Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek használatáról és rendjéről szóló 3/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § * 

2. § * 

3. § * 

4. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetést követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) A 2. § a rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

Budapest, 2022. október 13.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

1. melléklet a 25/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 25/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelethez * 


  Vissza az oldal tetejére