Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület a 2015. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 24.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, és a költségvetési szervekkel együttesen

15 625 935 eFt költségvetési bevétellel

14 912 347 eFt költségvetési kiadással

713 588 eFt költségvetési egyenleggel

1 777 412 eFt működési egyenleggel

-1 063 824 eFt felhalmozási egyenleggel

1 377 766 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.,lekötött betét nélkül)

38 195 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám.,lekötött betét nélkül)

1 502 305 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítósz. tám. nélkül)

24 000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítósz. tám nélkül)

713 588 eFt költségvetési többlettel

2 833 820 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)

46 251 eFt belső finanszírozási bevétellel (megelőlegezett állami norm.)

24 000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

38 195 eFt működési finanszírozási kiadással

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4 156 877 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1 605 133 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 472 511 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 3 496 483 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összegét 953 003 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 3 380 522 eFt összegben,

b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 495 402 eFt összegben

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat intézményei - ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti - 2015. évi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2015. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza

11. § 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2015. évi, összesen 163 450 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi, összesen 3 283 804 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2015. évi, összesen 52 190 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület az Óvodák, FIÜK, Szociális intézmények, FMK 2015. évi, összesen 32 020 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2015. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 226 117 321 eFt-ban,

b) az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint

állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület:

a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 18. sz. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatását a 19. számú melléklet,

c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,

e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 22. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 23. sz. melléklet,

g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 24. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2016. május 19.

dr. Bácskai János dr. Szabó József Zoltán
polgármester jegyző

1.a-24. számú melléklet a 9/2016. (V. 24.) önkormányzati rendelethez


  Vissza az oldal tetejére