Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 36/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

a zaj elleni védelem helyi szabályairól

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában és 48. § (5) bekezdés ba) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pest Vármegyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el: * 

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre, aki az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végez.

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki

a) az állami és önkormányzati rendezvényekre,

b) a december 31. napján 18.00 órától január 1. napján 08.00 óráig tartó rendezvényekre.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. akusztikai szakvélemény: zaj- és rezgésvédelmi szakértő, illetve ilyen személyt foglalkoztató szervezet által készített szakértői vélemény;

2. alkalmi rendezvény: előre meghatározott alkalomból és időben tartott, legfeljebb 8 napon át tartó esemény, amely olyan helyszínen kerül megrendezésre, amely alaprendeltetése szerint nem az adott jellegű rendezvény tartására szolgál;

3. építési tevékenység: a lakás átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése;

4. hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy műsorforrás, beleértve az élőzene, élő műsor szolgáltatására szolgáló eszközt, berendezést;

5. közterület: közhasználatra szolgáló minden olyan állami vagy önkormányzati tulajdonban álló terület, amelyet rendeltetésének megfelelően bárki használhat, ideértve a közterületnek a közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom számára a tulajdonos (használó) által megnyitott részét;

6. lakás: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel;

7. rendezvény: hangosítást igénylő, szervezett formában, meghatározott célból szervezett művészeti, tudományos, közművelődési, társadalmi, sport, szórakoztató, vendéglátó és kulturális célú esemény.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. Közterületi alkalmi rendezvények

3. § (1) Az e rendeletben meghatározott közterületi alkalmi rendezvényekkel kapcsolatos önkormányzati hatósági ügyekben - átruházott hatáskörben - a jegyző jár el.

(2) Közterületen megtartott alkalmi rendezvényen hangosító berendezés csak a jegyző által kiadott engedély alapján üzemeltethető.

(3) A közterületi alkalmi rendezvény szervezője az alkalmi rendezvény megkezdése előtt legalább 15 nappal köteles a jegyzőtől, mint környezetvédelmi hatóságtól a hangosító berendezés üzemeltetésére engedélyt kérni.

(4) A kérelmet az e rendelet 1. sz. mellékletét képező nyomtatványon, vagy annak megfelelő tartalommal kell benyújtani a jegyzőhöz.

(5) A kérelem benyújtásával egyidejűleg előzetes akusztikai szakvéleményben zajvédelmi számításokkal kell igazolni a rendezvény zajvédelmi szempontú hatásterületén a külön jogszabály szerinti üzemi és szabadidős létesítményektől származó zajkibocsátási határértékek teljesülését, valamint a teljesülés feltételeit.

(6) A közterületi alkalmi rendezvény szervezője köteles az engedélyt a rendezvény helyszínén tartani és az ellenőrzésre jogosult hatóság részére az ellenőrzés során azt bemutatni.

4. Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítő tevékenységek

4. § (1) A kertépítéssel és -fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenység (például robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetés) - kivéve az azonnali kár- és balesetveszély elhárítására irányuló munkavégzés -

a) hétköznapokon 7 óra és 20 óra között,

b) szombaton 10 óra és 18 óra között

végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység vasárnap és ünnepnapon nem végezhető.

5. § (1) Amennyiben a lakóépület házirendje ettől szigorúbban nem rendelkezik, lakásokban építési tevékenység

a) hétköznap 7 óra és 20 óra között,

b) szombaton 10 óra és 18 óra között

végezhető.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység - a kárelhárítás esetét kivéve - vasárnap és ünnepnapon nem végezhető.

III. FEJEZET

ELJÁRÁSI SZABÁLYOK

6. § (1) Az e rendeletben meghatározott eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) A közterületi alkalmi rendezvényen használandó hangosító berendezés üzemeltetésének engedélyezése iránti eljárás lefolytatásáért a kérelmező az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény mellékletében a környezetvédelmi hatósági eljárásokra megállapított illetéket köteles fizetni.

(3) A hangosító berendezés üzemeltetésének engedélyezésre vonatkozó határozatot meg kell küldeni a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2020. november 25.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

1. sz. melléklet

KÉRELEM KÖZTERÜLETI ALKALMI RENDEZVÉNYEN HANGOSÍTÓ BERENDEZÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSÉRE

(5.000.- Ft illeték)

...../.......(.......) önkormányzati rendelet alapján

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a zaj elleni védelem helyi szabályairól szóló ...../2020. (....)önkormányzati rendelet 3. §-a alapján kérem az alább megnevezett közterületi alkalmi rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetésének engedélyezését:

I. A kérelmező adatai:

Neve: ..................................................................................................

Adószáma: ..........................................................................................

Statisztikai száma: ................................................................................

Székhelye: ...........................................................................................

Levelezési címe: ...................................................................................

Ügyintéző neve: ....................................................................................

Telefonszáma: ............................ E-mail: ..............................................

II. A közterületi alkalmi rendezvény adatai

A rendezvény időpontja: .......................................................................

A rendezvény helye: ..............................................................................

A rendezvény elnevezése: ......................................................................

A rendezvény napi kezdésének időpontja: ..............................................

A tevékenység napi befejezésének időpontja: .........................................

III. A rendezvény rövid leírása, ismertetése:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

IV. A rendezvényen használni kívánt zajforrás(ok) megnevezése:

Zajforrás működési ideje
Zajforrás elnevezése A zajforrás működési helye Nappal
600-2200
Éjjel
2200-600

V. A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő ingatlanok felsorolása:

Közterület elnevezése Házszám Helyrajzi szám

VI. A kérelem mellékleteként benyújtott szakértői vélemény

Készítője: .......................................................................................

Dátuma: ..........................................................................................

VII. A kérelemhez csatolt iratok

□ cégbírósági végzés/cégkivonat és aláírási címpéldány

□ közterület-használat jogcímének igazolása

□ szakértői vélemény

□ eljárási illeték megfizetésének igazolása

VIII. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá, hogy a zajkibocsátási határértéket a rendezvény teljes időtartama alatt betartom.

Budapest, 20..... év ............................. hó ............. nap

...............................................
aláírás

Az ügyintézés helye:

Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal

Hatósági Iroda - Általános Hatósági Csoport

1096 Budapest, Lenhossék u. 24-28.- Levelezési cím: 1450 Bp. Pf.: 2.

Telefon: 215-1077/305, faxszám: 210-7254, E-mail cím: hatosagiiroda@ferencvaros.hu