Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (továbbiakban Önkormányzat), valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület a 2017. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert – az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 20.) rendelet táblarendszerével összhangban – e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzat, és a költségvetési szervekkel együttesen

16 368 834 eFt költségvetési bevétellel

14 826 989 eFt költségvetési kiadással

1 541 845 eFt költségvetési egyenleggel

2 018 392 eFt működési egyenleggel

–476 547 eFt felhalmozási egyenleggel

4 672 737 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám. nélkül)

2 045 604 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám., nélkül)

2 206 909 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel

48 000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

1 541 845 eFt költségvetési többlettel

4 835 246 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele)

ebből: működési belső finanszírozási bevétel 2 628 337 eFt

felhalmozási belső finanszírozási bevétel 2 206 909 eFt

44 400 eFt belső finanszírozási bevétellel (államháztartáson belüli megelőlegezések)

2 000 000 eFt belső finanszírozási bevétellel (belföldi értékpapírok bevételei)

48 000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

45 604 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

2 000 000 eFt működési finanszírozási kiadással (belföldi értékpapír vás.)

az 1/B, 1/C számú melléklet szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, a működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. számú mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 4 135 827 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését e rendelet 2. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal 3/a mellékletében foglalt költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését, 1 765 540 eFt-ban a mellékletnek megfelelően,

c) a Közterület-felügyelet költségvetési kiadásait 616 156 eFt-ban a 3/b számú mellékletnek megfelelően,

d) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési – ezen belül kiemelt előirányzatonkénti – kiadásait együttesen 4 445 044 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

e) a támogatások összegét 1 142 529 eFt-ban a 3/d. számú mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) a 4. sz. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 1 924 753 eFt összegben,

b) az 5. sz. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 426 700 eFt összegben

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. sz. melléklet tartalmazza.

7. § Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet 8. számú mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2017. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2017. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. számú melléklete tartalmazza

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2017. évi, összesen 281 589 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi, összesen 5 957 088 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Közterület-felügyelet 2017. évi, összesen 56 975 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 14. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az Óvodák, FIÜK, Szociális intézmények, FMK, Pinceszínház 2017. évi, összesen 32 235 eFt összegű maradvány felhasználását a 15. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2017. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 16. számú mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 220 979 335 eFt-ban,

b) az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 17. számú melléklet szerint

állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület:

a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 18. sz. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatását a 19. számú melléklet,

c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 20. számú melléklet,

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 21. számú melléklet,

e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 22. sz. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 23. sz. melléklet,

g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 24. sz. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

Hatályba léptető rendelkezések

14. § E rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba.

Budapest, 2018. május 24.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző

1-24. sz. melléklet a 9/2018. (V. 31.) önkormányzati rendelethez