Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2022. (X. 18.) önkormányzati rendelete

a gépjármű elhelyezési kötelezettség helyi szabályairól

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet személyi hatálya kiterjed mindenkire, aki Budapest IX. Kerület közigazgatási területén:

a) új lakóépületet vagy más, nem lakás céljára szolgáló épületet épít, létesít;

b) meglevő épületet bővít, átalakít;

c) rendeltetési mód változással járó épület átalakítást végez,

d) az épületben lévő rendeltetés egységek számát megváltoztatja,

e) építési tevékenységgel nem járó rendeltetési mód változtatást valósít meg.

2. Gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltása

2. § (1) Az 1. § szerinti tevékenység végzésének helyére irányadó, hatályos kerületi építési szabályzat előírásaiban meghatározott gépjármű elhelyezési kötelezettségnek - amennyiben az megoldható - telken belül kell eleget tenni.

(2) Gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltására - kérelemre - kivételes módon, abban az esetben és mértékben van lehetőség, ha az adott ingatlanon a ki- és behajtás forgalomtechnikai okokból bizonyítottan nem megoldható, vagy a telken a már meglévő épület, a telek méretei vagy egyéb műszaki adottságok a telken belüli parkolást nem teszik lehetővé.

(3) Amennyiben a tervezett rendeltetéshez tartozó gépjármű elhelyezés saját telken igazolhatóan nem biztosítható, akkor Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a szükséges mértékben engedélyezi a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltását.

(4) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának összege parkolóhelyenként:

a) az 1. § a) pontja esetén 8 000 000 Ft (azaz nyolcmillió forint),

b) egyéb esetben 4 000 000 Ft (azaz négymillió forint),

mely összeg befizetésének igazolása a tevékenység megkezdésének feltétele.

3. Eljárási szabályok

3. § (1) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltása iránti kérelmet az építtető, illetve az építési tevékenységgel nem járó rendeltetési mód változtatást kezdeményező (a továbbiakban együtt: Kérelmező) jogosult az Önkormányzat honlapján elérhető, erre rendszeresített formanyomtatványon benyújtani.

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a Kérelmező nevét és lakóhelyét, illetve székhelyét,

b) az érintett épület helyszínét (címét),

c) a kapcsolattartó nevét és elérhetőségét,

d) az építési tevékenység 1. § szerinti meghatározását,

e) a gépjármű elhelyezési kötelezettség eredeti mértékét OTÉK szerint,

f) a gépjármű elhelyezési kötelezettség mértékét a kerületi építési szabályzat szerint,

g) a megváltani kívánt parkolóhelyek számát,

h) a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltása iránti kérelem részletes indokolását.

(3) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a tervezett építési tevékenység teljes engedélyezési tervdokumentációját (1. § a)-c) pontok esetén),

b) arra jogosult tervező által készített és aláírt parkolóhely-mérleg számítást (1. § a)-c) pontok esetén),

c) földmérő által készített és aláírt megosztási vázrajzot (1. § d) pont esetén).

(4) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának engedélyezése iránti eljárás lefolytatásáért a kérelmező igazgatási szolgáltatási díjat köteles fizetni. Az igazgatási szolgáltatási díj összege 15 000 forint, amelyet csekken vagy átutalással kell megfizetni.

4. § (1) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának engedélyezésével kapcsolatos eljárásban az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény szabályait kell alkalmazni.

(2) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának engedélyezésével kapcsolatos elsőfokú érdemi döntés meghozatala átruházott hatáskörben a jegyző hatáskörébe tartozik, másodfokon a Képviselő-testület jár el.

(3) A kérelmező a jegyző által hozott döntés felülvizsgálatát a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül kezdeményezheti a Képviselő-testületnél. A fellebbezést a Képviselő-testület a soron következő rendes ülésén, amennyiben a kérelem benyújtása és a soron következő rendes ülés időpontja között kevesebb, mint 8 nap van, úgy a második soron következő rendes ülésén bírálja el.

5. § (1) A jegyző a kérelemben foglalt tartalommal akkor engedélyezi a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltását, ha

a) a kérelem hiánytalan;

b) a Kérelmező a kérelemhez mellékelte a 3. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumokat;

c) a kérelem indokolásából és a kérelemhez mellékelt dokumentumokból egyértelműen megállapítható, hogy a tervezett rendeltetéshez tartozó gépjármű elhelyezés saját telken igazolhatóan nem biztosítható;

d) a Kérelmezőnek az Önkormányzattal szemben három hónapot meghaladó lejárt tartozása nem áll fenn.

(2) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltása pénzügyi teljesítésének határideje 30 nap.

6. § (1) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltását engedélyező vagy a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltását elutasító határozatot meg kell küldeni a Kérelmezőnek és az építéshatósági jogkörben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező kormányhivatalnak.

(2) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának befizetésről szóló igazolást a Kérelmező köteles az Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszerbe (ÉTDR) feltölteni, mely a használatbavételi engedély kiadásának feltétele.

(3) Az építkezés megkezdését az Önkormányzat felé írásban be kell jelenteni.

(4) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltása teljes összegének pénzügyi teljesítését megelőzően:

a) a tervezett építési tevékenység nem kezdhető meg;

b) a tervezett építkezéshez kapcsolódóan közterület-használati hozzájárulás nem adható.

(5) Amennyiben az építkezés, rendeltetésváltoztatás meghiúsul, ennek igazolásától számított 15 napon belül a gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásának befizetett összegét az Önkormányzat - kamat felszámítása nélkül - visszafizeti. Engedélyköteles építési tevékenység esetén az engedély lejárta után, egyéb esetében a fizetési határidő lejártát követő 2 éven túl a megváltási összeg nem követelhető vissza.

4. gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásából eredő bevételek

7. § (1) A gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeli megváltásából eredő bevételek a

a) parkolóhelyekkel,

b) közösségi autóhasználattal,

c) kerékpározással,

d) mikromobilitással,

e) forgalomcsillapítással,

f) forgalomtechnikával,

g) közhasználatú területek minőségének javításával

kapcsolatos vizsgálatokra, tervezésekre, fejlesztésekre, rendszerek fenntartására, támogatásokra használhatóak fel.

(2) A befizetéseket a 6. § (4) bekezdése szerinti visszaigénylési határidő megjelölésével az Önkormányzat elkülönítetten tartja nyilván.

(3) A befizetésekről és azok felhasználásáról a költségvetési rendelet szabályai szerint kell beszámolni.

5. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Budapest, 2022. október 13.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző