Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

az anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályairól, valamint az anyakönyvi szolgáltatásokról és a fizetendő díjakról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 96. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1. § A rendelet célja, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 19. §-ában és 33. §-ában foglaltak alapján szabályozza a hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, továbbá ezek lebonyolítása esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakat, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díjazást.

2. A rendelet hatálya

2. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának közigazgatási területén történő anyakönyvi események kapcsán az e rendeletben megjelölt szolgáltatásokat igénybe vevőkre terjed ki.

3. Értelmező rendelkezések

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. anyakönyvi esemény: házasságkötés, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése,

2. hivatali helyiség: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata által biztosított helyiség, amely az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas Házasságkötő terem a 1092 Budapest, Bakáts tér 1. szám alatti épületben,

3. hivatali munkaidő: Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott munkarend.

II. fejezet

Különös rendelkezések

4. A hivatali helyiségen kívüli, valamint hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény engedélyezésének szabályai

4. § Anyakönyvi esemény - munkaszüneti napok kivételével - hivatali munkaidőn kívül keddi napon 16 órától 18 óráig, pénteki napon 14 órától 17 óráig, szombati napon 11 órától 19 óráig terjedő időszakban engedélyezhető.

5. A hivatali helyiség hivatali munkaidőn kívül történő használatához, valamint a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményhez kapcsolódó többletszolgáltatások és díjai

5. § (1) A hivatali helyiség hivatali munkaidőn kívüli használatáért - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - szolgáltatási díjat kell fizetni, amelynek összege harminc percre 16 000 Ft + Áfa, egy órára 24 000 Ft + Áfa.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási díj 50%-át kell megfizetni, amennyiben a házasságkötési és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék anyakönyvvezető előtt történő személyes bejelentésekor a felek legalább egyike Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkezik.

(3) Az anyakönyvi esemény leghosszabb időtartama egy óra lehet.

(4) A hivatali helyiség használati díja független a rendezvényen résztvevők számától.

(5) A hivatali helyiség befogadóképessége 100 fő, amelyből 80 fő részére biztosított ülőhely.

(6) A házasulók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívüli lebonyolításáért - a (7) bekezdésben foglalt kivétellel - 60 000 Ft + Áfa díjat kötelesek megfizetni.

(7) A házasulók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó felek valamelyikének közeli halállal fenyegető egészségi állapota miatt, valamint a személyes megjelenést gátló, orvos által igazolt egyéb egészségügyi állapot esetében az egészségügyi és szociális intézményben, illetőleg lakáson lebonyolított anyakönyvi esemény díjmentes.

(8) A házasulók, a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók az anyakönyvi eseményen az alábbiakban meghatározott többletszolgáltatásokat kérhetik az adott pontban megállapított díjak megfizetése ellenében:

a) pezsgő felszolgálása legfeljebb nyolc fő részére 2500 Ft + Áfa,

b) zeneszolgáltatás elektronikus hanghordozóról 6000 Ft + Áfa,

c) vers, próza lejátszása hanghordozóról 3000 Ft + Áfa,

d) gyertyagyújtás 2500 Ft + Áfa.

6. A díjfizetés szabályai

6. § (1) Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatás a házasságkötési és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló szándék anyakönyvvezető előtt történő személyes bejelentésekor igényelhető.

(2) A többletszolgáltatási díjat a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) fizetési számlájára kell befizetni legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 5. munkanapon.

(3) A többletszolgáltatást igénylő a díjbefizetésről szóló igazolást legkésőbb az anyakönyvi eseményt megelőző 2. napon köteles bemutatni az anyakönyvvezetőnek.

(4) Az anyakönyvvezető a többletszolgáltatást megrendelő és a díjbefizetést igazoló irat másolatát megküldi a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája részére további intézkedés céljából.

7. Anyakönyvvezetőket illető díjazás

7. § (1) A hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 6000 Ft díjazás illeti meg, amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett a díjazást választja.

(2) A hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívüli anyakönyvi esemény lebonyolításában közreműködő anyakönyvvezetőt eseményenként bruttó 16 000 Ft díjazás illeti meg, amennyiben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett a díjazást választja.

III. fejezet

Záró rendelkezések

8. § (1) E rendelet 2018. július 2. napján lép hatályba.

(2) Az e rendelet hatályba lépése előtt bejelentett anyakönyvi események vonatkozásában a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az anyakönyvi események esetén többletszolgáltatásért fizetendő díjak, valamint az anyakönyvvezetőt megillető díj mértékéről szóló 16/2015. (V. 26.) önkormányzati rendeletben szereplő többletszolgáltatási díjakat kell alkalmazni.

(3) * 

Budapest, 2018. június 21.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző