Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2016. (IX. 06.) önkormányzati rendelete

a fák és fás szárú növények védelméről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározottak szerint, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményének kikérésével - a következő rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - kiterjed Ferencváros közigazgatási területén lévő fákra és fás szárú növényekre.

(2) Nem terjed ki a rendelet hatálya a külön törvény hatálya alá tartozó fákra és fás szárú növényekre, valamint a gyümölcsfákra, továbbá a magántulajdonban álló területen lévő cserjékre.

(3) Nem terjed ki a rendelet hatálya az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet és az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet által meghatározott Natura 2000 hálózat területére.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) előnevelt fa: minimum 6 cm törzsátmérőjű, kétszer iskolázott fa;

b) fás szárú növény pótlása: fa esetében a kivágásra kerülő fa törzsátmérőjének arányában megállapított számú és törzsátmérőjű fa, cserje esetében a területi borítottság arányának megfelelő borítottságot 3 éven belül biztosító cserje telepítése;

c) fasor: meghatározott fajú és fajtájú, egy sorban lévő fák összessége, ahol a fák tőtávolsága nem nagyobb a fák kifejlett korában várható koronaátmérőjétől;

d) fatelepítés: örökzöld, továbbá lombos, környezettűrő, előnevelt díszfa, valamint az f) pontban kivételként meghatározott gyümölcsfa ültetése;

e) fás szárú növény: a fa és a cserje;

f) gyümölcsfa: emberi fogyasztásra vagy egyéb hasznosításra kerülő gyümölcséért termesztett és gondozott fa, kivéve: diófa, szelídgesztenyefa, mandulafa, eperfa és díszfának nemesített gyümölcsfa;

g) inváziós fajú fás szárú növények: a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott növények;

h) kertészeti szakvélemény: jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő vagy szervezet, vagy szakirányú végzettséggel rendelkező személy által végzett, a fák korára, egészségi állapotára, térbeli elhelyezkedésére vonatkozó vizsgálaton alapuló szakértői javaslat a fa fenntartásával, megóvásával vagy kivágásával kapcsolatban;

i) kertészeti terv: környezetrendezés esetén a fakivágás indokoltságát alátámasztó terv, amely tartalmazza

1. a műszaki leírást,

2. meglévő állapot alaprajzát,

3. kivágni tervezett fás szárú növények adatait (fajta, méret, darabszám),

4. tervezett alaprajzot, burkolt és zöldfelületek, valamint a fás szárú növények helyének megjelölésével,

5. telepítendő fás szárú növények jegyzékét fajta, méret és darabszám megjelöléssel.

j) kompenzáció: a kivágott fa természetbeni pótlását helyettesítő pénzbeli megváltás összege;

k) közterület: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő földterület, amely az ingatlan-nyilvántartásban közterületként van nyilvántartva; e rendelet alkalmazásában közterületnek minősül a magánterület, illetve annak része, ha a közforgalom számára nyitva áll;

l) magánterület: minden olyan ingatlan, amely e rendelet alkalmazásában nem minősül közterületnek;

m) törzsátmérő: a fatörzs egy méteres magasságban mért átmérője, centiméterben számolva;

n) törzskörméret: a fatörzs egy méteres magasságában mért kerülete centiméterben számolva;

o) ültetési időszak: a lombhullás és a rügyfakadás közötti időszak;

p) vegetációs időszak: a rügyfakadás és a lombhullás közötti időszak.

A fák védelme magánterületen

3. § (1) Magánterületen lévő fát kivágni - a (3) - (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak jogerős fakivágási engedély alapján szabad. A fakivágás engedélyezése tárgyában a jegyző dönt. A fakivágás iránti kérelmet az 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal kell benyújtani.

(2) Fakivágást engedélyezni különösen építmény elhelyezése, veszélyhelyzet elhárítása vagy megelőzése érdekében, vagyonbiztonsági okból, környezetrendezés miatt vagy kertészeti szakvélemény által is igazolt okból lehet.

(3) Az élet- vagy balesetveszélyt jelentő fa kivágását - a veszélyhelyzet elhárítása érdekében - a tulajdonos vagy használó köteles elvégezni, azonban ezt haladéktalanul, de legkésőbb a fa kivágását követő 5 munkanapon belül a 3. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal köteles bejelenteni a jegyzőhöz. A bejelentésben a fakivágás indokoltságát kertészeti szakvéleménnyel, fényképfelvétellel vagy más hitelt érdemlő módon igazolni kell. Az indokolatlan, vagy az utólag be nem jelentett fakivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül.

(4) A kiszáradt fát a tulajdonos vagy használó köteles a kiszáradást követő év június 30-ig kivágni, azonban a kivágás megkezdése előtt legalább 30 nappal köteles ezt a jegyzőnek bejelenteni. A jegyző a tervezett kivágás indokoltságáról helyszíni szemlén győződik meg. Az előzetes bejelentés nélkül végzett kivágás engedély nélküli fakivágásnak minősül. Amennyiben a kiszáradt fát a tulajdonos nem vágja ki, erre a jegyző kötelezheti.

(5) Jogszabállyal védetté nyilvánított vagy jogszabállyal megtartandónak minősített fát kivágni, kivágását engedélyezni csak abban az esetben lehet, ha a fa - állapota miatt - olyan veszélyhelyzetet okoz, amely a fa kivágása nélkül nem hárítható el, vagy ha a fa bármely okból életképtelenné vált és megtartása már nem lehetséges. A kérelem indokoltságát kertészeti szakvéleménnyel kell igazolni.

(6) A kivágott fa pótlásáról - a kivágás okától függetlenül - a 6 - 7. §-ban foglaltak szerint gondoskodni kell.

4. § (1) A fakivágási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell, illetve a kérelem mellékleteként csatolni szükséges:

a) kérelmező nevét, lakóhelyét (székhelyét), tartózkodási helyét;

b) nem magánszemély kérelmező esetén az ügyintéző nevét és elérhetőségét;

c) az ingatlan címét, helyrajzi számát,

d) az ingatlan helyszínrajzát, amelyen be kell jelölni (sorszámozni) a kivágandó és a megmaradó fák helyét,

e) a kivágandó fák számát, faját, fajtáját, valamint azok egy méter magasságban mért törzsátmérőjét, cserje esetében a négyzetméterben számított területi borítottság mértékét,

f) a kivágandó fákról készített fénykép(ek)et;

g) a kivágás indokát;

h) a fakivágás indokoltságát igazoló dokumentumokat (kertészeti szakvélemény, építési engedély vagy bejelentés megtétele, környezetrendezés esetén kertészeti terv, fénykép stb.);

i) amennyiben a kérelmező nem az ingatlan kizárólagos tulajdonosa, a fával rendelkezni jogosult(ak) közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt tulajdonosi hozzájárulását;

j) a fapótlás tervezett módjára vonatkozó nyilatkozatot, amely tartalmazza az ültetni tervezett fák számát, törzsátmérőjét, faját, a pótlás pontos helyét.

(2) A fakivágási engedély a jogerőre emelkedésétől számított egy évig érvényes. Amennyiben az engedélyezett fakivágást az engedélyes az érvényesség idején belül nem végzi el, új kérelem alapján új eljárást kell lefolytatni.

(3) A fakivágás megtörténtét öt napon belül írásban be kell jelenteni az engedélyező hatósághoz.

Fás szárú növények védelme közterületen

5. § (1) Közterületen a fás szárú növények kivágásának engedélyezése iránti kérelem elbírálása során a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendelet alapján kell eljárni.

(2) Közterületen kiszáradt fa kivágására e rendelet 3. § (4) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.

(3) A közterületen kivágott fás szárú növény pótlására e rendelet szabályait kell alkalmazni.

A fapótlás szabályai

6. § (1) A kivágott fát a kérelmező köteles pótolni. A fapótlási kötelezettséget és annak mértékét, teljesítésének módját a jegyző a kérelemre indult eljárásban a kivágást engedélyező határozatban, a bejelentés alapján indult eljárásban a pótlási kötelezettséget elrendelő határozatban állapítja meg.

(2) A fasorban történő pótlás kivételével a fapótlás legalább 50%-ának az e rendelet 1. sz. mellékletében felsorolt, telepítésre javasolt fafajokból, vagy azok termesztett fajtáiból kell kikerülnie.

(3) Kivágott fa pótlása nem történhet inváziós fajú fás szárú növénnyel, kivéve a (4) bekezdésben meghatározott esetet.

(4) Ha a pótlás inváziós fás szárú növény kivételként meghatározott kertészeti változataival történik, az ingatlan tulajdonosa vagy használója köteles gondoskodni a fás szárú növény továbbterjedésének megakadályozása érdekében az újulat rendszeres eltávolításáról.

(5) Engedély nélküli vagy annak minősülő fakivágás esetén a pótlásra a fát kivágó személyt kell kötelezni. Amennyiben ez a személy nem ismert, a pótlásra az ingatlan használóját vagy kezelőjét, ennek hiányában a tulajdonost kell kötelezni.

(6) A fapótlás mértéke:

a) ha a kivágásra

aa) építmény elhelyezése miatt kerül sor, a kivágott össztörzsátmérő 150%-a;

ab) környezetrendezés miatt kerül sor, a kivágott össztörzsátmérő 100%-a;

ac) a fa - kertészeti szakvélemény által igazolt - betegsége miatt, életet vagy vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében kerül sor, a kivágott fa darabszáma;

ad) a fa kertészeti szakvélemény által igazolt kiszáradása miatt kerül sor, az össztörzsátmérő 50%-a.

b) amennyiben kertészeti szakvéleménnyel igazolt, hogy a kivágandó fa a Populus nemzetség termős változata, a pótlás mértéke az össztörzsátmérő 100%-a.

c) engedély nélküli fakivágás esetén az össztörzsátmérő 300%-a.

(7) Ha a kivágott fák száma és mérete nem állapítható meg, a rendelkezésre álló adatokból kikövetkeztethető egyedszámot és egyedenként 30 centiméteres törzsátmérőt kell vélelmezni.

(8) Amennyiben a szükséges mértéket meghaladó csonkolás következtében a fa a következő vegetációs időszak végéig nem hajt ki, e rendelet 3. § (4) bekezdését, valamint az engedély nélküli fakivágásra vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.

7. § (1) Fapótlásnak csak az előnevelt facsemetéknek a természetes növekedés feltételeit biztosító talajba történő ültetése minősül. Nem fogadható el pótlásként a fa mobil eszközbe, konténerbe való telepítése.

(2) A fapótlást elsősorban a kivágással érintett ingatlan területén kell teljesíteni. Ha a pótlás a környezeti adottságok, beépítettség vagy egyéb ok miatt nem, vagy csak részben végezhető el, e célra közterületi ingatlan is kijelölhető. Közterületi ingatlan kijelölése esetén elsősorban fasorba történő telepítést kell előírni.

(3) A pótlás akkor tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetést követő második vegetációs időszak kezdetén is életképes, cserje esetében a területi borítottságot három éven belül biztosítja. Ennek hiányában a telepítést meg kell ismételni.

(4) A telepítést - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - a kivágást követő egy éven belül, ültetési időszakban kell elvégezni.

(5) Ha a kivágásra építési tevékenység miatt kerül sor, a pótlást az épület használatbavételi engedélye iránti kérelem benyújtásáig vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtásáig kell elvégezni, kivéve, ha a pótlás a fakivágással érintett ingatlanon nem teljesíthető.

(6) A pótlási kötelezettség teljesítésére - a teljesítési határidő lejárta előtt benyújtott kérelemre - különös méltánylást érdemlő esetben egy alkalommal további egy év halasztás engedélyezhető.

(7) A pótlás megtörténtét a telepítéstől számított 5 napon belül írásban kell bejelenteni a jegyzőhöz.

(8) A telepítés megtörténtét és a (3) bekezdésben meghatározott pótlás teljesítését a helyszínen ellenőrizni kell.

A kompenzáció szabályai

8. § (1) Pénzbeli megváltás megfizetésére a kérelmező kivételesen, akkor kötelezhető, ha a kivágott fa pótlására sem a fakivágással érintett ingatlanon belül, sem közterületen nincs lehetőség, vagy a közterületen történő pótlás a kérelmezőnek aránytalan nehézséget okozna.

(2) A pénzbeli megváltás egységára 80.000,- Ft.

(3) A pénzbeli megváltás összege az egységár és a pótlásként elültetendő facsemeték számának szorzata.

(4) A kompenzáció összegét a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjába kell befizetni vagy átutalni.

(5) A befolyt kompenzáció teljes összegét fapótlásra, fatelepítésre és ezek gondozására kell felhasználni.

A fatelepítés szabályai

9. § (1) Természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet a közterületen történő faültetési szándékát - a pótlás kivételével - a 4. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon jelenti be a jegyzőnek.

(2) Amennyiben a bejelentést tevő a telepítéstől számított egy éves időtartamra vállalja a fa gondozását, a jegyző az ültetéshez határozattal hozzájárul, valamint kijelöli a telepítés helyét és idejét.

(3) Amennyiben a fa az ültetését követő egy éven belül kiszárad, a telepítést végző köteles azt eltávolítani és az ültetés helyén az eredeti állapotot helyreállítani. Pótlás ebben az esetben nem rendelhető el.

Eljárási szabályok

10. § Az e rendeletben meghatározott eljárásokban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény alapján kell eljárni.

Záró rendelkezések

11. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a fák és fás szárú növények védelméről szóló 1/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Budapest, 2016. szeptember 1.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

1. sz. melléklet

FERENCVÁROS TERÜLETÉN TELEPÍTÉSRE JAVASOLT FAFAJOK

HONOS FAFAJOK:
Magyar név Tudományos név
mezei juhar Acer campestre,
korai juhar Acer platanoides
tatárjuhar Acer tataricum
közönséges gyertyán Carpinus betulus
szelídgesztenye Castanea sativa
törökmeggy, sajmeggy Cerasus mahaleb
bükk Fagus sylvatica
magas kőris Fraxinus excelsior
virágos kőris Fraxinus ornus
magyar kőris Fraxinus angustifolia ssp. pannonica
vadalma Malus sylvestris
zelnice meggy Padus avium
mandula Prunus dulcis
vadkörte Pyrus pyraster
csertölgy Quercus cerris
kocsánytalan tölgy Quercus petraea
molyhos tölgy Quercus pubescens
kocsányos tölgy Quercus robur
fehér fűz Salix alba
őshonos berkenye-fajok Sorbus sp. (Sorbus aria, Sorbus aucuparia, Sorbus torminalis, Sorbus domestica)
kislevelű hárs Tilia cordata
nagylevelű hárs Tilia platyphyllos
ezüsthárs Tilia tomentosa,
hegyi szil Ulmus glabra
vénic szil Ulmus laevis
mezei szil Ulmus minor
NEM HONOS FAFAJOK:
Magyar név Tudományos név
vadgesztenye Aesculus hippocastanum
hússzínű vadgesztenye Aesculus x carnea
közönséges platán Platanus x hispanica
szivarfa Catalpa sp.
császárfa Paulownia tomentosa
cédrus Cedrus sp
arizóniai ciprus Cupressus arizonica
oszlopos boróka Juniperus sp.
selyemfenyő Pinus griffithii
füge Ficus carica
babérmeggy Laurocerasus sp.
gránátalma Punica granatum
vérszilvafa Prunus cerasifera f. atropurpurea
japán liliomfa Magnolia kobus
japán díszcseresznyefa Prunus serrulata
pirosvirágú galagonya Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’
keskenylevelű kőris Fraxinus angustifolia Raywood
oszlopos korai juhar Acer platanoides Olmstedt
oszlopos gyertyán Carpinus betulus ’Fastigiata

