Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II. Fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület a 2016. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert - az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 6/2016. (II. 23.) rendelet táblarendszerével összhangban - e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, és a költségvetési szervekkel együttesen

14 903 445 eFt költségvetési bevétellel

13 551 018 eFt költségvetési kiadással

1 352 427 eFt költségvetési egyenleggel

2 289 952 eFt működési egyenleggel

-937 525 eFt felhalmozási egyenleggel

1 994 875 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.,lekötött bankbetét nélkül)

46 251 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám.,lekötött bankbetét nélkül)

1 582 193 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel (irányítósz. tám. nélkül)

48 000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással (irányítósz. tám nélkül)

1 352 427 eFt költségvetési többlettel

3 531 464 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)

45 604 eFt belső finanszírozási bevétellel (államháztartáson belüli megelőlegezések)

48 000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

46 251 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4 351 652 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1 646 497 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 532 273 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési - ezen belül kiemelt előirányzatonkénti - kiadásait együttesen 3 965 816 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összegét 1 097 440 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 1 159 922 eFt összegben,

b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 516 034 eFt összegben

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet a 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat intézményei - ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti - 2016. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2016. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza

11. § 1. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2016. évi, összesen 215 372 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi, összesen 4 549 904 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

3. A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2016. évi, összesen 30 614 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

4. A Képviselő-testület az Óvodák, FIÜK, Szociális intézmények, FMK 2016. évi, összesen 39 356 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2016. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 225 868 735 eFt-ban,

b) az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint

állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület:

a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 18. sz. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatását a 19. számú melléklet,

c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,

e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 22. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 23. sz. melléklet,

g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 24. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. § (1) E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2017. május 25.

dr. Bácskai János dr. Ruzsits Ákos Jenő
polgármester aljegyző

1.a-24. számú melléklet a 15/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez