Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2020. (IV. 7.) számú önkormányzati rendelete

a Krízis Alap létrehozásáról és felhasználásának részletes szabályairól

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros polgármestereként a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el: * 

1. A rendelet célja és hatálya

1. § (1) *  A jelen rendeletben szabályozott pénzügyi alap (a továbbiakban: Alap) létrehozásának célja, hogy elősegítse a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzettel (a továbbiakban: veszélyhelyzet) összefüggésben az önkormányzatra háruló többletfeladatok minél hatékonyabb ellátását.

(2) Az Alap lehetőséget és megfelelő keretet teremt arra, hogy a természetes személyek, a jogi személyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatók) - közcélú felajánlásaik, illetve közérdekű kötelezettségvállalásuk révén - hozzájárulhassanak az Önkormányzat (1) bekezdésben meghatározott feladatainak megvalósításához.

2. § (1) A jelen rendelet hatálya a 3. §-ban meghatározott pénzügyi alapra terjed ki.

(2) A jelen rendelet szabályozza az Alap rendeltetését, forrásait (bevételeit), felhasználása szabályait és a gazdálkodásának rendjét.

3. § (1) A Képviselő-testület az alábbi pénzügyi alapot hozza létre: Krízis Alap.

(2) A Krízis Alap pénzeszköz bevételeit az önkormányzat a K&H Banknál vezetett 10401196-00032517-00000004 számú elkülönített önkormányzati alszámlán tartja nyilván magyar forint pénznemben vezetve.

2. A Krízis Alap bevételei

4. § Az Alap bevételei:

a) a támogatóknak az Alap részére történő közcélú felajánlásai, illetve közérdekű kötelezettségvállalásai;

b) az Alap elkülönített számláján tartott pénzeszközök kamatai.

3. Az Alap felhasználásának szabályai

5. § *  Az Alap rendelkezésére álló pénzeszközök kizárólag Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata közigazgatási területén lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésének a) pontjában, meghatározott természetes személyek számára a veszélyhelyzettel összefüggésben nyújtandó szociális célú pénzbeli és természetbeni önkormányzati támogatásokra, valamint a Budapest Főváros IX. Kerületi lakosok egészségének és életének védelme érdekében egészségügyi ellátásként a SARS-CoV-2 fertőzés előszűrésére és szűrésére használhatóak fel.

6. § *  (1) Az Alap bevételeiből történő pénzfelhasználás a polgármester döntése alapján, a jelen rendeletben meghatározott célokra és feltételek megléte esetén történhet.

(2) Az Alap bevételeiből történő pénzfelhasználás formái az alábbiak:

a) vissza nem térítendő pénzbeli támogatás

b) részben vagy egészben visszatérítendő pénzbeli támogatás

c) természetbeni támogatás

d) koronavírus gyorstesztelés, maszkok biztosítása

4. Az Alap gazdálkodásának rendje

7. § A Krízis Alap felhasználásáról a polgármester jogosult rendelkezni.

8. § (1) Az Alapot az Önkormányzat pénzforrásaitól elkülönítetten, külön számlán kell kezelni.

(2) Az Alap rendelkezésére álló pénzeszközöket e rendeletben meghatározott célra legkésőbb a veszélyhelyzet megszűnését követő 120. napig fel kell használni.

9. § (1) Az Alap feletti rendelkezés, illetve az Alap kezelése során az államháztartás működésére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, illetve az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós szabályok előírásai szerint kell eljárni.

(2) Az Alap felhasználása során figyelembe kell venni az adójogszabályoknak a közcélú felajánlásokra, a közcélú felajánlások kezelésére, felhasználására, illetve elszámolására vonatkozó szabályait.

5. Záró rendelkezések

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2020. 04. 07.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző