Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017. (III. 28.) önkormányzati rendelete

a partnerségi egyeztetés szabályairól

A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: * 

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros területére vonatkozó településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet készítésének vagy módosításának véleményeztetése a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet partnerségi egyeztetési szabályai és e rendeletben foglaltak szerint történik.

(2) Koncepció, stratégia, településrendezési eszköz, kézikönyv, településképi rendelet vagy azok módosítása partnerségi véleményezési eljárás lefolytatása nélkül nem fogadható el, kivéve, ha a módosításra a magasabb szintű jogszabállyal ellentétes helyi önkormányzati előírás hatályon kívül helyezése miatt van szükség.

(3) E rendelet alkalmazásában az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: Partnerek):

a) Budapest Főváros IX. kerületének lakossága, valamint

b) azok az érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott, politikai pártnak és érdekképviseletnek nem minősülő egyesületek, melyek az adott eljárásba a (4) bekezdés szerint bejelentkeznek.

(4) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Főépítészéhez (a továbbiakban: Főépítész) az adott eljárás előzetes tájékoztatása során, illetve amennyiben az egyeztetési eljárásban nincs előzetes tájékoztatási szakasz, akkor a munkaközi tájékoztató véleményezése során bejelentkezni a 3. § (2) bekezdésében megadott határidőben benyújtott írásbeli kérelemmel lehet, melyben meg kell jelölni a véleményezési eljárás tárgyát, a szervezet nevét, képviselőjét, postai címét és e-mail címét.

2. A Partnerek tájékoztatásának módja és eszközei

2. § (1) Az Önkormányzat a Partnerek tájékoztatása, valamint a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet egyeztetési eljárásának elősegítése céljából a honlapján (www.ferencvaros.hu, a továbbiakban: honlap) folyamatosan közzéteszi a hatályos dokumentumokat és terveket, valamint „Partnerségi Egyeztetés” címszó alatt az aktuálisan véleményezhető tervezeteket.

(2) A településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmától és az egyeztetési eljárás módjától függően a Polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást nyújt, és a véleményezésre rendelkezésre álló, a 3. § (2) bekezdésben meghatározott határidő megjelölésével felhívást tesz közzé a honlapon.

(3) A közzétett tájékoztató alapján - a felhívásban megjelölt időszakon belül - a Partnerek a Főépítésztől tájékoztatást kaphatnak - akár személyes konzultáció keretében - a településfejlesztési és településrendezési dokumentum tartalmával kapcsolatban.

(4) A településfejlesztési és településrendezési dokumentumok egyeztetési eljárása során a Partnerek tájékoztatása az egyeztetési eljárás módjától függően az alábbi táblázatban meghatározottak szerint történik:

Dokumentum Az eljárás fajtája Tájékoztatási kötelezettség teljesítésének eszközei
előzetes tájékoztató szakasz véleményezési szakasz
Településfejlesztési Koncepció (TK) készítése közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
TK módosítása nincs önkormányzati honlapon
Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) készítése közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
ITS módosítása nincs önkormányzati honlapon
Településrendezési eszközök (pl. Kerületi Építési Szabályzat - KÉSZ) készítése és módosítása teljes közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
egyszerűsített nincs közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
tárgyalásos nincs közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
tárgyalásos Kormány által rendeletben kihirdetett veszélyhelyzet esetén nincs önkormányzati honlapon
állami főépítész nincs önkormányzati honlapon
Településképi Arculati Kézikönyv (TAK) készítése és módosítása közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon
Településképi rendelet készítése és módosítása közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, helyi lapban, önkormányzati honlapon, lakossági fórumon

(5) A lakossági fórumot a Polgármester hívja össze úgy, hogy azt megelőzően legalább 8 nappal korábban az elkészült tervezeteket a közterületen elhelyezett hirdetőfelületen, a helyi lapban és a honlapon meg kell jeleníteni.

3. A javaslatok, vélemények közlése, határideje és nyilvántartásának rendje

3. § (1) A közzétett tájékoztató alapján a Partnerek a (2) bekezdésben megadott határidőig véleményt nyilváníthatnak, javaslatot, észrevételt tehetnek a következő módokon:

a) írásos észrevételt a Főépítésznek címezve, a 1092 Budapest, Bakáts tér 14. sz. címre történő megküldésével,

b) elektronikus levélben történő megküldéssel a foepitesz@ferencvaros.hu e-mail címre,

c) lakossági fórumon szóban,

d) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1092 Budapest, Bakáts tér 14., a továbbiakban: Ügyfélszolgálati Iroda) írásban leadva.

(2) Az észrevételeket, javaslatokat

a) amennyiben településfejlesztési koncepció és integrált településfejlesztési stratégia készítése és módosítása miatt van lakossági fórum, a lakossági fórumtól számított 15 napon belül,

b) amennyiben településrendezési eszköz, településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítése és módosítása miatt van lakossági fórum, a lakossági fórumtól számított 8 napon belül,

c) ha nincs lakossági fórum, a honlapon történő közzétételtől számított 8 napon belül lehet papír alapon vagy elektronikusan megtenni.

(3) Az írásban beérkezett javaslatokat, véleményeket a Polgármesteri Hivatal ügyirat- kezelési rendszere útján, iktatva a Főépítész nyilvántartásba veszi, összesíti, és táblázatos formában feldolgozza az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat részeként. A lakossági fórumon elhangzott érdemi észrevételeket a lakossági fórumon készült hangfelvétel alapján jegyzőkönyvezéssel kell rögzíteni. Az iktatott jegyzőkönyvet a Főépítész nyilvántartásba veszi. A név és cím nélkül érkezett észrevételeket figyelmen kívül lehet hagyni.

(4) A Főépítész - a fejlesztési dokumentum, illetve a településrendezési eszköz készítésével megbízott tervező bevonásával - szakmai javaslatot készít az elfogadásra nem ajánlott észrevételekről.

4. Az el nem fogadott partnerségi javaslatok, vélemények indokolásának módja, dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje

4. § (1) Az elfogadásra nem javasolt véleményeket indokolással a Polgármester a Főépítész szakmai javaslata figyelembevételével az Önkormányzat Képviselő-testülete elé terjeszti. Az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a vélemények elfogadásáról és el nem fogadásáról. A vélemény el nem fogadása esetén a döntését indokolja.

(2) A döntést és indokolását a honlapon, és az Ügyfélszolgálati Irodán közzé kell tenni a döntést követő 10 napon belül.

(3) A vélemény el nem fogadásáról szóló döntést és indokolását a Főépítész az adott dokumentációra vonatkozó ügyirat részeként kezeli, és a döntést követő 15 napon belül írásban megküldi a véleményező Partner számára.

5. Az elfogadott koncepció, stratégia, településrendezési eszközök, kézikönyv és településképi rendelet nyilvánosságát biztosító intézkedések

5. § (1) A Polgármester gondoskodik az elfogadott településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia, a településrendezési eszköz, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet vagy azok módosítása nyilvánosságának biztosításáról, a honlapon való közzététellel, az elfogadást követő 15 napon belül, rövid, közérthető összefoglaló kíséretében.

(2) Az elfogadott településrendezési eszközt vagy módosítását az elfogadást követő 15 napon belül az (1) bekezdésben foglaltakon túl közzé kell tenni

a) a Főépítésznél nyomtatásban, és

b) meg kell küldeni hitelesített pdf és a ba) és bb) alpont szerinti szervnek szerkeszthető - jogszabályban meghatározottak szerinti nyilvántartásra alkalmas - digitális formátumban az elfogadásáról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére (a továbbiakban: Lechner Tudásközpont),

bb) *  az állami főépítész hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak,

bc) az eljárásban részt vevő összes államigazgatási szervnek vagy

c) a megküldés helyett digitális formátumban az Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvével együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot, elérhetővé kell tenni a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.

(3) Az elfogadott kézikönyvet és településképi rendeletet, illetve ezek módosítását az elfogadást követő 15 napon belül az (1) bekezdésben foglaltakon túl közzé kell tenni

a) a Főépítésznél nyomtatásban, és

b) meg kell küldeni hitelesített pdf és szerkeszthető digitális formátumban az elfogadásról szóló jegyzőkönyvvel együtt

ba) a Lechner Tudásközpontba,

bb) *  az állami főépítészi hatáskörében eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalnak,

bc) *  a fővárosi és vármegyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala építésügyi osztályának, vagy

c) a megküldés helyett szerkeszthető digitális formátumban az Önkormányzat Képviselő-testületének jegyzőkönyvével együtt, mint elektronikus úton hitelesített dokumentumot, elérhetővé kell tenni a b) pont ba)-bc) alpontja szerinti szerveknek.

(4) A Polgármester gondoskodik a kézikönyv és a településképi rendelet monitorozása érdekében a honlapon nyilvános értékelő felület működtetéséről. A Főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket értékeli, és ismerteti az Önkormányzat Képviselő- testületével.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendeletet a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

Budapest, 2017. március 23.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző