Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szépirodalmi publikációs listával rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzőknek (a továbbiakban: szerző) Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás elnevezéssel pénzbeli támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás). A támogatás igénylése iránt a 3. § szerinti pályázatot kell benyújtani a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

2. Pályázati feltételek

2. § (1) A kérelem benyújtására jogosult az a szerző, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) * 

b) Budapesten vagy Ferencváros valamely testvérvárosában bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy munkavégzésének állandó helye Budapesten található,

c) *  szépirodalmi publikációs listával rendelkezik (legfeljebb három szépirodalmi könyve, kritikakötete, szociográfiája, vagy irodalomtörténeti munkája került kereskedelmi forgalomba),

d) a pályázat kiírásának évét megelőző öt évben Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásban nem részesült.

(2) A kérelmet benyújtó szerző a támogatás elnyerésének esetére a benyújtással vállalja:

a) a pályázatra írt bemutatkozó szöveg felolvasását videó felvételen,

b) előzetesen egyeztetett időpontban egy videó interjút a kerületi televízióval,

c) 3 db, egyenként maximum 5 perces videó elkészítését otthoni felolvasásról,

d) 2 db, egyenként maximum 5 perces szövegrészlet leadását felolvasásra,

e) *  a támogatási időszak alatt két havonta egy, maximum 12 000 leütésnyi, korábban máshol nem publikált szöveg leadását a kerületi újságnak,

f) *  a támogatási időszak alatt előzetesen egyeztetett időpontban megrendezésre kerülő (legfeljebb négy) kerületi kulturális eseményen, vagy Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros területén működő középiskolában, intézményben megrendezésre kerülő rendkívüli irodalomórán egy saját mű vagy műrészlet felolvasását,

g) a támogatási időszak alatt vállalja új irodalmi művek létrehozását, amelyről a támogatási időszak végén a pályázati kiírásában rögzített módon beszámol,

h) a támogatási időszak végén a támogatási időszak alatt alkotott művekből előzetesen egyeztetett időpontban egy felolvasóest tartását,

i) a támogatási időszak alatt születő művek könyvformában történő kiadásában feltünteti a támogatás tényét,

j) *  a lehetőség fennállása esetén előzetesen egyeztetett időpontban részt vesz egy közös felolvasáson a minden évben megrendezendő Nemzetközi Könyvfesztiválon, Könyvhéten.

(3) A (2) bekezdés h) és j) pontjában foglaltak megszervezéséért az önkormányzat felelős.

3. Pályázat folyamata

3. § (1) A pályázatot a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írja ki. A pályázati felhívást minden év április 11. napjáig kell közzétenni 30 napra az önkormányzat honlapján. A támogatásra szakmai önéletrajz, publikációs lista, munkaterv és korábbi elkészült szövegekből összeállított szövegmutatvány beküldésével kell pályázni, amely maximum egy szerzői ív terjedelmű A/4-es szöveg (12-es betűméret, másfeles sorköz) lehet.

(2) A pályázatok elbírálása során előnyt jelent a Ferencvárosban vagy Ferencváros valamely testvérvárosában bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, vagy ha a szerző munkavégzésének állandó helye Ferencvárosban található.

(3) A pályázatok elbírálására a Bizottság öt fős szakmai zsűrit választ.

(4) A pályázatokat a szakmai zsűri az (1) bekezdés szerinti közzétételi határidőt követő 20 napon belül bírálja el és a kérelmet benyújtók közül legfeljebb 5 pályázó támogatására tesz javaslatot. A támogatás odaítéléséről a Bizottság a szakmai zsűri javaslata alapján, annak megtételét követő 20 napon belül dönt.

(5) Kizárólag a benyújtási határidőn belül benyújtott, formailag hiánytalan kérelmek bírálhatóak el. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közlés napjától számított 5 napon belül van lehetőség.

(6) A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

4. Támogatás összege

4. § A támogatás 6 hónapra, július és december közötti időszakra kerül megállapításra. A támogatás mértéke havonta nettó 100.000 Ft.

5. Egyéb rendelkezések

5. § (1) A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás folyósítása a támogatási szerződés aláírását követően kezdődik meg.

(2) A díjazott a támogatási időszak végén szakmai beszámolót nyújt be a támogatási időszakban végzett szakmai munkájának bemutatásáról, és a 2. § (2) bekezdésben vállaltak teljesüléséről.

(3) Amennyiben a díjazott nem teljesíti a 2. § (2) bekezdésében vállalt feltételeket, a folyósított támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

6. § Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás anyagi fedezetét a mindenkori tárgyévi költségvetésében biztosítja.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Első alkalommal a pályázat kiírására e rendelet hatályba lépését követő 120 napon belül kerül sor, a 4. § szerinti finanszírozási időszak első alkalommal 2021 decemberétől 2022 májusáig tart. A 2021. évben 3 szerző részesíthető e rendelet szerinti támogatásban.

Budapest, 2021. július 6.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző