Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Ferencváros Önkormányzata) közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező, felnőtt korú személyekre (a továbbiakban: ferencvárosi lakos) terjed ki.

1. CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek átvállalása

2. § (1) Ferencváros Önkormányzata az egészségük megőrzéséhez segítséget nyújt a CT diagnosztikai szolgáltatás költségeinek viseléséhez a szakorvosi beutalóval rendelkező ferencvárosi lakosok részére.

(2) *  A CT diagnosztikai szolgáltatás térítésmentes elvégzését a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: FESZ) biztosítja.

(3) Egy személy részére évente egy CT diagnosztikai szolgáltatás költségét vállalja át Ferencváros Önkormányzata.

(4) Ferencváros Önkormányzata kizárólag a jelen rendeletben szabályozott diagnosztikai szolgáltatás költségét téríti meg.

(5) Ferencváros Önkormányzata a CT diagnosztikai szolgáltatás költségét a mindenkori éves költségvetésében biztosítja.

(6) A CT diagnosztikai szolgáltatás Ferencváros Önkormányzatát terhelő költségét a FESZ részére megfelelő dokumentációval, analitikával alátámasztott számla ellenében havonta utalja át, külön megállapodásban foglaltak szerint.

2. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet 2023. június 1. napján lép hatályba.

(2) * 

Budapest, 2023. április 27.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző