Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2018. (XII. 18.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 28/2011. (X. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról az alábbiakat rendeli el:

1. § * 

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a már folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2018. december 13.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző