Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (VII. 9.) önkormányzati rendelete

a Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § *  Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szépirodalmi publikációs listával rendelkező, magyar nyelven alkotó szépirodalmi szerzőknek (a továbbiakban: szerző) Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatás elnevezéssel pénzbeli támogatást nyújt (a továbbiakban: támogatás). A támogatás igénylése iránt a 3. § szerinti pályázatot kell benyújtani a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatalhoz (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

2. Pályázati feltételek

2. § (1) A kérelem benyújtására jogosult az a szerző, aki megfelel az alábbi feltételeknek:

a) * 

b) Budapesten vagy Ferencváros valamely testvérvárosában bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy munkavégzésének állandó helye Budapesten található,

c) *  szépirodalmi publikációs listával rendelkezik (legfeljebb három szépirodalmi könyve, kritikakötete, szociográfiája, vagy irodalomtörténeti munkája került kereskedelmi forgalomba),

d) a pályázat kiírásának évét megelőző öt évben Ferencvárosi József Attila irodalmi támogatásban nem részesült.

(2) A kérelmet benyújtó szerző a támogatás elnyerésének esetére a benyújtással vállalja:

a) * 

b) előzetesen egyeztetett időpontban egy videó interjút a kerületi televízióval,

c)–d) * 

e) *  a támogatási időszak alatt egy korábban máshol nem publikált szöveg leadását a kerületi újságnak,

f) *  a támogatási időszak alatt előzetesen egyeztetett időpontban megrendezésre kerülő legfeljebb három kerületi kulturális eseményen – kiemelten a Bakáts Feszten – egy saját mű vagy műrészlet felolvasását,

g) *  a támogatási időszak alatt új irodalmi művek létrehozását, amelyről a támogatási időszak végén a pályázati kiírásában rögzített módon beszámol,

h) a támogatási időszak végén a támogatási időszak alatt alkotott művekből előzetesen egyeztetett időpontban egy felolvasóest tartását,

i) a támogatási időszak alatt születő művek könyvformában történő kiadásában feltünteti a támogatás tényét,

j) *  a lehetőség fennállása esetén előzetesen egyeztetett időpontban részvételt egy közös felolvasáson a minden évben megrendezendő Margó Irodalmi Fesztiválon és Könyvvásáron.

(3) A (2) bekezdés h) és j) pontjában foglaltak megszervezéséért az önkormányzat felelős.

3. Pályázat folyamata

3. § (1) A pályázatot a Kulturális, Oktatási, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) írja ki. A pályázati felhívást minden év április 11. napjáig kell közzétenni 30 napra az önkormányzat honlapján. A támogatásra szakmai önéletrajz, publikációs lista, munkaterv és korábbi elkészült szövegekből összeállított szövegmutatvány beküldésével kell pályázni, amely maximum egy szerzői ív terjedelmű A/4-es szöveg (12-es betűméret, másfeles sorköz) lehet.

(2) A pályázatok elbírálása során előnyt jelent a Ferencvárosban vagy Ferencváros valamely testvérvárosában bejelentett lakóhely vagy tartózkodási hely, vagy ha a szerző munkavégzésének állandó helye Ferencvárosban található.

(3) A pályázatok elbírálására a Bizottság öt fős szakmai zsűrit választ.

(4) A pályázatokat a szakmai zsűri az (1) bekezdés szerinti közzétételi határidőt követő 20 napon belül bírálja el és a kérelmet benyújtók közül legfeljebb 5 pályázó támogatására tesz javaslatot. A támogatás odaítéléséről a Bizottság a szakmai zsűri javaslata alapján, annak megtételét követő 20 napon belül dönt.

(5) Kizárólag a benyújtási határidőn belül benyújtott, formailag hiánytalan kérelmek bírálhatóak el. Hiánypótlásra egy alkalommal van lehetőség. A hiánypótlásra való felszólítás elektronikus úton történik, melynek benyújtására az elektronikus közlés napjától számított 5 napon belül van lehetőség.

(6) A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

4. Támogatás összege

4. § *  A támogatás 6 hónapra, július és december közötti időszakra kerül megállapításra. A támogatás mértéke havonta nettó 120.000 Ft.

5. Egyéb rendelkezések

5. § (1) A támogatásban részesülő pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. A támogatás folyósítása a támogatási szerződés aláírását követően kezdődik meg.

(2) A díjazott a támogatási időszak végén szakmai beszámolót nyújt be a támogatási időszakban végzett szakmai munkájának bemutatásáról, és a 2. § (2) bekezdésben vállaltak teljesüléséről.

(3) Amennyiben a díjazott nem teljesíti a 2. § (2) bekezdésében vállalt feltételeket, a folyósított támogatást a támogatási szerződésben meghatározottak szerint köteles visszafizetni.

6. § Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a támogatás anyagi fedezetét a mindenkori tárgyévi költségvetésében biztosítja.

6. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) *  Első alkalommal a pályázat kiírására e rendelet hatályba lépését követő 120 napon belül kerül sor, a 4. § szerinti finanszírozási időszak első alkalommal 2021 decemberétől 2022 májusáig tart. A 2021. évben 3 szerző részesíthető e rendelet szerinti támogatásban.

Budapest, 2021. július 6.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző