Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 47/2020. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

a pénzbeli és természetbeni támogatásokról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS–CoV–2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére – kihirdetett veszélyhelyzetben Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján gyakorolva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, a 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, illetőleg a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 18. § (1a)–(2) bekezdésében, továbbá a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11., valamint 11a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el.

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Ferencvárosi Önkormányzat) közigazgatási területén (továbbiakban: IX. kerületben) lévő lakásban lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó természetes személyekre terjed ki.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

1. *  Család: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés c) pontja szerinti család.

2. Elismert lakásnagyság: ha a lakásban

a) egy-kettő személy lakik: 60 m2,

b) három személy lakik: 70 m2,

c) négy személy lakik: 80 m2,

d) négynél több személy lakik: minden további személy után 5–5 m2.

3. Gyermek: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2:10. § (1) bekezdése szerinti kiskorú.

4. Háztartás: az Szt. 4. § (1) bekezdés f) pontja szerinti háztartás.

5. Jövedelem: az Szt. 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jövedelem.

6. Közüzemi díjak: a közműszolgáltatások (gáz-, áram-, távhőszolgáltatás, víz- és csatornahasználat, szemétszállítás, házközponti fűtés) igénybevétele után fizetett díjak.

7. Lakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a szerinti lakás. A társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit külön lakásnak kell tekinteni.

8. *  Szociális vetítési alap: a költségvetésről szóló jogszabályban meghatározott összeg.

9. *  Szociálisan rászorult az a személy, akinél a vele életvitelszerűen együtt élő család egy főre jutó nettó havi jövedelme (továbbiakban: a család egy főre jutó jövedelme) nem haladja meg a szociális vetítési alap 460%-át, egyedül élő kérelmező esetén, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él a szociális vetítési alap 575%-át és a 10. pontban meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

9. a) *  E rendelet alkalmazásában a 3–4. §-ok és a 16/A. § esetében szociálisan rászorult kérelmezőnek azt a személyt kell tekinteni, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 460%-át, egyedül élő kérelmező esetén, vagy ha a családban magasabb összegű családi pótlékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülő személy él a szociális vetítési alap 575%-át és a 10. pontban meghatározott vagyonnal nem rendelkezik.

10. Vagyon: az Szt. 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti vagyon.

II. Fejezet

Települési támogatások

Lakbértámogatás

3. § (1) A polgármester egy év időtartamra lakbértámogatást állapít meg a Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonában álló, elismert nagyságú lakást szociális alapon bérlő szociálisan rászorult kérelmezőnek.

(2) A lakbértámogatás igénybevételének feltétele, hogy

a) a kérelmező a lakást kizárólag lakás céljára használja, a lakás használatát másnak át nem engedi, és

b) *  a fizetendő lakbér összege a háztartás összjövedelmének az 5%-át meghaladja.

(3) *  A lakbértámogatás mértéke, amennyiben a háztartás egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap

a) 100%-át, a megállapított lakbér 60%-a,

b) 200%-át, a megállapított lakbér 45%-a,

c) 575%-át, a megállapított lakbér 25%-a,

de annak összege legalább havi 4.000 Ft, legfeljebb havi 15.000 Ft.

(4) *  A támogatás a háztartásban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

(5) A kérelemhez csatolni kell a Ferencvárosi Vagyonkezelő és Városfejlesztő Zrt. (továbbiakban: FEV IX. Zrt.) igazolását, ami tartalmazza a lakbér, valamint az esetleges hátralék összegét, lejárt lakásbérleti szerződés esetén a bérleti szerződés meghosszabbítására benyújtott kérelem másolatát, illetve a felmondott bérleti szerződés esetén a szerződés visszaállítására benyújtott kérelem másolatát.

(6) *  A támogatási időszak annak a hónapnak az első napjától kezdődik, amelyben a kérelmet benyújtották.

(7) A támogatást a Ferencvárosi Önkormányzat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a FEV IX. Zrt-hez utalja át.

(8) Ha a kérelmező a lakbértámogatás folyósításának ideje alatt lakbérhátralékot halmozott fel, vagy a már meglévő lakbérhátraléka növekedett, a lakbértámogatás megszűnik.

(9) Amennyiben a támogatás a (8) bekezdés szerinti eset következtében szűnt meg, és a kérelmező a hátralékát a támogatás megállapításakor fennálló mértékre csökkentette a támogatás újra igényelhető.

Lakásfenntartási támogatás

4. § (1) A polgármester egy év időtartamra lakásfenntartási támogatást állapít meg az elismert nagyságú lakásban élő, a lakás használatára jogcímmel rendelkező szociálisan rászorult kérelmezőnek a közüzemi díj és közös költségek viseléséhez.

(2) A lakásfenntartási támogatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező a lakást kizárólag lakás céljára használja, a lakás használatát másnak át nem engedi.

(3) *  A lakásfenntartási támogatás összege, amennyiben a háztartás egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap

a) 100%-át, havi 12 000 Ft,

b) 200%-át, havi 9500 Ft,

c) 575%-át, havi 7 000 Ft.

(4) *  A támogatás a háztartásban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

(5) A kérelemhez csatolni kell:

a) a lakáshasználat jogcímét igazoló iratot,

b) a közüzemi szolgáltató(k)nak az utolsó havi teljes számlamásolatát, amely(ek) számlaszámára a kérelmező a támogatás utalását kéri, vagy

c) közös költség csökkentésére irányuló kérelem esetén a kérelmező vagy a közös képviselő nyilatkozatát a társasház számlaszámáról

(6) *  A támogatási időszak annak a hónapnak az első napjától kezdődik, amelyben a kérelmet benyújtották.

(7) A támogatást a Ferencvárosi Önkormányzat a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig a kérelmező által megjelölt társasház vagy közműszolgáltató részére utalja át.

(8) Ha a kérelmező a lakásfenntartási támogatás folyósításának ideje alatt önkormányzati lakására lakbérhátralékot halmozott fel, vagy a már meglévő lakbérhátraléka növekedett, a lakásfenntartási támogatás megszűnik.

(9) Amennyiben a támogatás a (8) bekezdés szerinti eset következtében szűnt meg, és a kérelmező a hátralékát a támogatás megállapításakor fennálló mértékre csökkentette, a támogatás újra igényelhető.

Adósságkezelési szolgáltatás

5. § (1) Az elismert nagyságú lakásban élő, a lakhatással kapcsolatos kiadásaival összefüggő önhibáján kívül adósságot felhalmozó kérelmező, a (2) bekezdés szerinti feltételek együttes fennállása esetén adósságkezelési szolgáltatásra, ezen belül adósságkezelési tanácsadásra és adósságcsökkentési támogatásra jogosult.

(2) Az adósságkezelési szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a kérelmező

a) lakhatással kapcsolatos költségeiből származó hátraléka meghaladja az 50.000 Ft-ot, vagy közüzemi díjtartozása miatt a szolgáltatást kikapcsolták,

b) *  családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 520%-át,

c) *  családjában senki sem rendelkezik a 2. § 10. pontjában meghatározott vagyonnal,

d) vállalja az adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, őt terhelő adósság és a Ferencvárosi Önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének a megfizetését,

e) vállalja a Ferencvárosi Önkormányzat fenntartásában működő Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága Családtámogató és Gyermekjóléti Központjával (a továbbiakban: FESZGYI) történő együttműködést és az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt,

f) vállalja, hogy amennyiben védendő fogyasztói nyilvántartásba kerül és nincs műszaki akadálya, gondoskodik az előrefizetős fogyasztásmérők felszereléséről a hátralékkal érintett áram-, illetve gázszolgáltatás esetében.

(3) A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából hátraléknak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díj-, közös költség-, és lakbértartozás mindegyike.

(4) Az adósságkezelési tanácsadás formája lehet egyéni vagy csoportos, a részvétel időpontját és a tanácsadás formáját az adósságkezelési tanácsadó határozza meg.

(5) A FESZGYI adósságkezelési tanácsadója

a) tájékoztatja a kérelmezőt az adósságcsökkentési támogatás feltételeiről,

b) a kérelmező hozzájárulásával megvizsgálja családjának gazdálkodását, fizetési kapacitását és készségét,

c) a kérelmező jövedelmi, vagyoni viszonyairól, életkörülményeiről részletes helyszíni környezettanulmányt készít, és ennek alapján írásbeli javaslatot tesz a polgármester számára az adósságcsökkentési támogatás megítélésével kapcsolatban.

(6) Amennyiben a FESZGYI adósságkezelési tanácsadója úgy látja, hogy a kérelmező nem képes az adósságcsökkentési támogatás feltételeinek megfelelni, illetve a vállalt kötelezettségeket nem lesz képes teljesíteni, a polgármesternek az adósságcsökkentési támogatás iránti kérelem elutasítására tesz javaslatot.

6. § (1) A polgármester adósságcsökkentési támogatást állapít meg az adósságkezelési tanácsadóval sikeres együttműködést folytató, a lakás használatára jogcímmel rendelkező kérelmezőnek.

(2) Az adósságcsökkentési támogatásba bevonható, lakhatással kapcsolatos költségekből származó hátralék nem haladhatja meg a 400.000 Ft-ot. Amennyiben a többféle hátralék együttes összege a 400.000 Ft-ot meghaladja, a kérelmező csak ahhoz az adósságtípushoz kaphat adósságcsökkentési támogatást, amelyik a lakhatását veszélyezteti.

(3) Az adósságcsökkentési támogatás mértéke nem haladhatja meg a kezelendő hátralék 75%-át és összege legfeljebb 300.000 Ft lehet, a folyósítása pedig legfeljebb 18 havi részletben történik.

(4) A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

(5) A támogatás iránti kérelemhez csatolni kell:

a) a lakáshasználat jogcímét igazoló adásvételi, bérleti vagy használati szerződést, lejárt lakásbérleti szerződés esetén a bérleti szerződés meghosszabbítására benyújtott 90 napnál nem régebbi kérelem másolatát, illetve a felmondott bérleti szerződés esetén a szerződés visszaállítására benyújtott 90 napnál nem régebbi kérelem másolatát.

b) az adósság összegéről, keletkezésének időszakáról szóló 30 napnál nem régebbi hitelezői igazolást, a hitelező közüzemi szolgáltatók utolsó havi számláinak másolatát,

c) az adósság keletkezésének okáról szóló nyilatkozatot, dokumentumot,

d) a kérelmező nyilatkozatát az önrész, az együttműködési kötelezettség és (védendő fogyasztói jogosultsága esetén) az előrefizetős fogyasztásmérő felszereltetésének vállalásáról,

e) az állami foglalkoztatási szerv igazolását az együttműködési kötelezettség teljesítéséről,

f) az adósságkezelési tanácsadó által hitelesített együttműködési megállapodás tervezetét.

(6) Az együttműködési megállapodás tartalmazza

a) az adósságkezelési tanácsadóval való kapcsolattartás módját, a legalább havi egyszeri gyakoriságát, a támogatásban részesülő együttműködési kötelezettségének szabályait,

b) az adósságcsökkentési támogatást megállapító határozatban foglalt kötelezettségek teljesítésének igazolási módját,

c) több adósság esetén az adósságkezelési szolgáltatásba bevont adósságok megnevezését és a támogatások százalékos arányát.

(7) Az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy köteles

a) a támogatás nyújtásáról szóló határozat kézhezvételétől számított 8 napon belül felkeresni az adósságkezelési tanácsadóját és az együttműködési megállapodást aláírni,

b) a hitelezőkkel megállapodást kötni a fennmaradó adósság rendezése érdekében – melyben az önrész minden hónap 20. napjáig történő befizetését vállalja –,

és a megállapodást haladéktalanul bemutatni a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) Humánszolgáltatási Irodáján.

(8) A támogatási időszak a határozatban megjelölt időponttól kezdődik.

(9) A támogatást a Ferencvárosi Önkormányzat a tanácsadó tájékoztatása alapján utólag, a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig az adósságkövetelés jogosultjának utalja át.

(10) Az adósságkezelési tanácsadó havonta jelzi a Polgármesteri Hivatalnak, ha az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy az adósságkezelési tanácsadást nem veszi igénybe. Amennyiben az adósságcsökkentési támogatásban részesülő személy

a) a megállapodás megkötésére nem jelenik meg,

b) a megállapodásban foglaltakat nem teljesíti,

c) az adósságkezelési tanácsadáson egy alkalommal nem vesz részt, és távolmaradását hitelt érdemlően nem igazolja,

a tanácsadó kezdeményezheti az adósságcsökkentési támogatásra vonatkozó döntés módosítását, az adósságcsökkentési támogatás folyósításának megszüntetését.

(11) Az adósságcsökkentési támogatás tovább nem folyósítható, és a már e címen kifizetett összeget a külön határozatban foglaltak szerint vissza kell téríteni, ha a jogosult

a) az általa vállalt adósságtörlesztés három havi részletét nem teljesítette,

b) az adósságcsökkentési támogatás igénybevételének időtartama alatt a lakásfenntartási kiadásokkal kapcsolatos fizetési kötelezettségnek három hónapig nem tett eleget,

c) lakása egészét vagy egy részét bérbe, albérletbe adta, használatra átengedte, vagy egyéb módon hasznosította,

d) a lakására tartási-, életjáradéki- vagy öröklési szerződést kötött,

e) ha a támogatás igénylésekor vagy annak folyósítása során nem a valóságnak megfelelő adatokat közölt.

(12) A (11) bekezdés alapján előírt visszafizetési kötelezettség esetén a polgármester, amennyiben az egyösszegű visszafizetés a kérelmező megélhetését veszélyezteti, részletfizetési kedvezményt engedélyezhet.

(13) Ugyanazon család tagjának ismételt adósságcsökkentési támogatás csak a hátralékkezelés sikeres lezárását követő 12 hónap elteltével, illetve a (11) bekezdésben foglalt esetekben 24 hónap elteltével állapítható meg.

Gyógyszertámogatás

7. § (1) *  A polgármester egy év időtartamra gyógyszertámogatást állapít meg a közgyógyellátási igazolványra nem jogosult kérelmezőnek, aki

a) szociálisan rászorult, vagy

b) a 70. életévét betöltötte és a család egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap 460%-át vagy

c) a 80. életévét betöltötte és a család egy főre jutó jövedelme a szociális vetítési alap 575%-át nem haladja meg

és vagyonnal nem rendelkezik.

(2) *  A gyógyszertámogatás kizárólag a közgyógyellátásra kiadható, legalább hat hónapon keresztül rendszeresen szedendő, vényköteles gyógyszerekre vonatkozóan állapítható meg, amennyiben a gyógyszerek havi költsége meghaladja a szociális vetítési alap 20%-át és a közgyógyellátásra kiadható vényköteles gyógyszerek költsége a 2000 forintot.

(3) *  A gyógyszertámogatás összege a (4) bekezdés alapján igazolt költség, minimum 2000 forint, de legfeljebb havi 15.000 Ft.

(4) A kérelemhez csatolni kell a kérelmező (2) bekezdés szerinti gyógyszerszükségletéről szóló 30 napnál nem régebbi, kezelőorvos által kiállított igazolást, valamint az előbbi igazolás alapján kiállított gyógyszerenkénti költségekről szóló gyógyszertári igazolást.

(5) A támogatási időszak a

a) kérelem benyújtását, vagy

b) a korábbi jogosultság lejártát vagy

c) a közgyógyellátási igazolvány lejártát

követő hónap első napjától kezdődik.

Rendkívüli támogatás

8. § (1) *  A polgármester rendkívüli támogatást nyújt a létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzetbe került szociálisan rászorult részére, aki önmaga, vagy családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadásai miatt anyagi segítségre szorul.

(2) A létfenntartást veszélyeztető, vagy rendkívüli élethelyzet különösen:

a) ha családot elemi kár érte,

b) ha a családban egyidejűleg három vagy több gyermek születik.

c) ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült,

d) *  az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott, az egészség megőrzése, helyreállítása érdekében szükséges vizsgálatok, szűrések igénybevétele, ha annak díja a szociális vetítési alap összegének 30%-át meghaladja,

e) ha a kérelmező munkaviszonya (foglalkoztatási jogviszonya) legalább 3 hónapja megszűnt, az illetékes mindenkori munkaügyi szakigazgatási szervvel együttműködik, de új munkaviszonyt (foglalkoztatási jogviszonyt) nem tudott létesíteni és álláskeresési támogatásban nem részesül,

f) a családban történt haláleset, amennyiben a temetési költség az 500.000 Ft-ot nem haladja meg,

g) ha a kérelmező a kérelem benyújtását megelőző 30 napon belül büntetés-végrehajtási intézetből szabadult.

(3) *  Nem állapítható meg rendkívüli támogatás

a) közüzemi díj és közös költség kiadásokra, amennyiben a kérelmező vagy háztartásának bármely tagja lakásfenntartási támogatásban vagy lakbértámogatásban részesül,

b) gyógyszerköltség támogatására, amennyiben a kérelmező havi 6 000 Ft-ot meghaladó gyógyszertámogatásban részesül,

c) a kérelmezett célra, ha arra már lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás megállapításra került.

(4) A rendkívüli támogatás mértéke a (2) bekezdés

a) *  a)–b) pontja esetén legfeljebb a szociális vetítési alap tízszerese,

b) *  c)–d)–e) pontja esetén legfeljebb a szociális vetítési alap kétszerese,

c) f) pontja esetén urnakiadáshoz, szórásos temetéshez nyújtott támogatásnál legfeljebb 32.000 Ft, urnás temetésnél legfeljebb 42.000 Ft, koporsós temetésnél legfeljebb 76.000 Ft,

d) *  az a) – f) pontban nem szabályozott esetekben legfeljebb a szociális vetítési alap összegének másfélszerese.

(5) *  A rendkívüli támogatás kérelemre és hivatalból is megállapítható. A hivatalból történő megállapítás esetében a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által készített környezettanulmány és támogató javaslat szükséges.

(6) * 

III. Fejezet

Természetben nyújtott szociális ellátás

Köztemetés

9. § (1) A polgármester gondoskodik a IX. kerületben elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről a halálesetről való tudomásszerzést követő 21 napon belül, ha

a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy

b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.

(2) A polgármester az eltemettetésre köteles szociálisan rászorult személyt a köztemetés költségeinek megtérítési kötelezettsége alól részben vagy egészben mentesítheti.

IV. Fejezet

Önként vállalt rendszeres és rendkívüli ferencvárosi települési támogatások * 

Jövedelemkiegészítő támogatás

10. § (1) *  A polgármester egy év időtartamra jövedelemkiegészítő támogatást állapít meg annak a kérelmezőnek,

a) *  akinél a család egy főre jutó jövedelme nem éri el a szociális vetítési alap, és

b) a család vagyonnal nem rendelkezik, valamint

c) aki aktívkorúak ellátására nem jogosult.

(2) *  A jövedelemkiegészítő támogatás összege havi 25.000 Ft.

(3) A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

(4) A támogatási időszak annak a hónapnak az első napjától kezdődik, amelyben a kérelem benyújtásra került.

(5) A támogatás folyósításának időtartama alatt a jogosultnak együtt kell működnie a FESZGYI-vel és az állami foglalkoztatási szervvel.

(6) Amennyiben a támogatásra jogosult az (5) bekezdésben előírt együttműködési kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a támogatás folyósítása megszűnik, és e támogatás megállapítása iránti ismételt kérelemmel a megszűnést követő két hónap elteltével fordulhat.

65+ támogatás

11. § (1) *  A polgármester kérelemre évente egyszeri támogatást állapít meg a tárgyévben 65. életévét betöltő, vagy annál idősebb személyeknek, amennyiben a kérelmező családjának jövedelme a szociális vetítési alap 550%-át nem haladja meg.

(2) *  A támogatás összege, amennyiben a család egy főre jutó jövedelme nem haladja meg a szociális vetítési alap

a) 100%-át, 32.000 Ft,

b) 250%-át, 24.000 Ft,

c) 550%-át, 18.000 Ft.

(3) A támogatás a családban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

(4) * 

Gyermeknevelési támogatások

12. § (1) A gyermekét egyedül nevelő, a kettő-, vagy többgyermekes, illetve a tartósan beteg gyermeket nevelő szülő vagy törvényes képviselő (a továbbiakban együtt: szülő) gyermeknevelési kiadásainak mérséklésére a (2) bekezdés szerinti támogatásra jogosult.

(2) *  A polgármester gyermekenként

a) egy év időtartamra havi 5.000 Ft támogatást állapít meg a IX. kerületben legalább egy éve lakó vagy tartózkodási hellyel rendelkező szociálisan rászorult kérelmezőnek,

b) évente egy alkalommal 15.000 Ft iskolakezdési támogatást állapít meg a tárgyév augusztus 1-étől október 31-éig kérelmet benyújtó, nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermeket nevelő szülőnek.

(3) *  A (2) bekezdés a) pontja szerinti támogatási időszak a kérelem benyújtását követő hónap első napjától kezdődik. A tárgyévben 18. életévét betöltő gyermek esetében a támogatás legfeljebb tárgyév december 31. napjáig állapítható meg.

(3a) *  A (2) bekezdés b) pontja szerinti támogatásra a szülő a tárgyévben 18. életévét beöltő nappali tagozatos közoktatásban tanuló gyermekére tekintettel is jogosult.

Oktatási támogatások

13. § (1) *  A polgármester kérelemre a (3)–(5) bekezdések szerinti oktatási támogatást nyújt a legalább 1 éve a IX. kerületben lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és ott életvitelszerűen tartózkodó 6–23 éves életkorú, nappali tagozatos közoktatásban tanuló diák vagy szülője részére. A kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony igazolását.

(2) A polgármester tanévenként egyszer tanszercsomagot biztosít a ferencvárosi köznevelési intézmények adatszolgáltatása alapján, a jogviszonnyal rendelkező 1–8 osztályos tanulók részére.

(3) *  A polgármester megtéríti a tanulók B kategóriás vezetői engedélyének az érettségi vizsga letételéig történő megszerzése költségéből a tanuló nevére kiállított számla összegét, de legfeljebb 60.000 Ft-ot. A kérelemhez csatolni kell a költségekről kiállított, névre szóló eredeti számlát és be kell mutatni a fél évnél nem régebben kiállított vezetői engedélyt.

(4) *  A polgármester a szociálisan rászoruló kérelmezőnek félévente, a számlák másolata alapján megállapítható, de legfeljebb 12.000 Ft internet-használati díjtámogatást állapít meg a tanítási félévekhez igazodóan szeptemberi vagy februári folyósítással. A kérelemhez csatolni kell a szolgáltatás díját igazoló számla másolatát.

(5) *  A polgármester megtéríti a szociálisan rászoruló kérelmezőnek a tanulók tömegközlekedési költségeit. A kérelemhez csatolni kell az érvényes diákigazolvány másolatát. A támogatási időszak a kérelem benyújtása hónapjának első napjától június 30-áig tart. A megtérítés folyósítása a tárgyhónapra vásárolt kedvezményes Pest vármegyebérlet vagy a kedvezményes Országbérlet bemutatása után történik.

Születési és életkezdési támogatás

14. § (1) A polgármester kérelemre, a gyermek két éves koráig egyszeri támogatást állapít meg a IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, ott legalább 2 éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő szülő részére. Az életvitelszerű tartózkodás tényét a Védőnői Szolgálat igazolja.

(2) *  A születési és életkezdési támogatás mértéke gyermekenként 50.000 Ft, amiből legalább 30.000 Ft összeget életkezdési támogatás jogcímen az újszülött gyermek részére megnyitott, a fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény szerinti Start-számlára kell utalni.

(3) A támogatásra egy gyermekre tekintettel csak egy személy jogosult.

(4) A kérelemhez csatolni kell

a) a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát,

b) a kincstári Start értékpapírszámla szerződés másolatát,

c) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy a gyermeket saját háztartásában neveli és

d) a kérelmező nyilatkozatát a Start-számlára átutalandó összeg nagyságáról.

Védőoltások Ferencvárosban

15. § (1) A polgármester a megbetegedési veszély elhárítása céljából a IX. kerületben lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, ott legalább 2 éve életvitelszerűen tartózkodó, a gyermeket saját háztartásában nevelő szociálisan rászorult szülő/kérelmező kérelmére megtéríti

a) a tárgyévben legfeljebb 3. életévét betöltő gyermek részére

aa) a kullancs terjesztette agyvelőgyulladás elleni,

ab) *  Neisseria meningitidis baktérium okozta megbetegedés elleni

ac) a rotavírus okozta hasmenés elleni,

ad) * 

b) a tárgyévben legfeljebb 20. életévét betöltött személy részére a HPV ellen beadott 9 komponensű védőoltás költségét.

(2) A kérelemhez csatolni kell a 90 napnál nem régebben beadott oltásról szóló orvosi igazolást, a gyermek lakcímét, a társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) igazoló hatósági igazolványok másolatát, a védőoltás(ok) vételét igazoló, a szülő nevére kiállított számlá(ka)t.

(3) *  A polgármester a pneumococcus megbetegedési veszély elhárítása céljából a kérelem benyújtását megelőző 60 napon belül beadott Pneumovax 23 vagy a Prevenar 13 védőoltás összegét 100%-ban, utólagosan megtéríti a kérelmezőnek, amennyiben

a) *  a 65. életévét betöltötte, és havi jövedelme nem haladja meg szociális vetítési alap 500%-át, vagy

b) háziorvos által igazolt tüdőbetegsége, cukorbetegsége, daganatos betegsége (a továbbiakban: krónikus betegség) van.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a kérelmező lakcímét és társadalombiztosítási azonosító jelét (TAJ) igazoló hatósági igazolványok másolatát, a kérelmező jövedelmének igazolását, a védőoltás(ok) vételét igazoló, a saját vagy a törvényes képviselő nevére és lakcímére kiállított számlá(ka)t, a védőoltás(ok) beadása megtörténtének, valamint a krónikus betegség fennállásának orvosi igazolását.

(5) * 

Mozgáskorlátozottak lakásának akadálymentesítési támogatása

16. § (1) Az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság a mozgásában korlátozott fogyatékkal élő személy részére az általa lakott lakás akadálymenetesítése céljából egyszeri támogatást nyújthat.

(2) A fogyatékkal élő kérelmét előzetesen a Helyi Esélyegyenlőségi Fórum fogyatékkal élők esélyegyenlőségét elősegítő munkacsoportja véleményezi.

(3) Az akadálymentesítési támogatás összege legfeljebb 500.000 Ft.

(4) A kérelemhez csatolni kell a fogyatékosságot igazoló orvosi szakvéleményt, a háziorvos ajánlását, az akadálymentesíteni kívánt ingatlan tulajdoni lapját, ha nem tulajdonos a kérelmező, akkor a lakás használati jogcímét igazoló szerződést, a lakás tulajdonosának, haszonélvezőjének a hozzájárulását az átalakításhoz, valamint az átalakítással kapcsolatos műszaki dokumentációt és költségvetést.

(5) A támogatási döntést követően a polgármester a kérelmezővel támogatási szerződést köt.

(6) A kérelem teljesítését követő 5 évben a támogatásban részesült mozgáskorlátozott személy ugyanazon lakás akadálymentesítésére vonatkozó kérelmét el kell utasítani.

Lakhatáshoz kapcsolódó rendkívüli támogatás * 

16/A. § *  (1) A polgármester évente egy alkalommal legfeljebb 100.000 forint támogatást nyújthat annak a szociálisan rászorult kérelmezőnek, aki lakhatásához kapcsolódó rendkívüli élethelyzete miatt anyagi segítségre szorul.

(2) Rendkívüli élethelyzet különösen, ha a kérelmező

a) lakásbérleti jogviszonya felmondásra került és a támogatás odaítélésével a kilakoltatás veszélye elhárul, vagy

b) lakásbérleti-, közös költség-, közüzemi díjtartozása keletkezett és azt egyéb módon rendezni nem tudja, vagy

c) bűncselekményből származó káresemény károsultjává válik, és a kár vonatkozásában biztosítással nem rendelkezik, vagy

d) lakás-karbantartási (nyílászárók, fűtőberendezés, tűzhely, meleg víz előállító berendezés, kád, mosdó, falikút, mosogató, WC, csaptelep javítása, felújítása, cseréje; elektromos hálózat javítása, cseréje; beázás, csőrepedés után kőműves és hideg-melegburkolási munkálatok) költségét vagy a lakhatást és létfenntartást alapvetően meghatározó felszerelési tárgyak (vízóra, mosógép, bútor, hűtőgép, konyhai kisgépek, stb.) javítása és cseréje költségét saját erőből fedezni nem tudja, vagy

e) *  a háztartást elemi kár érte.

(3) Nem állapítható meg a támogatás annak a személynek:

a) *  akinek a háztartásában a kérelmezett díjtartozás az adósságcsökkentési támogatás igénybe vételével rendezhető,

b) aki 24 hónapon belül ugyanazon díjtartozás kiegyenlítésére nyújtja be kérelmét, vagy aki 5 éven belül ugyanazon lakás-karbantartási vagy felszerelési tárgy cseréjére nyújtja be kérelmét.

(4) *  A kérelem elbírálásához a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága által készített környezettanulmány és támogató javaslat szükséges

(5) *  A támogatás a háztartásban élők számától függetlenül egy személy részére állapítható meg.

(6) *  Az elhasználódott vagy meghibásodott dolog cseréje csak a kereskedelemben kapható legegyszerűbb, és a meghibásodott dologhoz hasonló típusra vonatkozhat.

(7) *  A támogatás adott célra történt felhasználását kérelmező köteles a támogatás nyújtásáról szóló határozatban megjelölt időben, és módon igazolni, melyet a Polgármesteri Hivatal környezettanulmány készítése során ellenőrizhet. A támogatás adott célra történt felhasználására a határozatban megjelölt határidő legfeljebb a támogatást megállapító határozat kézhezvételét követő egy évig, kérelemre meghosszabbítható.

Ingyenes könyvtárhasználat

17. § A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Dél-pesti régiójához tartozó ferencvárosi könyvtárak éves tagsági díjának megfizetése alól a nyugellátásban, gyermekgondozási segélyben részesülők, illetve a 24 év alatti fiatalok mentesülnek.

Méltányosság gyakorlása

18. § (1) *  A Képviselő-testület különös méltánylást érdemlő esetben, ha azt a jogorvoslati eljárás során felvett környezettanulmányon tapasztaltak is alátámasztják, támogatásonként évente egy esetben méltányossági döntést hozhat, amennyiben a támogatási kérelem elutasításának kizárólagos indoka az volt, hogy a kérelmező jövedelme a jogosultság megállapításához meghatározott jövedelemhatárt legfeljebb 10.000 Ft-tal, vagy a lakás mérete az elismert lakásnagyságot legfeljebb 10 m2-rel haladta meg.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában különös méltánylást érdemlő eset, ha

a) a kérelmező vagy a családtagja súlyos mozgáskorlátozott,

b) a kérelmező vagy a családtagja súlyos látás- vagy halláskárosult,

c) a kérelmező vagy a családtagja munkaképesség-csökkenése a 100%-ot, vagy az egészségkárosodása a 80%-ot eléri,

d) a tartósan beteg gyermek gyógyszerköltsége, speciális táplálkozási igénye,

e) a családban történt haláleset,

f) az egészségi állapotban történt nagyfokú romlás,

g) tűzkár, vízkár, a lakásban nem szándékosan okozott, előre nem látható, a lakhatást veszélyeztető állagromlás,

h) *  a kérelmező esetében létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet következett be.

(3) *  Amennyiben az (1) bekezdés alkalmazásában a különös méltánylást érdemlő eset a (2) bekezdés d)–h) pontjaiban felsoroltak miatt következik be, a Képviselő-testület a jogosultság megállapításához meghatározott, (1) bekezdés szerinti értékhatárok túllépése esetén is dönthet a támogatás megadásáról.

V. Fejezet

Eljárási rendelkezések

19. § (1) Az ebben a rendeletben meghatározott ellátásokra az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) A szociális igazgatási eljárás költség- és illetékmentes.

(3) A kérelmet a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani.

(4) *  A kérelemnek tartalmaznia kell a kérelmező nyilatkozatát az egy lakcímen életvitelszerűen tartózkodó személyekről, a család vagy a háztartás jövedelméről szóló igazolást, és az e rendeletben meghatározott egyéb igazolásokat.

(5) A jövedelem igazolása

a) munkabérből származó jövedelem és táppénz esetén a munkáltató által kiállított igazolással,

b) vállalkozásból származó jövedelem esetén a lezárt adóévről az állami adóhatóság által kiadott igazolással, a le nem zárt időszakra vonatkozóan könyvelői igazolással vagy a vállalkozó nyilatkozatával,

c) nyugdíj, egyéb nyugdíjszerű ellátások esetén a kifizető által kiállított nyugdíjközlő lappal és az utolsó havi nyugdíjszelvénnyel,

d) egyéb jövedelem esetén a jövedelem típusának megfelelő igazolással,

e) jövedelemmel nem rendelkező személyek esetében az állami foglalkoztatási szervvel való együttműködési igazolással

történik.

(6) A jövedelemszámításnál

a) a havi rendszerességgel járó, nem vállalkozásból származó, a kérelem benyújtásakor még meg nem szűnt jövedelemnél a kérelem benyújtását megelőző hónap,

b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve a még meg nem szűnt vállalkozásból származó jövedelemnél a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap – ha a tevékenység kezdete ennél rövidebb időszakra terjed ki, akkor az azon időszak – alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni.

(6a) *  A létfenntartást veszélyeztető vagy rendkívüli élethelyzet igazolására a benyújtott kérelem mellé, a kérelmezőnek csatolni szükséges minden olyan 45 napnál nem régebbi nevére szóló iratot, dokumentumot, nyilatkozatot (különösen igazolás, számla, okirat, szakvélemény, tanúsítvány) amivel a rendkívüli élethelyzetet igazolni tudja.

(7) A jogosult a végleges határozatból eredő igényét a határozat kézhezvételétől számított hat hónapon belül érvényesítheti.

(8) A benyújtott igazolások, nyilatkozatok tartalmának ellenőrzése érdekében a Polgármesteri Hivatal megkeresheti:

a) a polgárok személyi adatait és lakcímét nyilvántartó szervet,

b) az igazolást kiállító szervet,

c) a munkáltatót,

d) az állami adóhatóságot.

(9) A döntés előkészítése során a Polgármesteri Hivatal elrendelheti környezettanulmány készítését, elfogadhatja a legfeljebb 6 hónappal a kérelem beadását megelőzően már elkészült környezettanulmányt, illetve elfogadhatja a kiskorú gyermeket nevelő családoknál a FESZGYI, a védőnő, továbbá a gyermek- és családvédelemmel foglalkozó szervek javaslatát, környezettanulmányát is.

(10) Amennyiben a Polgármesteri Hivatal az elvégzett környezettanulmány alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltakat vitatja, felhívhatja a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve a saját és a vele együttlakók tulajdonában álló vagyontárgy fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.

(11) A polgármester döntése ellen, a döntés közlését követő 15 napon belül a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületéhez lehet a fellebbezést benyújtani.

(12) Amennyiben az ügyfél életében a támogatásra való jogosultságot érintő lényeges változás történik, azt 15 napon belül köteles a Ferencvárosi Önkormányzatnak bejelenteni.

(13) A támogatás folyósítása megszűnik, amennyiben a támogatásban részesülő a IX. kerületből elköltözik vagy jogosultsága egyéb módon megszűnik.

(14) A támogatások folyósítása igény szerint postai úton vagy folyószámlára történik a kérelmező, vagy a szolgáltató részére.

(15) *  Amennyiben az ügyfél a részére megállapított támogatást jogosulatlanul vette fel, illetve a azt nem a támogatás céljának megfelelően vagy rosszhiszeműen használta fel, az Szt. 17. § alapján annak visszafizetésére kötelezhető.

VI. Fejezet

Átmeneti rendelkezések

20. § *  Aki 2021. január 31. napján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendeletének értelmében

a) Ferencvárosi fűtéstámogatásban, valamint Ferencvárosi közüzemi díj és közös költség támogatásban részesül, annak időtartama alatt nem jogosult a jelen rendelet 4. §-a szerinti támogatásra;

b) Ferencvárosi közgyógytámogatásban részesül, annak időtartama alatt nem jogosult a jelen rendelet 7. §-a szerinti támogatásra.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § (1) E rendelet 2021. február 1. napján lép hatályba.

(2) * 

(3) A jelen rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott kérelmek elbírálására, illetve a jelen rendelet hatálybalépését megelőzően megítélt támogatások folyósítására Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló 8/2015. (II. 24.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit kell alkalmazni.

Budapest, 2020. december 17.

Baranyi Krisztina Baloghné dr. Nagy Edit
polgármester címzetes főjegyző