Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2020. (XI. 25.) önkormányzati rendelete

az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel - az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére - kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat - és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 8. pontjában és a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendelem el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros közigazgatási területén szeszes italokat árusító kiskereskedelmi üzletet, valamint vendéglátó üzletet üzemeltető természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

(2) E rendeletben meghatározott korlátozás szilveszter éjszakájára nem vonatkozik.

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazása során

1. bevásárlóközpont: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom;

2. kiskereskedelmi tevékenység: a Kertv. 2. § 13. pontjában meghatározott fogalom;

3. korlátozás alá eső időszak: e rendelet 4. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott időszak;

4. sportlétesítmény: a sportról szóló 2004. évi I. törvény 77. § s) pontjában meghatározott fogalom;

5. szálláshely: a Kertv. 2. § 22. pontjában meghatározott fogalom;

6. szeszes ital: a Kertv. 2. § 23a. pontjában meghatározott fogalom;

7. üzlet: a Kertv. 2. § 27. pontjában meghatározott fogalom;

8. üzlettel rendelkezni jogosult: az üzlet tulajdonosa, közös tulajdonos esetén tulajdonostársak, haszonélvezettel terhelt ingatlan esetén a haszonélvező;

9. vendéglátás: a Kertv. 2. § 30. pontjában meghatározott tevékenység.

3. A szeszes italt árusító kiskereskedelmi üzletek nyitva tartásának rendje

3. § (1) A szeszes italt árusító kiskereskedelmi üzletek 23.00 óra és 06.00 óra között nem tarthatnak nyitva, kivéve, ha a szeszes italok árusítását 23.00 óra és 06.00 óra között beszüntetik.

(2) Az üzletek üzemeltetői a szeszes italok árusításának (1) bekezdésben meghatározott időszakban történő beszüntetéséről kötelesek a vásárlókat írásban jól látható helyen tájékoztatni.

4. A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartásának rendje

4. § (1) A vendéglátó üzletek - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - vasárnaptól csütörtökig 23.00 óra és 06.00 óra között, pénteki és szombati napokon 24.00 óra és 6.00 óra között nem tarthatnak nyitva.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik

a) arra az üzletre, amelynek üzemeltetője az e rendelet alapján kiadott állandó vagy eseti éjszakai nyitvatartási engedéllyel rendelkezik;

b) a kereskedelmi hatósághoz az e rendelet hatályba lépése előtt tett bejelentés szerint a korlátozás alá eső időszakban működő azon üzletre, amelynek üzemeltetője rendelkezik az 5. § (3) bekezdése f) pontjában meghatározott dokumentumokkal;

c) a szálláshelyeken üzemeltetett, kizárólag a szálláshely-szolgáltatást igénybe vevők részére szolgáló vendéglátóhelyekre;

d) kulturális és sportlétesítményekben üzemeltetett vendéglátó üzletekre;

e) a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló jogszabály hatálya alá tartozó, rendezvénytartási engedéllyel rendelkező alkalmi és rendszeres rendezvényekre;

f) az aluljárókban, a bevásárlóközpontokban, valamint az üzemanyagtöltő-állomások területén üzemeltetett vendéglátó üzletekre;

g) azon vendéglátó üzletekre, amelyekben befogadóképesség hiányában helyben fogyasztásra nincs lehetőség;

h) a világörökségi területen működő vendéglátó üzletekre.

5. Állandó éjszakai nyitvatartási engedély

5. § (1) A vendéglátó üzletet az üzemeltetője a korlátozás alá eső időszakban csak állandó éjszakai nyitvatartási engedéllyel (továbbiakban: állandó nyitvatartási engedély) tarthatja nyitva.

(2) Az állandó nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 1. mellékletét képező nyomtatványon kell benyújtani a jegyzőhöz.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az üzemeltető nevét és székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kérelmezett nyitvatartási idő megjelölését,

e) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát,

f) a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek biztosításáról szóló határozat számát.

(4) A kérelemhez mellékletként csatolni kell

a) az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel az üzlettel rendelkezni jogosult(ak) hozzájárulását, amennyiben nem az üzemeltető a tulajdonos;

b) amennyiben nem az üzemeltető jár el, közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást,

c) a 12. § (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetésének igazolását.

(5) A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában lévő üzlethelyiségek esetén a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulást nem kell a kérelemhez mellékletként csatolni.

6. § (1) Az állandó nyitvatartási engedéllyel kapcsolatos elsőfokú érdemi döntés meghozatala átruházott hatáskörben a Városgazdálkodási Bizottság (továbbiakban: Bizottság) hatáskörébe tartozik, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) Az eljárás lefolytatásáról és az érdemi döntés előkészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) Az állandó nyitvatartási engedély kiadása iránti kérelemre indult eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerinti eljárás során szükséges döntéseket a jegyző hozza meg.

7. § (1) A Bizottság a kérelemben foglalt tartalommal akkor engedélyezi az állandó éjszakai nyitvatartást, ha

a) a kérelmező rendelkezik

aa) a kereskedelmi hatóság nyilvántartásba vételről szóló igazolásával;

ab) a környezetvédelmi hatóság zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatával, valamint e határérték betartásának feltételeinek biztosításáról szóló határozattal;

b) a kérelmező csatolta az 5. § (4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat;

c) a kérelmezőnek az Önkormányzattal szemben három hónapot meghaladó lejárt tartozása nem áll fenn.

(2) Az üzemeltető az állandó nyitvatartási engedély hatálya alatt kérelmezheti a nyitvatartási idő módosítását:

a) ha csökkenteni kívánja, elegendő ezt a jegyzőnek bejelentenie, megjelölve a nyitvatartási idő végét,

b) ha meghosszabbítani akarja, az engedély módosítását kell kérnie.

(3) A 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott üzlet üzemeltetőjének az állandó nyitvatartási engedélyt abban az esetben kell kérnie, ha a kereskedelmi hatósághoz bejelentett nyitvatartási idejét meghosszabbítani kívánja.

(4) A vendéglátó üzlet a korlátozás alá eső időszakban az állandó nyitvatartásról szóló bizottsági döntés alapján kiadott engedélyező határozat véglegessé válását követően üzemelhet.

(5) Az állandó nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére azt bemutatni.

(6) Zeneszolgáltatás 22.00 óra után kizárólag zárt nyílászárók mellett történhet.

(7) Üzemeltetőváltás esetén az új üzemeltetőnek újra meg kell kérnie az állandó nyitvatartási engedélyt. Abban az esetben, ha az új üzemeltető változatlan üzemeltetési feltételekkel és változatlan termékkörrel veszi át az üzletet, a zajkibocsátásra vonatkozó szakértői véleményt nem kell csatolnia.

8. § A Bizottság a 7. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén sem adja meg az állandó nyitvatartási engedélyt, ha

a) a jegyző kereskedelmi hatósági jogkörében eljárva kötelező éjszakai zárvatartási időszakot rendelt el, annak véglegessé vált feloldásáig;

b) a kérelmezővel szemben az üzlet működésével összefüggésben a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül véglegessé vált határozattal közigazgatási bírság került kiszabásra;

c) a kérelmező számára korábban kiadott állandó nyitvatartási engedély visszavonása óta hat hónap még nem telt el.

6. Állandó éjszakai nyitva tartás megtiltása, engedély visszavonása

9. § (1) A Bizottság visszavonja az állandó nyitvatartási engedélyt, illetve a 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott üzlet üzemeltetőjének megtiltja a korlátozás alá eső időszakban történő nyitva tartását, ha

a) azt az a társasház (lakásszövetkezet), amelyben az üzlet üzemel, indokolással ellátott közgyűlési határozattal annak meghozatalától számított 30 napon belül kezdeményezi;

b) azt az 5. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott személy kéri;

c) az üzemeltetőnek az Önkormányzattal szemben három hónapot meghaladó lejárt tartozása áll fenn;

d) a vendéglátó üzlet zajkibocsátása az éjszakai időszakban meghaladja a megállapított zajkibocsátási határértéket;

e) az üzemeltetővel szemben az üzlet működésével összefüggésben egy éven belül két alkalommal került sor a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt véglegessé vált szankció alkalmazására.

(2) Az állandó nyitva tartást engedélyező határozat véglegessé válásától számított hat hónapon belül az (1) bekezdés a) pontja szerinti közgyűlési határozattal nem kezdeményezhető az engedély visszavonása.

(3) Az állandó nyitvatartási engedély visszavonása és a korlátozás alá eső időszakban történő nyitva tartás megtiltása esetén az üzemeltető a határozat véglegessé válásától számított hat hónap eltelte után terjeszthet elő újabb állandó nyitvatartási engedély iránti kérelmet.

7. Eseti éjszakai nyitvatartási engedély

10. § (1) A korlátozás alá eső időszakra eseti éjszakai nyitvatartási engedély (továbbiakban: eseti nyitvatartási engedély) kérhető alkalmi rendezvények (esküvő, családi ünnep, bál stb.) tartása céljából, amelynek időtartama legfeljebb a rendezvény megkezdését követő nap 06.00 óráig terjedhet.

(2) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelmet az e rendelet 2. mellékletét képező nyomtatványon a jegyzőnél kell benyújtani legkésőbb az alkalmi rendezvényt megelőző 8. napig.

(3) A kérelemnek tartalmaznia kell

a) az üzemeltető nevét és a székhelyét,

b) az üzlet nevét és címét,

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) a kereskedelmi hatóság által vezetett, a kereskedelmi tevékenységet végzők nyilvántartásába vételről szóló igazolás számát,

e) a rendezvény időpontját, időtartamát,

f) a rendezvény jellegét,

g) a környezetvédelmi hatóságnak a zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának, valamint a zajkibocsátási határérték betartásának feltételeinek biztosításáról szóló határozat számát.

(4) A kérelemhez mellékletként csatolni kell a 12. § (2) bekezdésében meghatározott igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot.

11. § (1) Az eseti nyitva tartás engedélyezésével kapcsolatos döntést átruházott hatáskörben a jegyző hozza meg, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(2) Ugyanazon üzletre vonatkozóan egy naptári éven belül legfeljebb tizenöt alkalommal adható eseti nyitvatartási engedély.

(3) Az állandó nyitvatartási engedéllyel rendelkező, valamint a 4. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott üzemeltetőnek akkor kell eseti nyitvatartási engedélyt kérnie, ha a tervezett alkalmi rendezvény időtartama meghaladja az állandó nyitvatartási engedélyben meghatározott, illetve a kereskedelmi hatósághoz bejelentett nyitvatartási időt.

(4) Nem adható eseti nyitvatartási engedély

a) a 8. § a) pontja szerinti esetben,

b) ha a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül

ba) az üzletet működtető ugyanazon üzemeltetővel szemben a zajos működésével kapcsolatban benyújtott panasz alaposnak bizonyult,

bb) az üzletben megrendezésre került alkalmi rendezvény alkalmával rendőri intézkedésre került sor,

bc) az üzemeltetővel szemben az üzlet működésével összefüggésben a közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértése miatt véglegessé vált határozattal közigazgatási bírság kiszabására került sor,

bd) a Bizottság véglegessé vált határozattal az üzemeltető állandó nyitvatartási engedélyét visszavonta, vagy jogerősen megtiltotta a korlátozás alá eső időszakban történő nyitva tartását.

(5) Az eseti nyitvatartási engedélyt az üzemeltető köteles az üzletben tartani, és az ellenőrzést végző hatóság kérésére bemutatni.

8. Eljárási szabályok

12. § (1) Az e rendelet szerinti önkormányzati hatósági ügyekben az eljárást az Ákr. rendelkezései szerint kell lefolytatni.

(2) Az állandó és eseti nyitvatartási engedély iránti eljárás lefolytatásáért a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 3000 forint, amelyet csekken vagy átutalással kell megfizetni.

(3) Az eseti nyitvatartási engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 8 nap.

(4) Az engedélyező és az engedély visszavonásáról szóló határozatot meg kell küldeni a kérelmezőnek, a 5. § (4) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás megadására jogosultaknak, a népegészségügyi feladatkörében eljáró Fővárosi Kormányhivatalnak, a tűzvédelmi hatóságnak, a kerületi rendőrkapitányságnak és a Ferencvárosi Közterület-felügyeletnek.

(5) A jegyző nyilvántartást vezet mindazon üzletekről, amelyek állandó és eseti nyitvatartási engedéllyel rendelkeznek, valamint azon üzletekről, amelyek esetében az állandó nyitvatartási engedély visszavonásra, vagy a korlátozás alá eső időszakban történő nyitvatartás megtiltásra került. A nyilvántartás közérdekből nyilvános adatait az önkormányzat honlapján (www.ferencvaros.hu) havonta közzé kell tenni.

13. § Az e rendeletben foglaltak betartását a jegyző és a közterület-felügyelet ellenőrzi.

9. Záró rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) * 

Budapest, 2020. november 25.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

1. melléklet

ÁLLANDÓ ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletének 5. §-a alapján az általam üzemeltetett vendéglátó egység tekintetében kérem az állandó éjszakai nyitvatartás engedélyezését.

Az üzemeltető neve: ..........................................................................................

Az üzemeltető székhelye: ...................................................................................

Kapcsolattartó neve: .........................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefon: ..............................................................................................................

e-mail: ...............................................................................................................

Az üzlet neve: ....................................................................................................

az üzlet címe: Budapest IX., ...............................................................................

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: .........

Környezetvédelmi hatóság

1. zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának száma: ..............

2. határérték betartása feltételeinek biztosításáról szóló határozat száma: ..............

Kérelmezett nyitvatartási idő:

hétfő: ................................-tól .................................. -ig

kedd: ................................-tól .................................. -ig

szerda: ..............................-tól .................................. -ig

csütörtök: ..........................-tól .................................. -ig

péntek: ..............................-tól .................................. -ig

szombat: ............................-tól .................................. -ig

vasárnap: ...........................-tól .................................. -ig

Kérelmemhez mellékelem

az üzlethelyiség tulajdonosának vagy haszonélvezőjének hozzájáruló nyilatkozatát, amennyiben az üzlethelyiség nem a kérelmező tulajdonát képezi
meghatalmazást
igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot

A határozatot

□ postai úton kérem megküldeni

□ személyesen kívánom átvenni

Budapest, ................................

................................................................
üzemeltető aláírása

2. melléklet

ESETI ÉJSZAKAI NYITVATARTÁS ENGEDÉLYEZÉSE IRÁNTI KÉRELEM

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartásának rendjéről szóló .../2020. (.....) önkormányzati rendeletének 10. §-a alapján kérem az eseti éjszakai nyitvatartás engedélyezését.

Az üzemeltető neve: ...........................................................................................

Az üzemeltető székhelye: ....................................................................................

Kapcsolattartó neve: ..........................................................................................

Kapcsolattartó elérhetősége:

telefon: ...............................................................................................................

e-mail: ................................................................................................................

Az üzlet neve: .....................................................................................................

az üzlet címe: Budapest IX., ................................................................................

A kereskedelmi tevékenység nyilvántartásba vételéről szóló igazolás száma: ..........

Környezetvédelmi hatóság

1. zajkibocsátási határérték megállapításáról szóló határozatának száma: ...............

2. határérték betartása feltételeinek biztosításáról szóló határozat száma: ...............

A rendezvény időpontja: 20... év .......... hó .... nap,

kezdete: ........ óra, befejezése: ........ óra

jellege: .....................................................

Melléklet: az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum.

A határozatot

□ postai úton kérem megküldeni,

□ személyesen kívánom átvenni.

Budapest, .................................

..........................................
üzemeltető aláírása