2. sz. melléklet

FAKIVÁGÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM

(3000 Ft illetékbélyeg)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének ........./....(...) rendelete alapján

Kérelmező neve: .........................................................................

címe: .............................................................................................

Ügyintéző neve: ..........................................................................

tel.: ................................... e-mail: ...............................................

A kivágandó fa/fák adatai:

Faj törzsátmérő cm-ben....
(1 m magasságban mérve)
db

A kivágandó fa/fák helye:

Budapest, IX. ker. ............................................ hrsz: ........................

A fa/fák elhelyezkedése (vázlatrajz):

A fakivágás indoka:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

A fakivágás kivitelezésének részletes leírása:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

A fapótlás tervezett módja:

Ültetni kívánt fák
faja száma (db)

A fapótlás pontos helye: Budapest IX. ker. .......................................

hrsz.: ......................................................

Melléklet:

□ (az ingatlan helyszínrajza, amelyen be kell jelölni (sorszámozni) a kivágandó és a megmaradó fák helyét

(kertészeti szakvélemény

□ (kertészeti terv

(több tulajdonos esetén valamennyi tulajdonos hozzájárulása

(kivágandó fákról készített fényképfelvétel

Budapest, 20....... év ................................ hó ............... nap

...................................................
kérelmező aláírása

3. sz. melléklet

KÉRELEM FAKIVÁGÁS UTÓLAGOS BEJELENTÉSÉNEK TUDOMÁSULVÉTELÉHEZ

(3.000.- Ft illetékbélyeg)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének ........./....(...) rendelete alapján

Bejelentő neve: .........................................................................

címe: ...........................................................................................

Ügyintéző neve: ........................................................................

tel.: .................................. e-mail: ..............................................

A kivágott fa/fák adatai:

Faj törzsátmérő cm-ben
(1 m magasságban mérve)
db

A kivágott fa/fák helye:

Budapest, IX. ker. ............................................ hrsz: ........................

A fa/fák elhelyezkedése (vázlatrajz):

A fakivágás indoka:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

A fapótlás tervezett módja:

Ültetni kívánt fák
faja száma (db)

A fapótlás pontos helye: Budapest IX. ker. .......................................

hrsz.: ......................................................

Melléklet:

□ (kertészeti szakvélemény

□ (fényképfelvétel

Budapest, 20....... év ................................ hó ............... nap

...................................................
kérelmező aláírása

4. sz. melléklet

FAÜLTETÉSI SZÁNDÉK BEJELENTÉSE

(fapótlás kivételével)

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének ........./....(...) rendelete alapján

Alulírott

név: ........................................................................................................

cím: ........................................................................................................

bejelentem, hogy a Budapest IX. ker., ............................................................. alatti közterületen az alábbi fát/fákat kívánom elültetni:

Ültetni kívánt fák faja Ültetni kívánt fák száma (db)

Az ültetni kívánt fa/fák elhelyezkedése (vázlatrajz):

Nyilatkozom, hogy a telepítéstől számított egy éves időtartamra vállalom a fa/fák gondozását.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a fa az ültetését követő egy éven belül kiszárad, köteles vagyok azt eltávolítani és az ültetés helyén az eredeti állapotot helyreállítani.

Budapest, 20....... év ................................ hó ............... nap

..................................................
kérelmező aláírása

Ügyintéző neve: ..............................

tel.: ....................................................

e-mail: ...............................................