Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2018. (III. 13.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 11/2014. (IV. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat sportfeladatairól, valamint a helyi sporttevékenység támogatásáról szóló 11/2014. (IV. 29) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1-7. § * 

8. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépéskor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2018. március 8.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző