Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2017. (II. 21.) önkormányzati rendelete

a közszolgálati tisztviselők juttatásainak és a közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2012. (VI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 226. § (7) bekezdésében, 234. § (3)-(4) bekezdésében, 236. § (4) bekezdés b) pontjában, 237. §-ában, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. tv. 59. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1-3. § * 

Záró rendelkezések

4. § A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.

Budapest, 2017. február 16.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

  Vissza az oldal tetejére