Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 13.) önkormányzati rendelete

a Ferencvárosi Humanitárius Alap létrehozásáról és felhasználásáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) az ukrajnai háború okozta humanitárius válsághelyzetben történő segítségnyújtás érdekében Ferencvárosi Humanitárius Alapot (a továbbiakban: Alap) hoz létre, melynek célja:

a) a háború okozta válsághelyzetben Ukrajnában, különös tekintettel Kárpátalján élő személyek, valamint Budapest IX. Kerület Ferencváros testvérvárosának, Beregszász városának lakosai,

b) az ukrajnai háború miatt 2022. február 24-én vagy azt követően Ukrajnából érkező, Ukrajnában állandó lakóhellyel rendelkező és Budapest IX. Kerület Ferencváros közigazgatási területén befogadott ukrán és magyar állampolgárok,

c) az ukrajnai háború okozta válsághelyzet miatt közvetlenül Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatához segítségért forduló ukrán és magyar állampolgárok

részére történő segítségnyújtás.

2. § Jelen rendelet hatálya kiterjed mindazon természetes személyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik/amelyek az Önkormányzat részére az Alap céljának megvalósulásához pénzbeli hozzájárulást nyújtanak és azon személyek, szervezetek részére, akik/amelyek jelen rendelet alapján az Alap terhére a humanitárius válsághelyzettel összefüggésben támogatásban részesülnek.

3. § E rendelet alkalmazásában:

1. karitatív szervezet: humanitárius segítségnyújtásban közreműködő, olyan karitatív tevékenységet végző szervezet, amely segélyakciók lebonyolításához szükséges megfelelő szakmai tapasztalattal és logisztikai háttérrel rendelkezik;

2. karitatív tevékenység: a humanitárius válsághelyzettel érintett természetes személyek számára az emberiesség, pártatlanság, semlegesség, függetlenség elve mentén, a szükségleteiknek megfelelő mértékben és módon történő közvetlen támogatás, humanitárius segítségnyújtás.

2. A támogatásnyújtás rendje

4. § Az Alap bevételeiből történő pénzfelhasználás formái az alábbiak:

a) vissza nem térítendő pénzbeli támogatás,

b) természetbeni támogatás,

c) a karitatív szervezetek számára nyújtott adomány.

5. § Az Alapból adomány nyújtható bármely olyan karitatív szervezet számára, amely legalább 5 éve folytat karitatív tevékenységet és a humanitárius segélynyújtáshoz megfelelő szakértelemmel, szakmai, technikai, valamint logisztikai háttérrel rendelkezik, továbbá a 7. § (3) bekezdése szerinti támogatási szerződésben vállalja, hogy tevékenysége az 1. § a) és b) pontjában meghatározott személyek megsegítésére irányul, és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerint átlátható szervezetnek minősül, továbbá olyan

a) civil szervezet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben foglaltak alapján jött létre, vagy

b) egyesület, amely a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben foglaltak alapján jött létre, vagy

c) egyház és egyházi belső jogi személy, amely a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló 2011. évi CCVI. törvényben foglaltak alapján jött létre.

3. Az Alap pénzügyi fedezete

6. § (1) Az Alap pénzügyi forrásai:

a) az Önkormányzat mindenkori hatályos költségvetési rendeletében biztosított előirányzat,

b) az Alap céljára rendelt önkéntes befizetések.

(2) Az Alap forrásait, és az Alapból nyújtott kifizetéseket az Önkormányzat a K&H Banknál vezetett 10401196-50526785-49711329 számú elkülönített önkormányzati alszámlán kezeli és tartja nyilván magyar forint pénznemben vezetve.

4. Az Alap felhasználásának rendje

7. § (1) Az Alap felhasználásáról, a támogatás mértékéről és odaítéléséről 3 millió forintig az orosz-ukrán háború okozta válság kezelésére létrehozott Ideiglenes Bizottság (a továbbiakban: Bizottság), 3 millió forint felett az Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

(2) Az Alapból karitatív szervezet és más jogi személy számára nyújtott támogatás folyósítására a támogatási szerződés megkötését követően kerül sor.

8. § (1) Az Alap terhére nyújtott támogatást a karitatív szervezet kizárólag az ukrajnai háború okozta humanitárius válsághelyzetben történő segítségnyújtással kapcsolatos közvetlen kiadásaira használhatja fel.

(2) Az Alap terhére nyújtott támogatás felhasználásáról a karitatív szervezet és más jogi személy köteles írásbeli beszámolót készíteni, és a támogatással a támogatási szerződésben foglaltak szerint elszámolni.

9. § Az Alap tárgyévi felhasználásáról a Bizottság a zárszámadással egyidejűleg, vagy - ha erre az adott évi zárszámadást megelőzően kerül sor - a Bizottság működésének befejezésekor köteles beszámolni a Képviselő-testületnek.

10. § (1) Az Alap feletti rendelkezés, illetve az Alap kezelése során az államháztartás működésére és gazdálkodására vonatkozó jogszabályok, illetve az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós szabályok előírásai szerint kell eljárni.

(2) Az Alap felhasználása során figyelembe kell venni az adójogszabályoknak a közcélú felajánlásokra, a közcélú felajánlások kezelésére, felhasználására, illetve elszámolására vonatkozó szabályait.

5. Támogatások nyilvántartása

11. § Az Alap terhére nyújtott támogatásokról nyilvántartást kell vezetni.

6. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2022. április 11.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző