

1. számú melléklet * 

Ferencváros logója minimum 15 mm-es méretben használandó, 15 mm esetén 300 DPI felbontásban. A méret és a felbontás ugyanebben az arányban változik.

2. számú melléklet * 

3. számú melléklet * 

4. számú melléklet * 

5. számú melléklet * 

Önkormányzati jelkép, logó használatának engedélyezése iránti kérelem

Kérelmező neve:

telefonszáma/e-mail címe:
Kérelmező képviselőjének neve:

telefonszáma/e-mail címe:
Kérelmező címe:
Kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:
Az önkormányzati jelképet, logót hordozó termék, tárgy megnevezése, mennyisége:
A termék, tárgy felhasználásának célja, időtartama:
A jelkép előállításának megjelenési formája, anyaga:
Az esetleges terjesztés, forgalomba hozatal módja, terjesztési köre:
A felhasználásért, terjesztésért felelős személy pontos adatai:

A kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

1. Amennyiben Kérelmező helyett képviselő jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum

2. A címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, tervét, másolatát, makettjét)

6. számú melléklet * 

Névhasználat engedélyezése iránti kérelem

Névhasználat engedélyezése iránti kérelem

Kérelmező neve:

telefonszáma/e-mail címe:
Kérelmező képviselőjének neve:

telefonszáma/e-mail címe:
Kérelmező címe:
Kérelmező cégjegyzékszáma/nyilvántartásba vételi száma:
A kérelmező tevékenységi körét:
A használat célja, módja, időtartama:

A kérelemhez csatolni kell az alábbiakat:

1. Amennyiben Kérelmező helyett képviselő jár el, a képviseleti jogosultságot igazoló dokumentum