Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében, valamint a 43. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 15. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi építmény- és telekadóról szóló 40/2011. (XII. 12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 7. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Htv-ben foglalt adómentességen túl mentes az építményadó alól:]

„a) a magánszemély tulajdonában lévő lakás, amelyben a magánszemély adóalany, illetve annak hozzátartozója tartós ottlakásra rendezkedett be, és ahol életvitelszerűen ott lakik. Életvitelszerűen lakásként használt ingatlan: a tulajdonos olyan lakása, ahol ő vagy hozzátartozója bizonyítottan az életviteléhez szükséges tevékenységeket (étkezés, főzés, mosás, családi élet szervezése, közüzemi szolgáltatások igénybe vétele, elérhetőségi címkénti megjelölése stb.) rendszeresen, legjellemzőbben folytatja és máshol nincs olyan lakás, amelyet ténylegesen az életviteléhez szükségesen használ, és ahol az év bármely időszakában szállásadói tevékenységet semmilyen jogcímen a lakásban nem folytatnak, a lakást nem adják bérbe”

(2) A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az adó éves mértéke - a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eseten kívül - 1 670 Ft/m2/év.”

(3) A Rendelet 12. § (3) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, és a 12. § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„[(3) Az adó éves mértéke]

a) 1 720 Ft/m2/év az egy helyrajzi számon nyilvántartott az 1000 m2 hasznos alapterületet meghaladó, de 3000 m2 hasznos alapterületet el nem érő kereskedelmi egység esetében,

b) 2 000 Ft/m2/év az egy helyrajzi számon nyilvántartott a 3000 m2 hasznos alapterületet meghaladó kereskedelmi egység esetében.

(4) Az egy helyrajzi számon nyilvántartott kereskedelmi egységnek minősülő épületek, épületrészek esetében az összesített, együttes hasznos alapterületet kell figyelembe venni az adómérték megállapítása során.”

2. § A Rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § Az adó éves mértéke 398 Ft/m2/év.”

3. § Hatályát veszti a Rendelet 1. számú melléklete.

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

Budapest, 2022. október 13.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére