Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019. (I. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” (Kvassay út - H7- HÉV vonal - Könyves Kálmán körút - vasúti terület által határolt terület) Kerületi Építési Szabályzatáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 6. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9/B. § (2) bekezdés b) pontjában és 13. § (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a 8. § (2) bekezdés szerinti véleményezési jogkörben eljáró szervek véleményének kikérésével következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § Jelen rendelet hatálya a Budapest, IX. kerület „KVASSAY ÚT ÉS KÖRNYÉKE” Kvassay út - H7-HÉV vonal - Könyves Kálmán körút - vasúti terület által határolt területre (továbbiakban: Szabályozási Terület) terjed ki.

2. Az előírások alkalmazása

2. § A Szabályozási Területen területet felhasználni, telket, építési telket vagy területet kialakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni, lebontani, elmozdítani, valamint rendeltetését módosítani (együtt építési munka) csak e rendelet és a jelen rendelet 1. számú melléklete (Szabályozási Terv) alapján szabad.

3. Értelmező rendelkezések, fogalommeghatározások

3. § Jelen rendelet alkalmazásában

1. Épület általános célú bruttó szintterülete: az épület nem parkolóterületi rendeltetésű összes építményszintjének bruttó alapterülete (m2)

2. Épület parkolóterületi célú bruttó szintterülete: az épületnek kizárólag parkolóterületi hasznosítású és annak üzemeltetéséhez szükséges (közlekedési és egyéb rendeltetésű) összes építményszintjének bruttó alapterülete (m2)

3. Egyéb zöldfelület beszámítható legmagasabb mértéke: a födémszerkezeten kialakított zöldfelület számított értékének az előírt zöldfelület számítása során figyelembe vehető részének legnagyobb aránya.

4. Parkolóterületi célú szintterületi mutató: az egyes építési telkek beépítése során: az összes parkolóterületi célú bruttó szintterület és a telek területének hányadosa. (szintterület m2/telekterület m2)

5. Szintterületi mutató (általános célú): az egyes építési telkek beépítése során: az összes általános, nem parkolóterületi célú építményszint bruttó területének és a telek területének hányadosa. (szintterület m2/telekterület m2)

6. Tetőkert: lapostető födémszerkezetén 41 cm vagy azt meghaladó felszíntakarással kialakított intenzív növényzettel beültetett építményrész.

4. A rendelet mellékletei

4. § (1) Térképi és rajzi mellékletek

1. számú melléklet - SZT Szabályozási Terv

(2) Szöveges melléklet

2. számú melléklet - Építési övezetek beépítési határértékei

5. Szabályozási elemek

5. § (1) A jelen rendelet az 1. számú mellékletével (a továbbiakban: a Szabályozási Terv) együtt alkalmazandó.

(2) A Szabályozási Terven rögzített kötelező érvényű szabályozási elemek:

a) szabályozási vonal

b) kötelező megszüntető jel

c) építési övezet jele

d) építési övezet határa

e) szabályozási szélesség, közterületek szélessége

f) építési hely a jelen szabályzat idevonatkozó rendelkezéseinek figyelembevételével

g) övezetekben kötelezően megtartandó vagy kialakítandó zöldfelülete

h) kötelező fásítás,

i) gyalogos kapcsolatok

(3) A Szabályozási Terv kötelező szabályozási elemeitől eltérni csak jelen rendelet, illetve a Szabályozási Terv módosításával lehet.

(4) A Szabályozási Terv javasolt szabályozási elemeitől a jelen rendeletben foglalt rendelkezések keretei között a rendelet, illetve a szabályozási terv módosítása nélkül el szabad térni.

(5) A Szabályozási Terv más jogszabály alapján kötelező szabályozási elemeket és tájékoztató elemeket is feltüntet.

6. Telekalakításra vonatkozó rendelkezések

6. § (1) A területen nyeles telek nem alakítható ki.

(2) A területen a telkek a telekrendezés szabályai és az övezeti előírások keretei között összevonhatók és megoszthatók, az építési helyek értelemszerű összevonásával, illetve megosztásával.

7. Területfelhasználási egységek

7. § (1) A Szabályozási Terület beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területekre tagolódik.

(2) A beépítésre szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe tartoznak:

a) Vi-1: 4.25 (3.00+1.25) jelű Intézményi terület

b) K-SZ: 1,0 (1.00+0.0) jelű Különleges Szennyvízkezelés területe

c) K-Közl / Vi-1: 5.0 (4.0+1.0) jelű többszintes területfelhasználású terület, közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület, valamint intézményi terület.

(3) A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe tartoznak:

a) KÖu közúti közlekedési terület:

aa) I. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület: Könyves Kálmán körút, Soroksári út

ab) II. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési terület: Kvassay Jenő út.

ac) Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút közlekedési terület: Gubacsi út

b) Egyéb közlekedési célú közterületek - a területfelhasználási egységeken belüli és határoló közterületek:

Hajóállomás utca, Laczkovich utca, 38041/1 hrsz-ú közterület és telekalakítással kialakuló telkek

c) Kk egyéb közterületek

d) KÖk Kötöttpályás közlekedés területei

8. Az építés és bontás általános feltételei, a területeken elhelyezhető funkciók, építmények

8. § (1) A Szabályozási Területen telkenként több épület elhelyezhető a vonatkozó övezeti előírások betartásával.

(2) A Szabályozási Területen az egyes építési övezetekben egy épületen belül több rendeltetési egység is elhelyezhető.

(3) A területen az alábbiak céljára új építményt létesíteni, továbbá meglévő épület, épületrész rendeltetését e célra megváltoztatni nem szabad:

a) önálló ipari tevékenység,

b) önálló raktározási tevékenység.

(4) A területen önálló üzemanyagtöltő állomás nem helyezhető el.

(5) A területen a melléképítmények közül az alábbiak helyezhetők el:

a) közmű-becsatlakozási műtárgy,

b) kerti építmény,

c) zászlótartó oszlop.

(6) A területen sorgarázs nem létesíthető.

(7) A területen önálló egyszintes csarnok nem létesíthető.

(8) A Szabályozási Területen napkollektor, napelem és a megújuló energiaforrások műtárgyai kizárólag a fő rendeltetés kiszolgálására létesíthető.

(9) A Szabályozási Területen helikopter-leszállóhely

a) rendszeres forgalom számára nem létesíthető.

b) magasház tetején nem rendszeres forgalom számára létesíthető.

9. Építmények elhelyezése, kialakítása, átalakítása, bővítése

9. § A Szabályozási Területen az elő-, oldal- és hátsókert mérete új épület létesítése és meglevő épület bővítése, átépítése esetén:

a) a Szabályozási Terven építési hely jelölése esetén annak, valamint jelen rendelet egyedi övezetekre vonatkozó előírásainak megfelelően.

b) amennyiben a Szabályozási Terv építési helyet nem jelöl, valamint jelen rendelet egyedi övezeti előírást nem tartalmaz, az elő-, oldal-és hátsókert méretét a hatályos jogszabályok alapján kell meghatározni.

10. Magasház kialakítására vonatkozó sajátos előírások

10. § Magasház a Vi-1/IX-K-2 és Vi-1/IX-K-3 övezetek területén helyezhető el, az övezeti előírások keretei között.

11. Épületmagasság, párkánymagasság

11. § A Szabályozási Területen a maximális épületmagasság az egyes övezetekben nem haladhatja meg a jelen rendelet 2. sz. mellékletében az egyes övezetekben meghatározott maximális értékeket.

12. Közlekedés, parkolás

12. § (1) A Szabályozási Területen meglévő és tervezett közterületek szabályozási szélességét a Szabályozási Terv tartalmazza.

(2) A területen magánút közforgalom számára megnyitott magánútként létesíthető.

(3) Közforgalom elől el nem zárható területen, ingatlan közhasználat céljára átadott területén a közlekedési funkciók közül csak gyalogos és kerékpáros felület, az ingatlanok kiszolgálását biztosító kapcsolat, valamint közcélú parkoló létesíthető.

(4) A területen az önálló regionális kerékpárút és a helyi kerékpárút-hálózat elhelyezését biztosítani kell.

(5) Új épület létesítése esetén a jelen rendeletben előírt személygépjármű férőhelyeket az építéssel egyidőben telken belül kell kialakítani.

(6) Meglévő épület bővítése, vagy funkcióváltása esetén a meglévőhöz képest annyi többlet személygépjármű elhelyezését kell biztosítani, mely a korábbi funkcióhoz tartozó előírásokhoz képesti növekmény.

(7) Új épület létesítése esetén telken belül új felszíni parkoló nem alakítható ki, kivétel ez alól:

a) az épület rendeltetésszerű használatához megállásra, várakozásra kijelölt, illetve egyéb szakhatóságok által kötelezően előírt parkolóterület

b) azokban az építési övezetekben, ahol a jelen rendelet 2. sz. mellékletében meghatározott maximális beépítés nem haladja meg a 40%-ot, ott a felszínen kialakítható a szükséges új parkolóférőhelyek 10%-a, melyből 5 db új parkoló minden esetben létesíthető.

(8) A rendeltetésszerű használat biztosításához szükséges parkolóhelyeket az alábbi módon kell biztosítani:

Egy személygépkocsi számítandó:

1. szálláshely szolgáltató egység vendégszobaszámának egynegyede után

2. vendéglátó egység épületen belüli fogyasztóterének minden megkezdett nettó 25 m2 alapterülete után

3. napi fogyasztási cikket nem forgalmazó kereskedelmi, szolgáltató önálló rendeltetési egység árusítóterének minden megkezdett nettó 50 m2 alapterülete után,

4. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység minden megkezdett 10 férőhelye után,

5. sportolás célját szolgáló egységek minden 20 férőhelye után

6. igazgatási, ellátó, szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó egészségügyi egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett nettó 25 m2 alapterülete után,

7. raktárhelyiségek minden megkezdett nettó 500 m2 alapterülete után,

8. irodafunkció esetén az épületben kialakításra kerülő irodafunkciójú terület minden megkezdett nettó 50 m2 alapterülete után

9. egyéb rendeltetési egységek huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségeinek minden megkezdett nettó 50 m2 alapterülete után,

10. kollégium, diákotthon, diákszálló esetében minden 15 férőhely után.

13. A közműlétesítményekre vonatkozó rendelkezések

13. § (1) A Szabályozási Területen teljes közművesítettséget kell biztosítani.

(2) A Szabályozási Területről a csapadékvizet elválasztott rendszerű zárt csapadékcsatornával kell elvezetni, a befogadóba. Az RSD vízminőségének védelme érdekében a csapadékcsatornával összegyűjtött vizeket csak hordalékfogó műtárgyon átvezetve szabad az RSD-be vezetni.

(3) Felszíni parkolót szilárd vízzáró burkolattal kell kivitelezni, amelyek burkolt felületén összegyűlő felszíni vizeket csak hordalékfogó, olajfogó, benzinfogó műtárgyon átvezetve lehet a közcsatornába engedni.

(4) A Szabályozási Területen a Duna közelsége miatti a talaj- és rétegvíz áramlást útját elzárni nem szabad, a terepszint alatti építkezés esetén hidrológiai szakvélemény alapján a talaj- és rétegvíz áramlásának megfelelő megoldásáról a mélyépítés keretében gondoskodni kell.

14. Környezetvédelem

14. § A Szabályozási Területen a hőellátást vezetékes energiaszolgáltatás alapú (távhő, gáz, elektromos) formában vagy megújuló energiaforrásokkal kell biztosítani.

15. Zöldfelületek

15. § (1) A meglévő közterületek átalakítása és felújítása során a közterület tervezéséről és kialakításáról is gondoskodni kell.

(2) Fásítandóak a Szabályozási Terven „Kötelező fásítás” jelkulccsal ellátott területek, illetve közútszakaszok.

16. Beépítésre szánt építési övezetek

16. § (1) Vi-1 jelű „Intézményi terület” építési övezetei:

a) 4.25 (3.00+1.25) beépítési sűrűségű területei: Vi-1/IX-K-1 jelű építési övezet, Vi-1/IX-K-2 jelű építési övezet, Vi-1/IX-K-3 jelű építési övezet.

b) 5.0 (4.0+1.0) jelű „Intézményi terület” építési övezete: Vi-1/ IX-K-4 jelű építési övezet.

(2) K-Közl „Közlekedéshez kapcsolódó épületek elhelyezésére szolgáló terület” építési övezete: K-Közl/IX-K jelű építési övezet.

(3) K-SZ: 1,0 (1.00+0.0) jelű „Különleges Szennyvízkezelés terület” építési övezete: K-SZ/IX-K jelű építési övezet.

17. A Vi-1/IX-K jelű építési övezetekre vonatkozó előírások

17. § (1) Az építési övezetek területén az alábbi építmények és rendeltetési egységek helyezhetők el:

a) igazgatás,

b) iroda,

c) kereskedelem,

d) vendéglátás,

e) szolgáltatás,

f) kulturális, egyéb közösségi szórakoztatás,

g) sport,

h) hitéleti,

i) a kutatás-fejlesztés nem üzemi technológiájú építményei, továbbá

j) parkolóház.

(2) Az építési övezetben nem helyezhető el:

a) lakás,

b) szálláshely-szolgáltatás,

c) önálló raktárépület és rendeltetési egység,

d) önálló ipari épület és rendeltetési egység.

(3) Az (1) bekezdésben felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás nem alakítható ki.

(4) Az építési övezetben építményt elhelyezni a 2. számú mellékletben foglalt paraméterek szerint lehet.

(5) A Vi-1: 4.25 (3.00+1.25) jelű területegységen belül kialakított övezetek egyedi előírásai:

a) Vi-1/IX-K-1 építési övezetben a tetőkertként is kialakítható egyéb zöldfelület legnagyobb mértéke (zöldfelület/telekterület %) 15%.

b) Vi-1/IX-K-2 építési övezetben

ba) az előkert mértéke a Hajóállomás utca felől 0 m, a Kvassay út és a 38041/1 hrsz-ú közterület felől 5,0 m;

bb) magasház elhelyezhető, amelynek épületmagassága 45 m lehet.

c) Vi-1/IX-K-3 építési övezetben magasház elhelyezhető, amelynek épületmagassága 45 m lehet.

18. A K-Közl/IX-K / Vi-1/IX-K-4 jelű építési övezetre vonatkozó előírások

18. § (1) Az építési övezet parkolóházzal vegyes rendeltetésű épületek elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben az alábbi épületek, rendeltetési egységek helyezhetők el:

a) járműtároló, (terepszint alatti és feletti parkoló),

b) iroda,

c) olyan intézmény, melyet a közlekedési alapfunkció nem zavar,

d) kereskedelem,

e) rendeltetési egységhez kapcsolódó raktár,

f) vendéglátás

g) trafó és egyéb közműépítmény.

(3) Az építési övezetben nem helyezhető el:

a) lakás,

b) önálló raktárépület és rendeltetési egység,

c) önálló ipari épület és rendeltetési egység,

d) a (2) bekezdésben felsorolt rendeltetést tartalmazó épületben a tulajdonos, a használó és a személyzet számára szolgáló lakás.

(4) Az építési övezet létesítményei a MÁV Kelenföld-Keleti pu. vasútvonal melletti útról szolgálhatók ki.

(5) Az építési övezetben építményt elhelyezni a 2. számú mellékletben foglalt paraméterek szerint lehet.

(6) Az övezet területén a Szabályozási Tervben meghatározott kapacitású P+R parkolót kell kialakítani.

(7) Az építési övezetben új építés esetén, az új építés után - nem beleértve a P+R igényt - a számított parkolási igény 75%-át térszint alatt kell elhelyezni.

19. K-SZ/IX-K jelű „Különleges Szennyvízkezelés terület” építési övezetre vonatkozó előírások

19. § (1) Az építési övezet kizárólag a települési folyékony hulladékok és szennyvizek kezelését biztosító létesítmények, telepek, mérnöki létesítmények, műtárgyak elhelyezésére szolgál.

(2) Az építési övezetben az alaptevékenységet kiszolgáló műtárgyakon kívül csak a tevékenységhez szorosan kötődő, azt kiszolgáló:

a) szolgálati lakás,

b) szolgálati szálláshely-szolgáltató épület,

c) iroda,

d) raktár,

e) trafó és egyéb közműlétesítmény,

f) járműtároló

helyezhető el.

(3) Az építési övezetben kizárólag olyan tevékenység, technológia helyezhető el, mely nem igényel védőtávolságot, illetve a védőterülete telken belül marad.

(4) Az építési övezetben építményt elhelyezni a 2. számú mellékletben foglalt paraméterek szerint lehet.

20. Beépítésre nem szánt területek

20. § A beépítésre nem szánt területek az alábbi területfelhasználási egységekbe tartoznak:

a) KÖu jelű - Közúti közlekedési területek övezetei

b) KÖk jelű Kötöttpályás közlekedési területek övezetei

21. Közúti közlekedési területek övezeteire vonatkozó előírások

21. § (1) A közúti közlekedési területfelhasználású területek a következő övezetekbe tartoznak:

a) KÖu-2/IX-K jelű - Közúti közlekedési területek I. rendű főút számára szolgáló közúti közlekedési területek:

1. Könyves Kálmán körút (38038/9 hrsz) és a telekalakítással kialakuló telkek,

2. Soroksári út (38048/3 hrsz) és a telekalakítással kialakuló telkek.

b) KÖu-3/IX-K jelű - Közúti közlekedési terület II. rendű gyűjtőút számára szolgáló közúti közlekedési területek:

1. Kvassay Jenő út (38034/6 részben, 38043, 38045/3, 38086/5, 38086/6, 38086/7 hrsz) és a telekalakítással kialakuló telkek.

c) KÖu-4/IX-K jelű - Közúti közlekedési terület Településszerkezeti jelentőségű gyűjtőút számára szolgáló közúti közlekedési terület:

1. Gubacsi út és a telekalakítással kialakuló telkek.

d) Egyéb övezetbe nem sorolt közterületek (utcák, névtelen közterületek, tervezett közterületek):

1. Laczkovich utca (38039, 38038/15 hrsz),

2. Hajóállomás utca (38086/7, 38086/254, 38086/65 hrsz),

3. 38041/1 hrsz-ú telken kialakított névtelen utca és a telekalakítással kialakuló telkek.

(2) A KÖu jelű területek elsősorban közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgálnak.

(3) A KÖu jelű I. és II. rendű főutak számára szolgáló közúti közlekedési területeken a közúti gépjárműforgalom nem szüntethető meg.

(4) A KÖu jelű területeken újság-és virágárusító pavilon, jegyárusító automata, segélyhívó állomás, közcélú információs berendezés, a kerékpáros infrastruktúra nyomvonalas elemei, kerékpár-támasz és elektromos gépjárműtöltő berendezés létesítményei helyezhetők el.

22. Egyéb közterületek övezeteire vonatkozó előírások

22. § (1) Kk/IX-K jelű övezet területe, amely a meglévő HÉV vasúti és vasúti üzemi területe.

(2) A területen a meglévő HÉV nyomvonal alapfunkciót kiszolgáló és ellátó építmények, épületek és közlekedési műtárgyak helyezhetők el.

(3) A területen a meglévő HÉV nyomvonal megszűnése után lehet más célú felhasználás számára telket kialakítani.

23. Kötöttpályás közlekedési területek övezeteire vonatkozó előírások

23. § (1) A kötöttpályás közlekedési területfelhasználású területek a következő övezetekbe tartoznak:

a) KÖk-1/IX-K jelű övezet a MÁV vasúti és vasúti üzemi területei számára szolgáló közlekedési területek:

38028/1, 38028/2, 38034/7, 38038/8 38038/3hrsz) és telekalakítással kialakuló telkek,

b) KÖk-2/IX-K jelű - Egyéb üzemi területek:

(38038/14 hrsz) és telekalakítással kialakuló telkek.

(2) KÖk-1/IX-K jelű övezet a MÁV vasúti és vasúti üzemi területei, valamint az ezekhez kapcsolódó építmények elhelyezésére szolgál, mely övezet területén:

a) az alapfunkciót kiszolgáló és ellátó építmények, épületek helyezhetők el.

b) más célú felhasználás számára telket kialakítani nem lehet.

c) vasúti megállóhely terepszinten és terepszint alatt kialakítható.

(4) KÖk-2/IX-K jelű övezet területén a vasúti alapfunkciót kiszolgáló és ellátó rendeltetések és közmű rendeltetés helyezhető el.

24. Záró rendelkezések

24. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2019. január 17.

dr. Bácskai János dr. Dombóvári Csaba
polgármester jegyző

1. sz. melléklet a 1/2019. (I. 18.) önkormányzati rendelethez * 

2. sz. melléklet a 1/2019. (I. 18.) önkormányzati rendelethez