Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (I. 31.) önkormányzati rendelete

az életjáradéki szolgáltatásról

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. A rendelet hatálya

1. § (1) Kérelmező az a természetes személy lehet, aki

a) 65. életévét betöltötte, valamint

b) Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) közigazgatási területén ingatlan-nyilvántartásba lakásként bejegyzett ingatlan tulajdonjogával rendelkezik, és ezen ingatlan állandó lakhelyéül szolgál (a továbbiakban: Ingatlan), továbbá

c) életjáradéki szerződés alapján, az Önkormányzat által pénzben nyújtandó járadékszolgáltatás fejében az Ingatlan tulajdonjogát az Önkormányzatra át kívánja ruházni.

(2) Életjáradéki szerződés házastársi vagy legalább egy év óta igazoltan élettársi viszonyban élőkkel, valamint testvérekkel akkor köthető, ha a jogügyletben résztvevő valamennyi személy a felajánlott Ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezik.

2. § Az Ingatlan tulajdonjoga megszerzésének a tulajdonosi joggyakorlást megelőző eljárására, valamint a döntési jogkör gyakorlására jelen önkormányzati rendelet szabályait kell megfelelően alkalmazni.

2. Az életjáradéki szerződés megkötésének a feltételei

3. § (1) Életjáradéki szerződés a Kérelmező kérelmére köthető.

(2) Ugyanazon ingatlanra több személlyel is köthető életjáradéki szerződés, amennyiben az 1. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott feltételek valamennyi kérelmezővel szemben fennállnak.

4. § (1) Az életjáradéki szerződés tárgya - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - csak olyan Ingatlan lehet, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

a) kizárólag a Kérelmező tulajdonában van, több kérelmező esetén a Kérelmezők közös tulajdonát képezi,

b) rendeltetésszerű használatra alkalmas műszaki állapotú, minimum komfortos komfortfokozatú,

c) per-, teher- és igénymentes, továbbá Kérelmező(k)nek az Ingatlan vonatkozásában közüzemi díjhátraléka, közös költség-tartozása, az Önkormányzattal szemben köztartozása nem áll fenn,

d) kizárólag a Kérelmező, több kérelmező esetén a Kérelmezők lakhatását biztosítja,

e) más személy állandó lakóhelyeként, tartózkodási helyeként, illetve gazdálkodó szervezet székhelyeként/telephelyeként nem szolgál.

(2) Életjáradéki szerződés tárgya lehet az az Ingatlan is, amely a felajánlás időpontjában nem felel meg az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételeknek, de a Kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlant az Önkormányzat - az életjáradék terhére - akként felújítsa, átalakítsa, hogy az az (1) bekezdés b) pontjában rögzített feltételeknek megfelelő legyen.

(3) Életjáradéki szerződés tárgya lehet az az Ingatlan is, amely a felajánlás időpontjában nem felel meg az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételnek, de a Kérelmező hozzájárul ahhoz, hogy az Ingatlant az Önkormányzat - az életjáradék terhére - tehermentesítse.

3. Az eljárás

5. § (1) Az életjáradéki szerződés megkötésére irányuló kérelemben fel kell tüntetni a Kérelmező természetes személyazonosító adatait, a lakóhelyének a címét, az életjáradéki szerződés tárgyát képező Ingatlan címét és helyrajzi számát, valamint igazolni kell a 4. § (1) bekezdés a)-e) pontjában foglalt feltételek fennállását, vagy nyilatkozni kell a 4. § (2)-(3) bekezdésben meghatározottak elfogadásáról.

(2) A kérelem az életjáradéki szerződés megkötéséig visszavonható.

6. § (1) Az életjáradéki szerződés megkötéséhez szükséges feltételek fennállását és a kérelemben megadott adatok valódiságát az Önkormányzat ellenőrzi. Az Ingatlan 4. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feltételek fennállásának ellenőrzését a Kérelmezővel előre egyeztetett időpontban az Önkormányzat részéről eljáró Vagyonkezelési Iroda végzi.

(2) A kérelem elbírálására nyitva álló határidő a kérelem beérkezésétől számított 90 nap.

(3) Az eljárásban egy alkalommal hiánypótlásnak van helye. A mulasztás pótlására a hiánypótlási felhívásban megjelölt határidő áll Kérelmező rendelkezésére. A kérelem elbírálására nyitva álló határidő a hiánypótlásra biztosított időtartammal meghosszabbodik.

(4) Ha az életjáradéki szerződés megkötésének a feltételei nem állnak fenn, vagy ha a hiánypótlási határidő eredménytelenül eltelt, a kérelmet a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elutasítja.

(5) Ha az életjáradéki szerződés megkötésének feltételei fennállnak, az Önkormányzat szakértőt bíz meg az Ingatlan forgalmi értékének megállapítására.

7. § (1) Az értékbecslés kézhezvételét követő 15 napon belül az Önkormányzat írásban tájékoztatja Kérelmezőt az életjáradék mértékéről.

(2) Ha a Kérelmező az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásra, annak kézhezvételét követő 15 napon belül írásban nem nyilatkozik, vagy e határidőn belül a felajánlott életjáradékot nem fogadja el, a kérelmet visszavontnak kell tekinteni.

4. Az életjáradék összegének a megállapítása

8. § (1) A rendelet további részében Kérelmező megnevezése Jogosult.

(2) Az életjáradéki szerződés alapján az Önkormányzat az Ingatlan tulajdonjogának átruházása fejében Jogosult részére életjáradékot (egyszeri összeg és havonkénti életjáradék) fizet és biztosítja az Ingatlan használatát Jogosult számára a Jogosult élete végéig.

(3) Az életjáradéki szerződés megkötését követő 15 napon belül az Önkormányzat az Ingatlan forgalmi értéke 15%-ának (80. életévét betöltött személlyel kötött szerződés esetén 20%-ának) megfelelő egyszeri összeget a Jogosult által megadott, Jogosult nevére szóló számlaszámra utalja át.

(4) A havi életjáradék alapja az Ingatlan Önkormányzat részéről a 6. § (5) bekezdése alapján megbízott ingatlanforgalmi szakértő által meghatározott forgalmi értékének 70%-a.

(5) Az életjáradék havi összege a Jogosult életkorától, valamint az életjáradéki szerződés tárgyát képező Ingatlan 6. § (5) bekezdése szerint megállapított forgalmi értékétől függ az alábbi táblázatban foglaltak szerint:

Életkor Havi térítési díj (Ft/hó) az életjáradék alap%-a
Jogosult a 65. életévét betöltötte 0,25
Jogosult a 70. életévét betöltötte 0,30
Jogosult a 75. életévét betöltötte 0,40
Jogosult a 80. életévét betöltötte 0,50

(6) Az Önkormányzat az életjáradék havi összegében bekövetkező, (5) bekezdés szerinti változásról - a változást megelőzően - a Jogosultat írásban tájékoztatja.

(7) Több Jogosult esetén a Jogosultak átlagéletkorát kell figyelembe venni. A Jogosultak valamelyikének elhalálozása esetén a hátramaradottat a teljes életjáradék illeti meg. Az Önkormányzat évente - a szerződéskötés évfordulóját megelőzően - vizsgálja, hogy a Jogosultakat - átlagéletkoruk alapján - az (5) bekezdés szerinti növelt összegű havi életjáradék megilleti-e. Amennyiben a Jogosultakat átlagéletkoruk alapján a magasabb összegű életjáradék megilleti, erről az Önkormányzat részükre írásbeli tájékoztatást küld. A magasabb összegű havi életjáradék a Jogosultakat - a jelen §-ban foglalt feltételek fennállása esetén - az életjáradéki szerződés megkötésének napját magában foglaló hónapot követő hónaptól kezdődően illeti meg.

(8) Az életjáradéki szerződés révén megszerzett jövedelem a mindenkor hatályos személyi jövedelemadó törvény szabályai szerint adózik.

5. Az életjáradéki szerződés tartalma

9. § (1) Az életjáradéki szerződés megkötéséről az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság előzetes támogató javaslata alapján a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt. Az életjáradéki szerződést a polgármester köti meg a Jogosulttal.

(2) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

a) a Jogosult azon nyilatkozatát, hogy az életjáradéki szerződés megkötésével a szerződés tárgyát képező Ingatlan tulajdonjogát a Jogosult az általa elfogadott életjáradék fejében minden további követelés nélkül az Önkormányzatra átruházza,

b) azon rendelkezést, hogy a Jogosultat a tulajdonjog átruházás fejében életjáradék és holtig tartó használati jog illeti meg az Ingatlan tekintetében,

c) azon rendelkezést, hogy az életjáradék személyhez kötött, nem átruházható, nem örökölhető, továbbá hogy a Jogosult halálával a járadékszolgáltatás megszűnik,

d) az életjáradék egyszeri összegét, a havi életjáradékot, a kifizetés határidejét és módját,

e) az életjáradék egyszeri összegének esetleges csökkentését, annak mértékét és okát, valamint a Jogosult nyilatkozatát, hogy ezt tudomásul vette,

f) azon rendelkezést, hogy az Ingatlanban található ingóságokról a Jogosult mind életében, mind halála esetére szabadon rendelkezhet.

(3) Az életjáradéki szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi az Ingatlanban lévő ingóságokról készített, szerződő felek által aláírt leltár, mely leltár rendelkezik egyúttal az ingóságok Jogosult halálát és az Ingatlan kiürítését követő sorsáról is.

(4) Az Önkormányzat az életjáradéki szerződést − annak megkötését követően haladéktalanul − benyújtja az illetékes ingatlanügyi hatósághoz az Önkormányzat tulajdonjogának, valamint a Jogosult életjáradéki és használati jogának bejegyezése érdekében.

(5) Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az Ingatlant a Jogosult(ak) életében nem idegeníti el és nem terheli meg.

(6) Az életjáradéki szerződés közös megegyezéssel történő módosításáról az Egészségügyi, Szociális, Sport, Ifjúsági és Civil Bizottság előzetes támogató javaslata alapján a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság dönt. Az életjáradéki szerződés módosítását a polgármester köti meg a Jogosulttal.

6. A felek jogai és kötelezettségei

10. § A Jogosultat az életjáradéki szerződés tárgyát képező Ingatlanon holtig tartó használati jog illeti meg, melyért lakbért, használati díjat és közös költséget nem kell fizetnie.

11. § (1) A Jogosult köteles viselni az Ingatlan használatával, (így különösen a közüzemi-, víz-, csatorna-, gáz- és áramdíj költségek, a telefon, internet és kábel TV szolgáltatási díjak) járó költségeket és évenként igazolni, hogy tartozása nem áll fenn.

(2) Ha a Jogosult az (1) bekezdésben meghatározott költségek megfizetését elmulasztja, az Önkormányzat a lejárt tartozás összegét a következő hónapra vagy hónapokra járó életjáradék összegéből - legfeljebb az életjáradék 50%-ának az erejéig - levonja, és a követelés jogosultja számára a Jogosult nevében megfizeti.

12. § (1) A Jogosult az életjáradéki szerződés hatálya alatt az Önkormányzat előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül az Ingatlanba senkit nem fogadhat be, az Ingatlant vagy annak egy részét sem ingyenesen, sem ellenérték fejében bérbe, illetőleg használatba nem adhatja.

(2) A Jogosult köteles az Ingatlant rendeltetésszerűen, állagmegóvó módon használni, ennek keretében az Ingatlan karbantartásáról, továbbá az életjáradéki szerződés megkötésekor fennálló, vagy a 4 § (2) bekezdése szerinti megállapodás alapján az életjáradéki szerződés megkötését követően kialakított műszaki állapota fenntartásáról a saját költségén gondoskodni.

(3) Az Önkormányzat az életjáradéki szerződésben foglaltak betartását évente ellenőrzi, a Jogosultat a helyszíni ellenőrzés időpontjáról legalább 8 nappal korábban tájékoztatja.

(4) Amennyiben a Jogosult az Ingatlant nem rendeltetésszerűen használja, és ezért állagromlás következik be, vagy az Ingatlan szerződéskötéskori vagy a 4 § (2) bekezdése szerinti megállapodás alapján az életjáradéki szerződés megkötését követően kialakított műszaki állapotát a Jogosult nem tartja fenn, és az ez irányú kötelezettség elvégzésére irányuló felszólítás eredménytelen, az Önkormányzat a szükséges javítási munkákat elvégezteti, és annak összegét havi részletekben, az esedékes életjáradék legfeljebb 50%-ának erejéig levonja.

(5) A Jogosult a (4) bekezdés szerint szükségessé vált, az Önkormányzat által elvégeztetett munkálatokat tűrni köteles.

13. § (1) Az életjáradék havi összege havonta előre, minden hónap 10. napjáig esedékes, a Jogosult által megjelölt, a Jogosult nevére szóló bankszámlára történő átutalással kerül megfizetésre.

(2) Az Ingatlant magában foglaló társasház által megállapított közös költséget az életjáradéki szerződés megkötését követő hónap 1. napjától az Önkormányzat viseli.

(3) Az Önkormányzat az Ingatlanra az általa kiválasztott szolgáltatóval biztosítást köt, és viseli annak költségét. Jogosult az Ingatlanra vonatkozó biztosítás körébe tartozó esemény bekövetkeztéről az Önkormányzatot és a biztosítót haladéktalanul értesíteni köteles. Amennyiben a Jogosult e kötelezettségének nem tesz eleget, az ebből eredő kárért felelősséggel tartozik.

(4) Az Önkormányzat az életjáradék jogosultjának eltemettetéséről gondoskodik, amennyiben a Jogosult azt igényli, kivéve, ha a Jogosult a szerződésben úgy nyilatkozik, hogy ezt nem kívánja.

(5) Az Önkormányzat Jogosult halálát követően lép a tulajdonában lévő Ingatlan birtokába.

(6) Az életjáradéki szerződés létrejöttével és az életjáradéki jog, valamint használati jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésével kapcsolatos költségeket az Önkormányzat viseli.

7. Vegyes és hatályba léptető rendelkezések

14. § (1) Ez a rendelet 2023. március 1. napján lép hatályba.

(2) A rendelet végrehajtásához szükséges forrást az Önkormányzat a mindenkori éves költségvetés terhére biztosítja.

(3) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadók.

(4)-(6) * 

Budapest, 2023. január 26.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző