Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 2. § 13. pontja szerinti közterületekre.

(2) E rendelet szabályait kell alkalmazni továbbá az Önkormányzat tulajdonában nem álló, közhasználat céljára átadott egyéb ingatlanokra is, az Étv. 54. § (7) bekezdésében foglaltak alapján.

(3) Nem terjed ki e rendelet hatálya a taxiállomások létesítésre, az azzal kapcsolatos közterület-használatra. Előbbiek esetében a 31/2013. (IV. 18.) számú Főv. Kgy. rendelet szabályait alkalmazva kell eljárni.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

2. A közterület-használati hozzájárulás

2. § (1) *  A közterület rendeltetéstől eltérő használatához (a továbbiakban: közterület-használat) a tulajdonos hozzájárulása, és a hozzájárulást is tartalmazó szerződés megkötése (a továbbiakban együtt: közterület-használati hozzájárulás) szükséges. A közterület rendeltetéstől eltérő használatának minősül minden olyan jellegű használat, mely a közterületek társadalom által általánosan elfogadott illetve megszokott mindennapos használati funkciójától eltérő módú használatot eredményez. A közterület-használattal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatalára jelen rendeletben foglaltak szerint, a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Polgármester és a Városgazdálkodási Bizottság jogosult.

(2) Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni különösen az alábbi esetekben:

1. közterületbe nyúló védőtető, előtető, ernyőszerkezet, hirdetőberendezés, reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához,

2. hirdetőberendezés és reklámhordozó elhelyezéséhez, fennmaradásához, közterületen történő elhelyezését, fennmaradását is, továbbá a közterületre jogszerűen - különösen hozzájárulás vagy jogszabály rendelkezése alapján - kihelyezett bármilyen építményre vagy tárgyra, különösen pavilonra, nyílt szerkezetű elárusítópultra vagy építési, illetve egyéb célt szolgáló állványzatra felszerelt reklám, illetve reklámhordozó berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához; továbbá bármilyen képek, vagy reklámok közterületre történő vetítéséhez, és az erre a célra szolgáló berendezések közterületre történő elhelyezéséhez, fennmaradásához,

3. árusító és árusítással kapcsolatos, valamint szolgáltató fülke, pavilon, épület, üzlet létesítéséhez, fennmaradásához, illetve a már meglévő árusítóhelyek, pavilonok, épületek, üzletek működéséhez, árubemutató kihelyezéséhez, fennmaradásához, mozgó árusítóhely létesítéséhez, fennmaradásához,

4. a köztisztasággal kapcsolatos építmények és tárgyak elhelyezéséhez, fennmaradásához, amennyiben azok nem a közút tartozékai,

5. a közút területén kívül gépjármű-várakozóhelyek létesítéséhez, fennmaradásához,

6. utcabútor, figyelmeztető és tájékoztató tábla, köztéri óra, kivetítő- és videofal-berendezés elhelyezéséhez, fennmaradásához,

7. totó-lottó, valamint egyéb engedélyezett szerencsejáték célját szolgáló láda elhelyezéséhez, fennmaradásához, továbbá az utcai árusító és egyéb automaták (például: pénzváltó, ital, BKV-jegy, telefonkártya, bármilyen bankautomata, ATM stb.) felállításához, fennmaradásához,

8. építési munkával kapcsolatos létesítmények (például: építési állványzat, munkaterület körülhatárolása, irodakonténer, konténer és tartozékai stb.), valamint építmények és törmelékek elhelyezéséhez, fennmaradásához, tárolásához,

9. alkalmi és mozgóárusításhoz, szolgáltató tevékenység végzéséhez, szórakoztató tevékenység folytatásához, valamint a portrérajzoláshoz,

10. film-, televízió-, videó- és hangfelvétel készítéséhez akkor, ha az a közterület rendeltetésszerű használatát 30 percnél hosszabb ideig akadályozza,

11. kiállítás, vásár, piac, sport- és kulturális rendezvények, valamint mutatványos tevékenység folytatásához és egyéb rendezvényhez kapcsolódó építmények, berendezések és ezzel összefüggő elkerített területek, valamint az ezekhez kapcsolódó ideiglenes parkolók létesítéséhez, elhelyezéséhez, fennmaradásához, illetve bármely közúti jármű (1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú függelék II. fejezete), jármű külön jogszabály alapján parkolásnak nem minősülő egyéb célú elhelyezéséhez,

12. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975.(II.5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése], vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához,

13. a közterület egyéb turisztikai, kereskedelmi, vendéglátó-ipari hasznosításához (például: vendéglátó-ipari terasz, előkert),

14. fák és zöldterületek védelmét szolgáló berendezések elhelyezéséhez, fennmaradásához,

15. a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988.(XII.20.) MT rendelet 7. §-ában foglalt esetben,

16. promóciós tevékenység folytatásához (stand, pult, asztal, vagy bármilyen építmény közterületre történő kihelyezése esetén),

17. a költözéshez szükséges helyszín kizárólagos használatához,

18. bármely olyan tárgy közterületen történő elhelyezéséhez, tárolásához mely közterület használattal jár, és nem kapcsolódik a közterület rendeltetésszerű használatához,

19. a közművek (közvilágítás, víz, gáz, csatorna, elektromos), illetve távközlési célú (optika, távközlés) vezetékek elhelyezése esetén,

20. utcazenélés,

21. *  e-roller, közösségi elektromos robogó, valamint minden egyéb közösségi használatú, maximum 3 kerekű elektromos jármű (a továbbiakban: közösségi használatú elektromos eszköz) kölcsönzési és tárolási célú elhelyezéséhez az erre kijelölt kölcsönzési és tárolási állomásokon, támaszokon (a továbbiakban: mikromobilitási pontokon).

(3) Nem kell közterület-használati hozzájárulás:

a) a közút, a járda és a zöldterület építésével, javításával és fenntartásával kapcsolatos 72 órai időtartamot meg nem haladó munkák elvégzéséhez,

b) az úttartozékok és a közúti közlekedés szervezésének és irányításának céljait szolgáló berendezések elhelyezéséhez,

c) elektronikus hírközlési építmények, valamint közműves berendezések, illetve létesítmények hibaelhárításához szükséges munkák elvégzéséhez

d) a kizárólag kézi hordozású eszközökkel végzett, illetve a 30 percet meg nem haladó időtartamú film-, televízió-, video- és hangfelvételek készítéséhez,

e) előtető, védőtető, ernyőszerkezet elhelyezéséhez, ha az a közterületbe az épület azon falának síkjától, amelyre rögzítették, 10 cm-en túl nem nyúlik be,

f) az élet- és balesetveszély elhárításához szükséges időtartamot (maximum 72 óra) meg nem haladó munkálatok elvégzéséhez,

g) politikai rendezvényekhez, aláírásgyűjtéshez,

h) az Önkormányzat saját szervezésű rendezvényeihez,

(4) A 2. § (3) bekezdésben felsorolt tevékenységeket a 2. § (3) bekezdés h) pontja kivételével legkésőbb az igénybevétel megkezdése előtt 2 munkanappal az Önkormányzatnál írásban be kell jelenteni. A 2. § (3) bekezdés g) pontjában felsorolt tevékenység esetében - figyelemmel a 2. § (2) bekezdés 18. pontjában foglaltakra - a közterületen elhelyezni kívánt, 1 m2-nél nagyobb területet elfoglaló tárgy elhelyezését a tevékenység megkezdése előtt 3 nappal be kell jelenteni.

(5) Nem adható közterület-használati hozzájárulás:

1. tömegközlekedési járművek megállóinak területére, kivéve, ha a közterület igénybevétele az utasforgalom céljait, illetve az utasok ellátását, tájékoztatását szolgálja,

2. olyan járdaszakaszra, ahol a tervezett létesítmény a gyalogos közlekedést, vagy az úttestre lépő gyalogos észlelését akadályozná,

3. közutak, felüljárók területén gazdasági reklámtevékenységre,

4. zöldterületekre, ha a tervezett használat az ott lévő növényállományt maradandóan károsítja és a helyreállítása nem lehetséges,

5. a közút és a járda felületének reklám - ideértve a politikai reklámot is - céljára történő használatára,

6. főútvonalak mentén árusító és az árusítással kapcsolatos fülke, pavilon, épület létesítésére, kivéve a virág- és hírlapárusítást és a tömegközlekedési eszközök igénybevételére szolgáló jegyárusítást, továbbá a könyvárusítást kijelölt helyeken,

7. közterületen nem árusítható termékek forgalmazásához,

8. árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 12 négyzetméter alapterületet meghaladó zárt szerkezetű épületek létesítéséhez, kivéve, ha a hatályos Kerületi Szabályozási Terv, Kerületi Építési Szabályzat ezt lehetővé teszi,

9. árusító, kereskedelmi és szolgáltató célokat szolgáló 3 négyzetméter alapterületet meghaladó nyílt szerkezetű pultok és állványok létesítéséhez,

10. olyan tevékenység gyakorlására, amely a környezetre káros hatással lenne, a közbiztonságot vagy az egészséget veszélyeztetné,

11. olyan létesítmények és berendezések létesítésére, amelyek működtetéséhez a szükséges energia- és vízellátás, csatorna vagy a szabványoknak megfelelő zárt rendszerű szennyvízelvezetés és hulladéktárolás nem biztosítható, vagy a felhasználás mértéke nem állapítható meg,

12. jármű iparszerű javítására.

13. építési reklámháló elhelyezéséhez olyan épület vonatkozásában, amelynek homlokzat-felújítása kapcsán, 10 éven belül építési reklámháló került kihelyezésre.

14. szeszesital nyitott térben történő fogyasztására, kivéve

a) a vendéglátó egységek teraszán, „kitelepülésein” a nyitvatartási időben

b) az egyéb jogszabályok alapján, valamint az önkormányzat által alkalmanként engedélyezett rendezvényeken.

15. szexuális áruk, eszközök értékesítésére és forgalmazására, „peep-show” üzemeltetésére, illetve szexuális szolgáltatásokra” nyitott térben és pavilonban egyaránt,

16. játék- és pénznyerő automaták üzemeltetésére nyitott térben és pavilonban egyaránt,

17. főútvonalra üzemképtelen jármű tárolásához,

18. közúti hidak, felül- és aluljárók, illetve az ezekhez csatlakozó süllyesztett, nyitott terek területére, kivéve a mozgó hírlapárusítást, utcai zenészeket,

19. zöld területre, beleértve a nem szilárd burkolatú sétáló utakat is a parkokban, ha a tervezett használat az ott lévő növényállomány rongálásával, pusztításával, csonkításával, károsításával járna, kivéve a területükön húzódó közművek javításához, létesítéséhez szükséges munkálatokat.

20. ha a kérelmezőnek, a kérelmező tulajdonában álló gazdasági társaságnak, a gazdasági társaság tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben - jogcímtől függetlenül -lejárt tartozása van,

21. a közlekedésben való részvétel feltételeivel nem rendelkező [1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 5. §-ának (1) bekezdése] vagy a közlekedésben részt nem vevő járművek reklámhordozó céllal való elhelyezéséhez, tárolásához.

22. *  a közösségi használatú elektromos eszközök kölcsönzésére és tárolására az e célra kialakított és fenntartott mikromobilitási pontoktól eltérő közterületre.

3. Vendéglátó üzletek kitelepüléseivel kapcsolatos egyéb korlátozások

3. § *  (1) *  A vendéglátó üzletek nem eseti kitelepülésekor a közterületen zene szolgáltatása illetve a (2) bekezdésben foglaltak kivételével TV, projektor kihelyezése tilos. A kiszolgálás a vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti nyitvatartási engedélyben foglalt időtartamig, de legkorábban 06.00 órától legfeljebb 23.30 óráig végezhető, a közterületi vendéglátás üzleti körülményeit 24.00 óráig meg kell szüntetni. A Boráros tér-Ferenc krt.-Üllői út- Könyves Kálmán krt.-Soroksári út páros oldala által határolt területen kialakított vendéglátó teraszok esetén a kiszolgálás maximális időtartamáról a 9. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott alternatívák alapján a Városgazdálkodási Bizottság dönt. A közterületi vendéglátás üzleti körülményeit a kiszolgálás meghatározott befejezését követő fél órán belül meg kell szüntetni.

(2) A nemzetközi sportesemények időtartamára a vendéglátó üzletek tulajdonosai külön kérelem és közterület-használati engedély alapján projektort illetve TV-t kihelyezhetnek legfeljebb az esemény időtartamára, melyért az 1. számú melléklet 2. pont szerinti díjtételt kell fizetniük.

(3) A vendéglátó üzletek kitelepülésein,a vendéglátó üzletek tulajdonosa vagy üzemeltetője köteles, ezen rendelet 2. számú melléklete szerinti infografikát minden asztalon elhelyezni a kiszolgálás teljes időtartalma alatt, legalább 148mm x 210mm-es nagyságban.

(4) A vendéglátó üzlet vagy vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak kihelyezésére, fennmaradására (előkertben vagy vendéglátó teraszon is) vonatkozó kérelemhez csatolni kell a közterület használattal érintett ingatlan tulajdonosának (annak az épületnek a tulajdonosa, amelyek előtt előkert vagy vendéglátó terasz és berendezés, vagy vendéglátást kiegészítő tárgy található), társasházi tulajdon esetén a közös képviseletet ellátó személynek - a vendéglátó üzlet vagy vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak kihelyezésére, fennmaradására vonatkozó - véleményét.

(5) Közterület-használati hozzájárulás vendéglátó üzlet vagy vendéglátó terasz, továbbá a vendéglátást kiegészítő tárgyak kihelyezéséhez, létesítéséhez, fennmaradásához a gyalogosforgalom számára a településkép védelméről szóló rendeletben előírt biztonságos gyalogosfelület-szélesség biztosításával adható.

(6) Vendéglátó terasz kihelyezése esetén a közterület használattal érintett társasház, lakóépület, egyéb épület főkapuja szélességének vetületében a közterületet - gyalogjárdát, parkolót, útpályát - szabadon kell hagyni, ezen területre hozzájárulás nem adható ki.

4. A közterület-használati hozzájárulás megadása

4. § (1) *  A polgármester dönt a nem díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó - kivéve a pavilonállításra, a közösségi használatú elektromos eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési és tárolási célú elhelyezésére, illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére irányuló - kérelmek ügyében és jogosult a közterület-használatra vonatkozó szerződések megkötésére.

(2) *  A díszburkolattal ellátott közterületek használatára vonatkozó - kivéve a három napot meg nem haladó, nem rendezvény megtartására, valamint nem vendéglátó terasz kialakítására irányuló kérelem, illetve a filmforgatási célú - kérelmek, továbbá a pavilonállításra, a közösségi használatú elektromos eszközök mikromobilitási pontokon történő kölcsönzési és tárolási célú elhelyezésére illetve a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó kérelmek ügyében a Városgazdálkodási Bizottság dönt, a döntés kiadmányozására és a közterület használatra vonatkozó szerződés megkötésére pedig a polgármester jogosult.

(3) Közterület-használati hozzájárulás a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvt.) 11. § (10) bekezdésében foglaltak alapján csak természetes személynek vagy az Nvt. alapján átláthatónak minősülő szervezetnek adható. A nem természetes személy kérelmezőnek az átláthatóságról a kérelem benyújtásával egyidejűleg - a szervezet jellegétől függően a 3. vagy 4. számú melléklet szerinti nyomtatványon - nyilatkoznia kell.

(4) Közterület-használati hozzájárulás csak ideiglenes jelleggel - maximum 1 évre - adható. Kivételesen indokolt esetben ennél hosszabb időtartam is megállapítható a Képviselő-testület döntése alapján.

(5) Az építési munka végzésével kapcsolatos tevékenységre - különösen állvány, építőanyag, törmelék elhelyezésére - közterület-használati hozzájárulás csak az építési munka végzésének tartamára adható.

(6) Az országgyűlési képviselő és az önkormányzati, valamint az egyéb képviseleti szervekbe való választással, továbbá népszavazással kapcsolatos hirdetőberendezések elhelyezéséhez a választás napjának kitűzését követő naptól a választások napját követő 15. napig terjedő időszakra adható közterület-használati hozzájárulás.

(7) Az egyes ünnepekhez kapcsolódó alkalmi árusítás céljára közterület-használati hozzájárulás az ünnep kezdetét megelőző 20. naptól kezdődő időszakra adható ki.

(8) A közterület-használati hozzájárulás nem pótolja a jogszabályokban előírt egyéb - hatósági, illetve szakhatósági - engedélyek, hozzájárulások, vélemények, nyilatkozatok beszerzését.

(9) *  A közterület-használati hozzájárulásról szóló döntésnek tartalmaznia kell a 4. § (10) bekezdés a), c) pontjaiban meghatározottakat, valamint a díj mértékét. A polgármester, illetve a Városgazdálkodási Bizottság döntéséről a kérelmezőt tájékoztatni kell. A kérelemnek helyt adó döntés esetén a közterület-használatra vonatkozó szerződést legkésőbb a tényleges közterület használat megkezdésének időpontját megelőző napig a kérelmezőnek alá kell írnia.

(10) A közterület-használatra vonatkozó szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) a jogosult nevét és lakóhelyének, illetve cégnevének, székhelyének, telephelyének címét,

b) a tulajdonos hozzájárulását,

c) a közterület-használat célját és időtartamát, illetve azt a feltételt, amelynek bekövetkeztéig a hozzájárulás hatályos,

d) a közterület-használat helyének, módjának, mértékének és egyéb feltételeinek pontos meghatározását,

e) utalást arra, hogy a hozzájárulás csak a közreműködő szakhatóságok hozzájárulásában foglalt előírások megvalósítása esetén érvényes,

f) a hozzájárulás megszűnése esetére az eredeti állapot kártalanítási igény nélküli helyreállításának kötelezettségét,

g) közterület-használati díjfizetési kötelezettség esetén a díj mértékét és megfizetésének módját, egyéb esetben a díjmentesség tényét,

h) a jogosult közterületet érintő tevékenységében részt vevő személyek nevét és lakcímét,

i) a közterület-használat jellegétől függően egyéb hatósági, szakhatósági előírásokról és kikötésekről szóló tájékoztatást, a városképi követelményeket, a környezetvédelmi, valamint a munka- és balesetvédelmi előírásokra történő utalást,

j) a közterület-használat időtartama alatt a szükséges állagmegóvási, karbantartási, tisztántartási kötelezettség előírását, a 4. § (12) bekezdése szerinti kötelezettségeket,

k) a közterület-használati hozzájárulás megszűnésének eseteit,

l) az anyagok és szerkezetek használatával és tárolásával kapcsolatban ki kell kötni, hogy a tárolás csak a munka-, baleset-és egészségvédelmi, tűzvédelmi szabályokban előírt módon történhet.

(11) Az építési munka végzésének időtartamára szóló közterület-használatra vonatkozó szerződésben szükség szerint elő kell írni:

a) a közterület felől a városképi követelményeket kielégítő kerítés burkolatbontás fúrás nélküli létesítését,

b) amennyiben a járdán a gyalogosforgalom nem biztosítható, védőtetővel ellátott, szükség szerint nappal is megvilágított min. 1,5 m széles gyalogos folyosólétesítését,

c) ömlesztett anyagok konténerben történő tárolását,

d) beton, habarcs közterület felületén történő keverésének, előállításának tilalmát.

(12) A nem önkormányzat által fenntartott intézmények vagy nem önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok, vagy magánszemélyek, vagy egyéb szervezetek által szervezett rendezvények esetében a kérelmező kaució fizetésére köteles. A kaució mértéke legfeljebb a kérelmező számára megállapított közterület-használati díj 300%-a. A kaució mértékéről a közterület-használati hozzájárulásról való döntéssel egyidejűleg kell dönteni. Amennyiben kérelmező díjmentes közterület használatra jogosult, a kaució mértékét az 1. számú melléklet 5. pontja alapján kell megállapítani.

(13) A kaució mértéke megállapításakor figyelembe veendő szempontok különösen:

a) a használt közterület mérete,

b) a rendezvény jellege, nagysága figyelemmel a részt vevők várható számára,

c) ha kérelmező korábban már kapott közterület-használati engedélyt rendezvény megtartására, azon rendezvénnyel kapcsolatos tapasztalatok.

(14) A 4. § (12) bekezdése szerint meghatározott kaució Önkormányzat részére történő megfizetése feltétele a 4. § (10) bekezdés szerinti szerződés megkötésének. Amennyiben a kaució a szerződés megkötésre rendelkezésre álló határidő utolsó napjáig nem kerül megfizetésre, a szerződést nem lehet megkötni a kérelmezővel.

(15) Abban az esetben, amennyiben a 4. § (12) bekezdése szerinti rendezvény befejezését követő 24 órán belül a kérelmező nem gondoskodik a használt közterület takarításáról, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításáról (a továbbiakban együttesen: helyreállítás), a kaució terhére, a kérelmező költségére az önkormányzat a helyreállítást elvégzi. Ha a helyreállítás költségei nem érik el a kaució összegét, akkor a - helyreállítás költségeivel csökkentett - kauciót az önkormányzat helyreállítás számlájának igazolását követő 5 napon belül visszafizeti a kérelmezőnek.

(16) Ha a kérelmező a 4. § (12) bekezdése szerinti rendezvény befejezését követő 24 órán belül a helyreállítást elvégzi, a kauciót az önkormányzat a rendezvény befejezését követő 15 napon belül visszafizeti.

(17) A kaució visszafizetésének módja megegyezik a befizetésének módjával.

(18) Üzemképtelen gépjárművet közterület-használati hozzájárulás nélkül csak mellékútvonalon és legfeljebb 10 napig szabad tárolni. Mellékútvonalon történő tárolás esetén a közterület-használati hozzájárulást a gépjármű üzemben tartója kérheti. A közterület-használati hozzájárulás főútvonalra és tömegközlekedés által járt útvonalra egyáltalán nem, mellékútvonalra csak határozott időre - legfeljebb 90 napra - adható ki, amennyiben a kérelmezőnek, a kérelmező tulajdonában álló gazdasági társaságnak, a gazdasági társaság tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben - jogcímtől függetlenül -lejárt tartozása nincs. A gépjármű üzemben tartója köteles a közterület-használati hozzájárulást a gépjármű első szélvédője mögött úgy elhelyezni, hogy a hatályosság és jogosultság ellenőrzése céljából az jól látható legyen. ,

(19) *  A kérelmező a polgármester vagy a Városgazdálkodási Bizottság által hozott döntés felülvizsgálatát kezdeményezheti a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül a Képviselő-testületnél. A döntés felülvizsgálatára irányuló kérelmet a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, amennyiben a kérelem benyújtása és a soron következő rendes ülés időpontja között kevesebb, mint 8 nap van, úgy a második soron következő rendes ülésén bírálja el. A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörben hozott döntése ellen további felülvizsgálatra nincs lehetőség.

(20) A közterület-használati hozzájárulást meg kell küldeni:

a) a kérelmezőnek,

b) a közterület-használati díj beszedésével megbízott szervnek.

c) a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek

d) rendezvények esetén a Budapesti Rendőr Főkapitányságnak.

(21) *  Amennyiben a Városgazdálkodási Bizottság ülése nem hívható össze a kérelem elbírálására vonatkozó határidőn belül, a polgármester a Városgazdálkodási Bizottság utólagos tájékoztatása mellett dönthet a nem önkormányzati megrendelésű, a forgalmi rend megváltoztatásával járó, építési engedélyhez kötött kivitelezési munkák felvonulási területére vonatkozó - a 4. § (2) bekezdése alapján a Városgazdálkodási Bizottság hatáskörébe tartozó - kérelmek ügyében.

5. A közterület-használati hozzájárulás kérelmezése

5. § (1) A közterület-használati hozzájárulást annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.

(2) A már meglévő, építési (létesítési) engedélyhez kötött épület, vagy építmény esetében a közterület-használati hozzájárulást amennyiben e rendelet eltérően nem rendelkezik, a mindenkori tulajdonosnak/használónak/üzemeltetőnek kell kérnie. A tulajdonos változás esetén a régi tulajdonos részére kiadott közterület-használati hozzájárulás hatálya a tulajdonváltozásról szóló tudomásszerzést követő 15. napon megszűnik. Az új tulajdonosnak közterület-használati hozzájárulást a tulajdonosváltozást követően az előbbiekben említett időn belül újból kérelmeznie kell.

(3) A közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmet az 5. számú melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével, az abban felsorolt mellékletek csatolásával együtt., kell kérelmezni legalább 15 nappal, a 4. § (2) bekezdésében foglalt esetekben legalább 30 nappal, nem díszburkolaton történő konténer elhelyezés esetén legalább 5 nappal a tevékenység megkezdésének tervezett időpontja előtt.

(3a) *  Az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdés alapján kihirdetett veszélyhelyzet miatti - a vendéglátó üzletekre és vendéglátó teraszokra vonatkozóan meghozott - korlátozó intézkedések időtartama alatt, vagy ezen intézkedések megszűnését követő 30 napon belül benyújtott azon közterület-használati hozzájárulás iránti kérelem esetében, amely olyan közterületre vonatkozik, amelyre a kérelmező a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző 1 éven belül közterület-használati hozzájárulással rendelkezett, a (3) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a kérelemben felsorolt kötelezően csatolandó mellékletek közül kizárólag a közterületen folytatni kívánt tevékenység gyakorlására feljogosító, valamint a képviseletet igazoló okirat másolatát és az átláthatósági nyilatkozatot (3. vagy 4. számú melléklet) kell a kérelemhez csatolni.

(3b) *  A (3a) bekezdés abban az esetben alkalmazható, ha a kérelmezett közterület-használat a korábbival azonos helyszínre, területnagyságra, tevékenységre és településképileg azonos megjelenésre vonatkozik. A kérelmező a kérelemhez csatolt külön nyilatkozatban (7. számú melléklet) nyilatkozik arról, hogy a közterületet a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző 1 éven belül kiadott közterület használati hozzájárulásban szereplő tartalommal kívánja igénybe venni.

(4) *  Hiányosan benyújtott kérelem esetén amennyiben kérelmező a hiánypótlási kötelezettségének a hiánypótlás kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül nem tesz eleget, akkor a benyújtott kérelmét a közterület-használati hozzájárulás megadására hatáskörrel rendelkező polgármester vagy a Városgazdálkodási Bizottság elutasítja.

(5) *  Pavilonok esetében a működési engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenység esetében - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően - a működési engedélyt csak a szerződés megkötését követően kell beszerezni, illetve a bejelentést csak ekkor kell teljesíteni.

6. Pályázatok

6. § (1) *  A Tompa utcai és a Ráday utcai vendéglátóteraszok következő évi közterület-használati engedélyei kiadására vonatkozóan minden év szeptember 30-éig pályázat kerül kiírásra, melyre a vendéglátó-helyiségek tulajdonosai/üzemeltetői nyújthatnak be pályázatot. A pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjait a Városgazdálkodási Bizottság hagyja jóvá.

A pályázati kiírásban letét megfizetése írható elő, melynek összege a kérelmezett közterület-használat m2-e után számítandó 2000 forint.

A letétként befizetett összeg az eredménytelenül pályázók részére a pályázat elbírálását követő 90 napon belül visszautalásra kerül. Önkormányzat a befizetett pályázati letét után kamatot nem fizet. Az Önkormányzat a visszafizetési határidő elmulasztása esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:155. §-ában foglaltak szerint számított késedelmi kamattal növelt összegű letétet utal vissza.

Amennyiben a nyertes pályázó a közterület-használati megállapodást aláírja, az általa befizetett letét óvadékként az Önkormányzatnál marad.

A közterület-használat megszűnése esetén a befizetett letét a pályázó részére visszajár, amennyiben az általa használt közterületet tisztán, eredeti állapotban az Önkormányzatnak visszaadta.

A pályázati eljárás eredménye alapján nem hasznosított területekre a pályázati eljárás lezárását követően is benyújtható kérelem.

A pályázati eljáráson kívül benyújtott kérelmek esetében is alkalmazandó a letét fizetésre vonatkozó előírás azzal, hogy a letét összege a kérelmezett közterület-használat m2-e után számítandó 3000 forint.

(2) *  A fenyőfa árusításra vonatkozó közterület-használati engedélyek kiadására vonatkozóan minden év szeptember 30-ig pályázatot ír ki Önkormányzat, mely alapján a fenyőfa árusok október 30-ig pályázhatnak a közterület-használati engedélyek kiadására. A fenyőfa árusításra kijelölt helyeket, a pályázati kiírást, illetve ezzel egyidejűleg az elbírálás szempontjait a Városgazdálkodási Bizottság hagyja jóvá. A pályázati eljárás eredménye alapján nem hasznosított fenyőfa árusításra kijelölt helyek közterület-használatára a pályázat elbírálását követően is benyújtható kérelem.

7. A közterület-használatra való jogosultság

7. § (1) A közterület-használat csak a közterület-használati hozzájárulás birtokában kezdhető meg.

(2) A közterület-használati hozzájárulás eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát, valamint a közterület-használati díj megfizetését igazoló bizonylatot a tevékenységet folytató személy köteles a helyszínen magánál tartani, és az ellenőrzésre jogosult személyek felhívására felmutatni.

(3) A közterület-használati hozzájárulás alapján a közterületet csak a jogosult, valamint a közterület használatra vonatkozó szerződésben megjelölt, a folytatni kívánt tevékenységben részt vevő tagok, családtagok, alkalmazottak, használhatják. A közterület-használatra vonatkozó jogosultság harmadik személy részére nem ruházható át.

8. A közterületek övezeti kategóriái

8. § *  (1) A rendelet hatálya alá tartozó közterületeket városképi, közlekedési, kereskedelmi szempontok figyelembevételével I. kiemelt, II. minősített és III. általános közterületi övezeti kategóriákba tartoznak. A kategóriába sorolást a jelen rendelet 6. számú melléklete tartalmazza.

(2) A közösségi használatú elektromos eszközök kölcsönzési és tárolási célú elhelyezésére az (1) bekezdésben meghatározott közterületi övezeti kategóriáktól eltérő zónák vonatkoznak. A zónák megnevezését és területi határait a jelen rendelet 6/A. számú melléklete tartalmazza.

(3) *  Az építési-szerelési munkálatok és ideiglenes melléklétesítmény elhelyezése célú közterület használatra az (1) bekezdésben meghatározott közterületi övezeti kategóriáktól eltérő zónák vonatkoznak. A zónák megnevezését és területi határait a jelen rendelet 6/A. számú melléklete tartalmazza.

9. A közterület-használati díj

9. § (1) A közterület-használatért közterület-használati díjat kell fizetni.

(2) *  A bruttó közterület-használati díjakat tevékenységenként a közterület kategóriába vagy zónába sorolása és a közterületen folytatni kívánt tevékenység jellege figyelembevételével a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A közterület-használati díjak évi, havi, vagy napi mértékben vannak meghatározva.

(3) *  a) Az 1. számú mellékletben meghatározott 1. a) pavilonok esetében, amennyiben üresen áll a pavilon, a fizetendő közterület-használati díj kérelemre, legfeljebb 1 évig 20%-ra csökkenthető. A díjcsökkentésről a Városgazdálkodási Bizottság dönt. A díjcsökkentés abban az esetben lehetséges, ha a kérelmezőnek, a kérelmező tulajdonában álló gazdasági társaságnak, a gazdasági társaság tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben - jogcímtől függetlenül - lejárt tartozása nincs, és a tevékenységét is megszüntette. Amennyiben a kérelmező a jóváhagyás után elmulasztja bejelenteni, hogy a pavilon már nem áll üresen, a Bizottság döntését vissza kell vonni és az egyébként fizetendő közterület-használati díjat köteles fizetni a továbbiakban.

b) *  (3) b) Az 1. számú mellékletben meghatározott 1. f) tevékenység esetében, amennyiben a Városgazdálkodási Bizottság a kiadott állandó vagy eseti nyitvatartási engedélyben foglalt időtartamtól, de legfeljebb 23.30 óráig tartó időponttól eltérően határozta meg a kiszolgálás maximális időtartamát

- 21 óráig tartó használatig a díjtétel 80%-át,

- 22 óráig tartó használatig a díjtétel 85%-át,

- 23 óráig tartó használatig a díjtétel 90%-át,

- 23.30 óráig tartó használatig a díjtétel 100%-át

kell megfizetni a Boráros tér- Ferenc krt. - Üllői út - Könyves Kálmán krt. - Soroksári út páros oldala által határolt területen.

c) a 1. számú mellékletben meghatározottaz 1. a) III. Általános elbírálású közterületek övezeti kategóriában lévő pavilonok közterület-használati díjtételét - az alkoholárusítás kivételével - a lakossági igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységek esetében kérelemre a Városgazdálkodási Bizottság legfeljebb annak 80%-ára mérsékelheti.

(4) A (3) bekezdés alkalmazásában lakossági igényeket kielégítő kiskereskedelmi tevékenységnek minősül a háztartási kisgép és eszközök javítása, ruhatisztítás, ruházati javító szolgáltatás, kulcsmásolás, cipőjavítás.

(5) A jogosult a közterület-használati díjat az egy hónapnál rövidebb időszak esetében egyösszegben előre, az egy hónapnál hosszabb időtartamú időszak esetében az adott időszak alatt havonta - első havi összeget a közterület használatra vonatkozó szerződés megkötéséig előre, a többi hónapra esedékes díjat pedig a tárgyhónap 20. napjáig - köteles megfizetni.

(6) A díj illetve az első havi díj megfizetését a közterület használatra vonatkozó szerződés megkötésekor jogosultnak igazolnia kell.

(7) A létesítménnyel elfoglalt közterület nagyságának megállapításánál a létesítmény négyzetméterekben számított alapterületét vagy területét, továbbá a hozzá tartozó - az alapterületen túlnyúló - szerkezet (ponyva, tető stb.) területének vetületét együttesen kell figyelembe venni.

(8) A díjtétel számítása szempontjából minden töredék négyzetméter egész négyzetméternek számít.

(9) Az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése halasztásának idejére (12. § (2) bek.) az e rendelet 1. számú melléklete szerint irányadó közterület-használati díj kétszeresét kell megállapítani.

9/A. *  Helyszíni tájékoztatási kötelezettség

9/A. § *  Az építési-szerelési munkálatok és ideiglenes melléklétesítmény elhelyezése célú közterület-használat jogosultja a közterület használat időtartama alatt köteles az általa elkorlátozott vagy más módon lezárt terület legalább két átellenes oldalán, legalább A/4 méretű időjárásálló tájékoztató tábla kihelyezéséről és folyamatos kint létéről gondoskodni. A tábla kötelező tartalma a jogosult személyének, a közterület-használat céljának, a kapcsolattartó személy nevének és munkaidőben elérhető telefonszámának és a közterület-használat várható időtartamának jól olvasható méretben nyomtatott betűtípussal történő feltüntetése.

10. A közterület-használati hozzájárulás megszűnése és a közterület-használat szünetelése

10. § (1) A közterület-használati hozzájárulás megszűnik:

a) a hozzájárulásban meghatározott idő elteltével,

b) a hozzájárulásban meghatározott feltétel bekövetkeztével,

c) a 10. § (2) bekezdésben, a 10. § (5) bekezdésben és a 10. § (6) bekezdésben meghatározott felmondással,

d) a jogosult a tevékenység folytatására való jogosultságát egyébként elveszti,

e) a jogosult halálával vagy - jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén - jogutód nélküli megszűnésével,

(2) A jogosult egyoldalú nyilatkozattal közterület használatára vonatkozó szerződés felmondhatja. A felmondást a közterület-használat megszüntetése előtt legalább 2 nappal köteles bejelenti az Önkormányzatnak.

(3) Az országgyűlési, önkormányzati és egyéb választással, továbbá népszavazással összefüggésben a választási hirdetőberendezések elhelyezése céljából adott közterület-használati hozzájárulások hatálya a választás napját követő 15. nappal szűnik meg.

(4) A közterület-használati hozzájárulás a lejárta előtt legalább 15 nappal benyújtott kérelemre meghosszabbítható. A meghosszabbítás kérelmezésére és engedélyezésére az e rendeletben meghatározott, az eredeti hozzájárulás megadására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

(5) A közterület-használati hozzájárulást fel kell mondani, amennyiben a jogosultnak hatvan napot meghaladó közterület-használati díjtartozása van, és azt írásbeli felszólítás ellenére nyolc napon belül nem fizeti meg.

(6) Önkormányzati érdekből a közterület-használati hozzájárulás 15 napos felmondási határidővel felmondható.

(7) Valamennyi közterület-használati hozzájárulás felmondására a polgármester jogosult.

(8) A közterület használati hozzájárulás megszűnése esetén, a jogosult által már befizetett használati díj időarányos részét, külön döntés nélkül vissza kell fizetni.

(9) *  A közterület-használati hozzájárulás időtartama alatt a jogosult maximum egy alkalommal kérelmezheti a közterület-használati hozzájárulás módosítását.

11. § A polgármester önkormányzati érdekből a használatba adott közterület vagy annak egy részére vonatkozó használat szünetelését rendelheti el. Ezen időtartam alatt közterület-használati díj fizetési kötelezettség alapterület arányosan szünetel.

12. § (1) Ha a közterület-használati hozzájárulás megszűnik, a jogosult kártalanítási igény nélkül köteles a közterület eredeti állapotát - különösen annak tisztaságát - haladéktalanul helyreállítani.

(2) A polgármester az eredeti állapot helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítésére a közterület-használat jellegétől függő, de legfeljebb 15 napos halasztást adhat a jogosult kérelmére.

(3) A közterület-használattal járó kötelezettségek - így különösen a közterület-használati díj megfizetése - szempontjából azt az időt is be kell számítani a közterület-használatba, ameddig a jogosult az eredeti állapotot hiánytalanul helyre nem állította.

11. A jogellenes közterület-használat következményei, ellenőrzése

13. § (1) A jelen rendeletben foglalt előírások megtartását a közterület-felügyelők, a jogszabályok szerint ellenőrzésre jogosult más szervek, illetve a jegyző által meghatalmazott személyek ellenőrizhetik. Az ellenőrzést jegyzőkönyv felvételével és fényképek készítésével kell dokumentálni.

(2) *  Aki közterületet hozzájárulás nélkül vagy a hozzájárulástól eltérő módon, illetve azt meghaladó mértékben használ, köteles az Önkormányzat vagy megbízottja felhívására a jogellenes közterület-használatot haladéktalanul - de legkésőbb a közterület használatra vonatkozó szerződésben meghatározott határidőn belül - megszüntetni, kártalanítás nélkül köteles a közterület eredeti állapotának helyreállítására. E kötelezettség elmulasztása esetén a tulajdonos önkormányzat az eredeti állapot helyreállítását a kötelezettségeket elmulasztó költségére elvégeztetheti, amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 8 napon belül - vagy a közterület-használati szerződésben rögzített ennél rövidebb türelmi időn belül - nem tesz eleget.

(3) Az önkormányzat az eredeti állapotot az erre irányuló felhívás mellőzésével és az (1) bekezdésben megszabott határidő elteltére való tekintet nélkül azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és balesetveszély vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, illetve a közterület rendje, rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében vagy jelentős közérdekből egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a jogosulatlan közterület-használó köteles viselni.

12. Mentesség a közterület-használati díj fizetése alól

14. § (1) Nem kell közterület-használati díjat fizetni:

a) a közterület-fenntartói szolgáltatást nyújtó szervezet által fenntartott létesítményekért,

b) a közterületen az önkormányzat kertészeti tevékenységét szolgáló létesítményekért,

c) a közforgalmú közlekedési szolgáltatás ellátása céljából létesített állomáshelyekért és megállóhelyekért (ideértve a menetrendszerinti tömegközlekedést és a taxi közlekedést).

d) a közterületi rendezvényeken egészségügyi és köztisztasági célokat szolgáló létesítményekért és tárgyakért,

e) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltóság és a vízügyi szolgálat közterületi létesítményeiért,

f) rendőrség, tűzoltók, mentők, továbbá a vízügyi szolgálat létesítményei elhelyezéséért,

g) a közművek (elektromos, gáz, víz és csatornázási művek), valamint a köztisztasági egészségügyi szerveknek a feladatuk ellátását szolgáló közérdekű létesítményei elhelyezéséért,

h) a BKV Zrt. által üzemeltetett helyi közforgalmú vasutaknak, továbbá a közforgalmú közúti és vízi létesítményeknek elhelyezéséért,

i) a szobrok, emlékművek, emléktáblák, díszkutak, vízmedencék, szökőkutak, alapzatos zászlórudak és a köztárgyak elhelyezéséért,

j) a közvetlen életveszély és balesetveszély elhárításának céljára szükséges területek után,

k) az Önkormányzat által megrendelt, előírt, egészben vagy részben finanszírozott rendezvény, szolgáltatás, valamint építési, felújítási munkálatok

l) a FEV IX Zrt. vagyonkezelői tevékenységével összefüggésben a megbízása alapján történő építési és felújítási munkák elvégzésével kapcsolatos közterület-használatért.

n) a kormányzati rendezvényekkel összefüggő közterület-használat esetén.

(2) A közterület-használatot a 14. § (1) bekezdés k) és l) pontjaiban foglalt esetek kivételével a díjmentesség esetében is kérelmezni kell.

13. A közterület-használati díj csökkentése, elengedése, egyéb fizetési könnyítések

15. § (1) *  A Közterület-használati díjat - amennyiben a fizetendő díj összege meghaladja a 25 000 Ft-ot, és a kérelmező legalább 5 munkanappal a közterület-használatának megkezdése előtt benyújtja a kérelmét -a Városgazdálkodási Bizottság csökkentheti, illetőleg elengedheti a legfeljebb 3 napos kulturális, karitatív, sport rendezvények, illetve a kerületi társadalmi szervezetek “non profit”, rendezvényei esetében. A díjelengedés, illetve csökkentés okait kérelmezőnek kérelmében meg kell jelölni.

(2) A közterület-használati díjat a Képviselő-testület csökkentheti illetve elengedheti, ha az igénybe vett közterületen a közterület-használat jogosultja a közterület-használati díjat jelentős mértékben meghaladó értékű, a közterületek fejlesztését szolgáló közcélú beruházást végez, vagy ha a közterület használat a kerület fejlődését jelentősen előmozdító beruházással függ össze.

(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján a díj csökkentéséről, illetve elengedéséről a polgármester szerződést köt.

(3a) *  Abban az esetben, ha a kérelmező a közterület-használati hozzájárulást megelőzően olyan közérdekű kötelezettség teljesítését ajánlja fel, amelynek teljesítésére hatósági határozattal egyébként nem lenne kötelezhető, részére a három hónapot meghaladó időtartamú közterület-használat esetén a közterület-használati hozzájárulás az önként vállalt többletkötelezettség közérdekű jellegével arányos mértékben mérsékelt közterület-használati díjat állapíthat meg. A közterület-használati hozzájárulást követően a közterület-használati díj mérséklése ezen a jogcímen nem kérelmezhető.

A mérsékelt közterület-használati díj abban az esetben illeti meg a közterülethasználat jogosultját, ha a felajánlott közérdekű kötelezettség teljesítésére a közterület használatra vonatkozó szerződésben fenntartások nélkül kifejezetten kötelezettséget vállal, és szerződésszegése esetére a többletkötelezettség tekintetében a szerződésben aláveti magát annak, hogy az Önkormányzat intézkedjen a szerződésszegés szerződésben vállalt jogkövetkezményének kikényszerítése iránt, és ha szükséges, megindítsa a végrehajtást.

(4) Társasházak homlokzat felújítása esetén 75% díjkedvezmény illeti meg a társasházat. Csökkent munkaképességűeket 40% díjkedvezmény illeti meg egy árusítóhelyre, ha önmaga végzi a tevékenységet.

(5) *  Indokolt esetben - a közterület-használó kérelmére - a közterület-használat megszüntetése nélkül

a) a közterület használati díjat mérsékelheti

aa) legfeljebb 50%-ig a polgármester,

ab) 50% feletti mértékben a Városgazdálkodási Bizottság;

b) legfeljebb 3 hónapra a közterület-használati díj fizetésének szüneteltetéséről dönt

ba) ha a három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege nem haladja meg az 500 000 Ft-ot a polgármester,

bb) ha a három hónapra fizetendő közterület-használati díj összege meghaladja az 500 000 Ft-ot a Városgazdálkodási Bizottság.

(6) *  A felhalmozott közterület-használati díj tartozást a közterület használó indokolt kérelmére

a) 500 000 Ft összegig a polgármester;

b) 500 000 Ft feletti összeg esetében a Városgazdálkodási Bizottság elengedheti.

(7) *  Vendéglátó teraszok esetében a közterület-használati díj településképi, zöldfelület fejlesztési szempontok figyelembe vételével, kizárólag főszezonban (06.01.-08.31 között), kérelemre legfeljebb 20%-kal csökkenthető, amennyiben közterület-használat dobogón vagy fix rögzítésű virágládák között valósul meg. A díjcsökkentésről a Városgazdálkodási Bizottság dönt. A díjcsökkentés csak abban az esetben lehetséges, ha a kérelmezőnek, a kérelmező tulajdonában álló gazdasági társaságnak, a gazdasági társaság tulajdonosainak az Önkormányzattal szemben - jogcímtől függetlenül - lejárt tartozása nincs. Ezen körülményről kérelmező a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik.

(8) *  A Városgazdálkodási Bizottság indokolt esetben kérelemre dönthet a felhalmozott közterület-használati díjtartozás maximum hat havi részletben történő megfizetésének engedélyezéséről

16. § A rendelet 1. számú melléklet f/ pontjában foglalt „vendéglátás - előkert, terasz” címen a tárgyévet megelőző évben kitelepüléssel érintett társasház előtti területről beszedett közterület-használati díj 30%-át a polgármester a társasház felújítási alapjának kiegészítésére fordítja.

14. Közterületek éjszakára történő ideiglenes lezárása

17. § (1) *  A közterületről bejárattal rendelkező társasházak közös kérelmére a Városgazdálkodási Bizottság döntése alapján az Önkormányzat közbiztonsági érdekből megállapodást köthet gépjárműforgalommal nem érintett közterület éjszakára történő ideiglenes lezárása céljára.

(2) A döntés meghozatala és megállapodás megkötése során az adott területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv, Kerületi Építési Szabályzat, a hatályos egyéb jogszabályok, valamint a városképi és városrendezési célok érvényesítéséhez szükséges előírásokat figyelembe kell venni.

(3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás legfeljebb 5 év időtartamra köthető.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott megállapodáson alapuló, este 22.00 -tól reggel 06.00 óráig tartó időtartamú közterület használat térítésmentes, amennyiben a megállapodásban foglaltakat maradéktalanul teljesítik.

(5) Az (1) bekezdés szerinti megállapodásban a társasház(ak)nak vállalnia(uk) kell:

a) a lezárás végrehajtásával és annak fenntartásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, így különösen: a kapu kivitelezését, táblák kihelyezését, zárás-nyitással összefüggő költségeket;

b) a kivitelezés - az építésügyi hatósággal, a tűzvédelmi szakhatósággal és a főépítésszel egyeztetett - műszaki tervek alapján történő megvalósítását;

c) a terület lezárását jelző táblák elhelyezését, esetleges pótlását;

d) a kapu nyitásának - zárásának megszervezését, amely kapcsán a (4) bekezdés szerinti időpont tekintetében +/- 5 perc eltérés megengedett;

e) a megállapodásban rögzített időponttól eltérően megvalósított nyitás-zárás esetén egyetemleges fizetési kötelezettség mellett a 1. számú melléklet 12. pontjában előírt közterület-használati díj megfizetését;

f) a fizetési kötelezettség biztosítékául a kérelmezők számlavezető bankja által záradékolt beszedési megbízás nyújtását.

15. *  A közterületi filmforgatás

18. § *  (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeknek a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Mktv.) szerinti filmforgatási célú használata vonatkozásában a rendelet szabályait az e szakaszban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(2) Az Önkormányzat tulajdonában álló közterület filmforgatási célú igénybevétele esetén az Mktv. 35. § (9) bekezdésében meghatározott szerv megkeresésére a hatósági szerződés jóváhagyásáról vagy a jóváhagyás megtagadásáról, a jóváhagyás egyedi feltételeinek meghatározásáról, a kérelmezővel tartott egyeztetés eredményének jóváhagyásáról a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben a polgármester - amennyiben erre lehetőség van, a területileg illetékes képviselő álláspontjának kikérésével - dönt. A polgármester a megkeresésekről és az azokkal kapcsolatos döntésekről havonta beszámolót készít a Képviselő-testület számára.

(3) A polgármester által jóváhagyott vagy az Mktv. 35. § (6) bekezdése szerinti esetben az önkormányzat hallgatása miatt megadottnak tekintendő kérelem alapján megkötött hatósági szerződést az Önkormányzat honlapján nyilvánosságra kell hozni, és arról a lakosságot az önkormányzat egyéb online felületein a filmforgatás részleteiről annak megkezdése előtt tájékoztatni kell. A tájékoztató elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(4) A közterület filmforgatási célú használata csak az elkerülhetetlenül szükséges mértékben korlátozhatja a közterületek rendeltetésszerű, illetve a határos magántulajdonú ingatlanok használatát, és nem eredményezhet aránytalan terhet az érintett magántulajdonú ingatlanok tulajdonosai/használói részére.

(5) A (2) bekezdésben foglaltak alapján kiadott jóváhagyásban rögzíteni kell a közterület használatával kapcsolatos feltételeket.

(6) A közterület filmforgatási célú használatának díja az Mktv.-ben meghatározott legmagasabb díj. A polgármester a megállapított közterület-használati díjat korlátlanul csökkentheti vagy elengedheti oktatási, tudományos vagy ismeretterjesztő témájú filmek forgatása esetén.

(7) Az Önkormányzat turisztikailag kiemelt területének számítanak a Belső-Ferencváros területén lévő közterületek. Belső-Ferencváros területének lehatárolását a Budapest, IX. ker. BELSŐ-FERENCVÁROS (Közraktár utca - (37061/8) hrsz közterület, 37061/7 hrsz-ú telek - (37060) hrsz-ú közterület határvonala - Vámház körút (kerülethatár) - Kálvin tér területe (kerülethatár) - Üllői út (kerülethatár) - Ferenc körút - Boráros tér által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 17/2016. (VII. 05.) rendelet határozza meg.

(8) A közterület filmforgatási célú használata címen a tárgyévet megelőző évben a filmforgatással érintett társasház előtti területről e rendelet 18. § (6) bekezdése alapján beszedett közterület-használati díj 30%-nak megfelelő összeget a polgármester a társasház felújítási alapjának kiegészítésére fordítja.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott visszafizetendő díj a forgatással közvetlenül érintett társasházakat megosztva, egyenlő arányban illeti meg.

18/A. § *  (1) Filmforgatás céljából történő közterület-használat időtartama nem haladhatja meg

a) a 14 napot, ha a forgatás napi időtartama 06-22 óra közé esik, vagy

b) az 5 napot, ha a forgatás az a) pontban foglalt időtartamon kívül esik.

(2) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó közterület-használat filmforgatás céljára csak különösen indokolt esetben hagyható jóvá.

(3) Közterület-használat olyan közterületre, ahol a kérelemben megjelölt első forgatási napot megelőző 30 napon belül filmforgatás zajlott, csak indokolt esetben adható.

18/B. § *  A filmforgatás célú közterület használatának feltétele, hogy a kérelmező hatósági szerződésben vállalja

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztántartását,

c) a keletkezett hulladék elszállítását,

d) Belső-Ferencváros területét érintő forgatás esetén a polgármester jóváhagyó határozata kézhezvételétől, vagy az Mktv. 35. § (6) bekezdése szerinti esetben a határidő elteltétől számított 24 órán belül a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozások tájékoztatását és dokumentált egyeztetését a forgatással kapcsolatos lényeges információkról írásos formában (a tájékoztató tartalma különösen: kapcsolattartó személye a filmes stáb és a polgármesteri hivatal részéről telefonszámmal, e-mail címmel, forgatás kezdeti és befejező időpontja, éjszakai forgatás),

e) a gyalogosok, a gépjárművek biztonságos és akadálymentes közlekedését, továbbá a társasházak és az üzletek megközelíthetőségének biztosítását,

f) a filmforgatás során felmerülő károk megtérítését, ideértve a harmadik személy felé történő károkozást is,

g) filmforgatás során használt energiaellátást biztosító és egyéb berendezések károsanyag-kibocsájtás, zaj- és fényterhelés minimalizálását, éjszakai forgatás esetén a zaj- és károsanyag-kibocsájtás mentességet,

h) a forgatással érintett területen a lakossági várakozási hozzájárulással rendelkező gépjárművek parkolási lehetőségének biztosítását a kérelmező költségére az érintett kérelme alapján a legközelebbi parkolóházban.

18/C. § *  (1) Közterület filmforgatási célú használatára a közterület tulajdonosától jóváhagyással rendelkező kérelmező köteles - a tudomásszerzéshez képest - haladéktalanul, de legkésőbb a közterület-használatra szóló hatósági szerződés vagy ennek hiányában kérelme szerint tervezett használat első napján az Önkormányzat kapcsolattartójának bejelenteni, ha

a) a filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható esemény vagy

b) rendkívüli természeti esemény

bekövetkezte miatt a közterületet nem tudja használni. Az Önkormányzat az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő tizenöt munkanapon belül biztosítja újra a közterületet.

(2) Ha a kérelmező az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget vagy, ha a közterületet önhibájából nem használta, a hatósági szerződés vagy ennek hiányában kérelme szerint számított közterület-használati díjat megfizetni köteles.

18/D. § *  Meg kell tagadni a hatósági szerződés jóváhagyását annak a kérelmezőnek, aki a kérelem benyújtását megelőző egy évben a közterületet jogellenesen, a használati megállapodástól vagy a jóváhagyott hatósági szerződéstől eltérően használta, avagy a kérelem benyújtásakor az Önkormányzat felé díjtartozása van.

15/A. *  Közösségi használatú elektromos eKözösségi használatú elektromos eszközszköz

18/A. § *  (1) A közösségi használatú elektromos eszközök kizárólag mikromobilitási pontokon helyezhetők el, melyhez a közösségi használatú elektromos eszköz üzemeltetőjének közterület-használati hozzájárulást kell beszereznie. A közösségi használatú elektromos eszközök e rendelkezésben foglaltaktól eltérő tárolása, elhagyása jogellenes közterület-használatnak minősül, mely tekintetben a közösségi használatú elektromos eszközök üzemeltetőjét objektív felelősség terheli.

(2) A mikromobilitási pontoktól eltérő helyen tárolt, elhagyott eszközök elszállítása - a jogellenes közterület-használat megszüntetése - a közösségi használatú elektromos eszköz üzemeltetőjének kötelezettsége. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Irodája az elhagyott közösségi használatú elektromos eszközt az üzemeltető költségére elszállíthatja.

(3) Az elszállított eszközök tárolásáról a Közterület-felügyeleti Iroda gondoskodik. Az elszállítás költsége eszközönként ötezer forint, a tárolás költsége eszközönként naponta ötszáz forint. A tárolási díj vonatkozásában fizetendő összeg esetén minden megkezdett nap egy napnak számít.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

16. Hatályba léptető rendelkezések

19. § E rendelet 2016. február 01-én lép hatályba. Jelen rendelet rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell a hatálybalépését megelőzően indult, folyamatban lévő közterület-használati eljárásokban.

20. § *  Az e rendeletnek a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2022 (V.18.) önkormányzati rendelete által megállapított 18/C. § (2) bekezdését 2022. július 1-jétől kell alkalmazni.

Budapest, 2016. január 28.

dr. Bácskai János dr. Szabó József Zoltán
polgármester jegyző

1. számú melléklet * 

BRUTTÓ KÖZTERÜLET-HASZNÁLATI DÍJAK TÁBLÁZATAI

2. számú melléklet

INFOGRAFIKA

3. számú melléklet

Nyilatkozat átláthatóságról * 

Alulírott .................................., mint a .........................................cégjegyzésre jogosult képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet, tekintettel arra, hogy

I. tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

II. nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

III. * 

1. a gazdálkodó szervezetben nincs közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet

vagy

2. a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az 1. és a 2. pont szerinti feltételek fennállnak, illetve az az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van.

Budapest, 2016. .................................

.........................................
aláírás+ pecsét

4. számú melléklet

Nyilatkozat átláthatóságról * 

Alulírott .................................., mint a ......................................... képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átláthatónak minősülő szervezet, tekintettel arra, hogy

1. vezető tisztségviselői megismerhetőek,

valamint

2. az általam képviselt szervezet és annak vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

Budapest, 2016. ........................

.....................................................
aláírás+ pecsét

5. számú melléklet * 

6. számú melléklet

ÖVEZETI KATEGÓRIÁK

I. Kiemelt közterületek

Cím Szakaszhatár
Angyal István tér Angyal István park,
LOTTÓHÁZ előtti terület, Üllői út 39-43 előtt
Angyal utca Soroksári út - Tűzoltó utca
Bajor Gizi park
Bakáts tér Bakáts tér (kivéve templom)
Bakáts utca Lónyay utca - Bakáts tér
Bakáts utca Közraktár utca - Lónyay utca
Berzenczey utca Mester utca - Üllői út
Biblia köz Ráday utca - Kinizsi utca között „L” alakban
Bokréta utca Mester utca - Üllői út
Concordia köz Gizella sétány - Lechner Ö. Fasor
Csarnok tér Csarnok tér
Dandár köz Gizella sétány - Lechner Ö. Fasor
Déli Határoló út Gizella sétány - Lechner Ö. Fasor MÜPA mellett
Ferenc tér Ferenc tér
Fővám tér
Gát sétány Thaly Kálmán utca - Viola utca
Ipar köz Gizella sétány - Lechner Ö. Fasor
Jungfer Gyula utca Bajor Gizi park - Lechner Ö. Fasor
Kinizsi utca Közraktár utca - Üllői út
Közraktár utca
Közparkok Belső- és Középső Ferencváros területén
Lechner Ödön fasor Boráros tér - Lágymányosi híd
Liliom utca Mester utca - Üllői út
Mátyás utca Közraktár utca- Ráday utca
Nagyvárad tér Nagyvárad tér
Páva utca Üllői út - Mester utca
Ráday utca Kálvin tér - Boráros tér
Róth Miksa utca Bajor Gizi park - Lechner Ö. Fasor
Sóház utca Vámház krt. - Fővám tér
Tinódi köz Gizella sétány - Lechner Ö. Fasor
Tompa utca Ferenc krt. - Ferenc tér
Török Pál utca Lónyay utca - Ráday utca
Vendel sétány Bokréta utca- Thaly Kálmán utca

II. Minősített közterületek

Cím Szakaszhatár
Czuczor utca Közraktár utca - Lónyay utca
Ecseri út-Üllői út-Dési Huber utca által határolt terület szerviz út kivételével
Haller utca
Határ út 38236/114
Gönczy Pál utca Csarnok tér - Lónyay utca
Imre utca Csarnok tér - Mátyás utca
Köztelek utca Ráday utca - Üllői út
Lónyay utca Boráros tér - Vámház krt.
Mester utca Haller utca - Koppány utca
Pipa utca Vámház krt. - Csarnok tér
Pöttyös utca - Üllői út sarok Metró felszín
Thaly Kálmán utca Üllői út - Vendel utca
Tinódi utca Soroksári út - Mester utca
Zwack Péter tér

III. Általános elbírálású közterületek

Cím Szakaszhatár
2. Sz. út (Gubacsi út 6/a-b
(hrsz: 38113/37))
Külső Mester utca - Gubacsi út
Aszódi utca Füleki utca utca - Ecseri út
Aszódi utca Zombori utca - Füleki utca utca
Aszódi utca Zombori utca - Szerkocsi utca
Aranyvirág sétány Ifjúmunkás utca - Börzsöny utca
Balázs Béla utca Ferenc tér - Haller utca
Bárd utca Tóth Kálmán utca - csokoládégyár
Beöthy utca sínek - Soroksári út ú t
Börzsöny utca Dési Huber utca - Lobogói utca
Csárdás köz Üllői út - Egyetértés utca
Csengettyű utca Epreserdő utca - Toronyház utca
Dandár utca Soroksári út - Mester utca
Dési Huber utca Toronyház utca - Távíró utca
Drégely utca Vaskapu utca - Mester utca
Ecseri út Táblás utca - Aszódi utca út
Ecseri út Gyáli út - Aszódi utca
Ecseri út-Üllői út-Dési Huber utca által határolt terület szerviz út
Dési Huber utca Üllői út -Toronyház utca
Egyetértés utca Toronyház - Távíró utca
Epreserdő utca Ifjúmunkás - Napfény utca
Epreserdő utca Ecseri út - Ifjúmunkás utca
Erkel utca Csarnok tér - Üllői út
Ernő utca Üllői út -Tűzoltó utca
Ernő utca Tűzoltó utca - Haller utca
Fegyvergyár utca Gubacsi út 24. és 26. között
Fehérakác utca 3-as villamos pálya - Gyáli út
Fehérholló utca Haller utca - László Kórház Sporttelepe
Fék utca Mester utca - Gyáli út
Forinyák Géza utca (SHELL kút mellett) Könyves K. krt. - Mester utca
Földváry utca Soroksári út - Gubacsi út
Friss utca Toronyház utca - Távíró utca
Füleki köz sínek - Aszódi út
Füleki utca Ferencváros pu. - Aszódi út
Füleki utca Aszódi utca út - Gyáli út
Gabona utca Liliom utca - Tinódi utca
Gálya utca Közraktár utca - Lónyay utca
Gát utca Thaly Kálmán utca - Haller utca
Gubacsi út Könyves K. krt. - Hentes utca
Gubacsi út Hentes utca - Szabadkai út
Gyáli út Nagyvárad tér - Könyves K. krt.
Gyáli út Könyves K. krt. - Fék utca
Gyáli út Péceli Ecseri út
Gyáli út Ecseri út - Illatos út
Helyi kikötő utca Csepel rakpart - Duna
Hentes utca Soroksári út - Gubacsi út
Hídépítő utca Helyi kikötő úttól végig zsákutca
Honvédmenház utca Gubacsi útról nyílik
Högyes Endre utca Knézits utca - Üllői út
Hurok utca Ifjúmunkás utca - Ifjúmunkás utca
Ifjúmunkás utca Epreserdő utca - Dési Huber utca
Ifjúmunkás utca Dési Huber utca - Csárdás köz
Illatos út Soroksári út - Nagykőrösi út
Ipar utca Soroksári út - Mester utca
Kén utca Soroksári út - Külső Mester utca
Kiskalmár utca Gyáli út - Táblás utca
Knézits utca Kinizsi utca - Bakáts tér
Koppány utca Külső Mester utca - Soroksári út
Kosárka sétány Epreserdő utca
Külső Mester utca Illatos út - Könyves K. krt.
Laczkovich utca Névtelen utca - Soroksári út
Lenhossék utca Mester utca - Üllői út
Lenkey János utca Könyves K krt. - Fék utca
Lenkey János utca Vágóhíd - László Kórház Sporttelepe
Likőr utca Vaskapu utcáról nyílik Zsákutca
Lobogói utca Börzsöny utca - Napfény utca
Lobogói utca Napfény utca - Toronyház utca
Máriássy utca Soroksári út - Pékerdő
Márton utca Mester utca - Üllői út
Mester utca Haller utca - Máriássy utca
Mihálkovics utca Tűzoltó utca - Üllői út
Nádasdy utca Haller utca - Vágóhíd utca
Napfény utca Távíró utca - Gyáli út
Napfény utca Dési Huber utca - Távíró utca
Névtelen utca Mihálkovics utca - Haller utca
Óbester utca Haller utca - Vágóhíd utca
Osztag köz Osztag utca - Ecseri út
Osztag utca Gyáli út - MÁV pu. kerítésig
Pápay István utca Soroksári út - Vaskapu utca
Péceli utca sínek - Gyáli út
Pékerdő utca (Könyves Kálmán körút) Könyves Kálmán krt. - Vágóhíd utca
Pöttyös utca Üllői út - Dési H. utca
Réce utca Füleki utca - Ecseri út
Remíz utca Fék utca Könyves K. krt.
Sobieski János utca Üllői út - Gát utca
Szabadkai út Soroksári út - Gubacsi út
Szabadkai út Gubacsi út (LIDL mellett)
Szemafor köz Péceli út - Zombori út
Szent Benedek utca Haller utca - Pápay István utca
Szerelvény köz Péceli út - Zombori utca
Szerkocsi utca Aszódi utca - Gyáli út
Táblás köz Táblás utca - Táblás köz
Táblás köz Ecseri út - Kiskalmár u-ig (Táblás köz)
Táblás köz épületek közötti kis utcák
Táblás utca Ecseri út - Illatos út
Tagló utca Soroksári út - Gubacsi út
Távíró utca Üllői út - Távíró köz
Távíró utca Távíró köz - Napfény utca
Telepy utca Üllői út - Haller utca
Thaly Kálmán utca Vendel utca - Mester utca
Timót utca Soroksári úttól végig
Tompa utca Bakáts tér - Ferenc krt.
Toronyház utca Dési Huber utca - Lobogói utca
Toronyház utca Ifjúmunkás utca - Dési Huber utca
Toronyház utca Lobogói utca - Lobogói utca
Tóth Kálmán utca Soroksári út - Mester utca
Töltés köz Szerkocsi utca - Zombori utca
Tűzoltó utca Ferenc krt. - Haller utca
Üllői út Üllői út 147. előtti szervizút
Üllői út Üllői út 149-167. előtt szervizút
Üllői út Üllői út 169-199. előtt szervizút
Vágóhíd utca Soroksári út - Nagyvárad tér
Váltó köz Szerkocsi utca - Zombori utca
Vasbakter köz Szerkocsi utca - Zombori utca
Vaskapu utca Liliom utca - Tóth Kálmán utca
Vendel utca Sobieski J. utca - Thaly K. utca
Viola utca Mester utca - Üllői út
Víztorony köz Szerkocsi utca - Zombori utca („L” alak)
Zombori utca Aszódi utca - M5 autó pálya
Zsil utca Közraktár utca - Lónyay utca
Mindazon közterületek amelyek az I., II., III. övezeti kategóriába nem kerültek felsorolásra.

6/A. számú melléklet * 

ZÓNAHATÁROK

7. számú melléklet a 3/2016.(I.29.) önkormányzati rendelethez * 

Nyilatkozat

Alulírott _______________________, mint a _____________________________ képviselője nyilatkozom, hogy a közterületet - hozzájáruló döntés esetén - pontosan ugyanarra a helyszínre, területnagyságra, tevékenységre és településképileg azonos megjelenésre kívánom igénybe venni, amelyre a veszélyhelyzet kihirdetését megelőző 1 éven belül közterület használati hozzájárulással rendelkeztem.

Kijelentem, hogy a korábbi kérelmemhez csatolt alábbi mellékletekben nem történt változás:

- a FKF Zrt. kötött települési szilárd hulladékkal kapcsolatos szerződés,

- a kereskedelmi hatóság által kiállított igazolás és értesítés a kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről,

- az igényelt területre vonatkozó - helyszínt ábrázoló vázlata,

- a helyszínről készült fotó,

- az elhelyezni kívánt építmény, létesítmény, berendezés műszaki leírása és tervei.

Budapest, ______________________

_____________________________
aláírás+pecsét