Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. fejezet

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. § A rendelet hatálya Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), az Önkormányzat költségvetési szerveire, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságokra terjed ki.

II. fejezet

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

2. § A Képviselő-testület 2022. évi zárszámadás mellékletét képező táblarendszert – az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 9/2023. (III. 14.) önkormányzati rendelet táblarendszerével összhangban – e rendelet mellékletei szerinti szerkezetben alakítja ki és hagyja jóvá.

2. A költségvetés végrehajtásának bevételei és kiadásai

3. § (1) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az Önkormányzattal és a költségvetési szervekkel együttesen

1. 23.591.928 eFt költségvetési bevétellel

2. 17.344.383 eFt költségvetési kiadással

3. 6.247.545 eFt költségvetési egyenleggel

4. 3.196.979 eFt működési egyenleggel

5. 3.050.566 eFt felhalmozási egyenleggel

6. 4.124.329 eFt működési finanszírozási bevétellel (irányítósz.tám.és lekötött betét nélkül)

7. 659.986 eFt működési finanszírozási kiadással (irányítósz.tám. és lekötött betét nélkül)

8. 2.548.820 eFt felhalmozási finanszírozási bevétellel

9. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

10. 5.999.365 eFt belső finanszírozási bevétellel (maradvány igénybevétele), ebből:3.450.549 eFt működési belső finanszírozási bevétel,2.548.820 eFt felhalmozási belső finanszírozási bevétel

11. 673.780 eFt (államháztartáson belüli megelőlegezések)

12. 48.000 eFt felhalmozási finanszírozási kiadással

13. 659.986 eFt működési finanszírozási kiadással (államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése)

az 1/B, 1/C melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés összefoglaló adatait, működési- és felhalmozási mérlegét e rendelet 1/A. mellékletében foglalt tartalommal fogadja el.

4. § A Képviselő-testület

a) az oktatási, szociális, kulturális intézmények költségvetési kiadásait összességében 5.805.673 eFt-ban, ezen belül a kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése e rendelet 2. mellékletében foglaltaknak megfelelően,

b) a Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásait, ezen belül kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése, 2.873.904 eFt-ban a 3/a mellékletnek megfelelően,

c) az Önkormányzat 3/c. melléklet szerinti költségvetési – ezen belül kiemelt előirányzatonkénti – kiadásait együttesen 4.631.161 eFt-ban, a mellékletben foglaltak szerinti tartalommal,

d) a támogatások összege 1.134.600 eFt-ban a 3/d. mellékletben foglaltak szerint

fogadja el.

5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat

a) a 4. mellékletben foglaltak szerinti felújítási és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 1.444.364 eFt összegben,

b) az 5. mellékletben foglaltak szerinti fejlesztési, beruházási, pénzügyi befektetések és azzal kapcsolatos költségvetési kiadásainak teljesítését, valamint annak feladatonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezését összességében 89.927 eFt összegben

hagyja jóvá.

6. § Az Önkormányzat általános és cél tartalékainak alakulását a 6. melléklet tartalmazza.

7. § A Képviselő-testület Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket és a teljesített kiadásokat kiemelt előirányzatonként a 7. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

8. § A Képviselő-testület Önkormányzat 2022. évi közvetett támogatásainak teljesítését e rendelet 8. mellékletében foglalt tartalommal hagyja jóvá.

9. § Az Önkormányzat intézményei – ezen belül a Polgármesteri Hivatal szervezeti tagozódása szerinti – 2022. évi átlagos statisztikai állományi létszámadatainak alakulását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

10. § Az Önkormányzat 2022. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolásának alakulását, valamint a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását jogcímenként e rendelet 10. és 11. melléklete tartalmazza.

11. § (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2022. évi, összesen 446.914 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi, összesen 11.737.893 eFt összegű maradvány felhasználásának jogcímeit a 13. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat által fenntartott óvodák, a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, a Ferencvárosi Intézményüzemeltetési Központ, a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága, a Ferencvárosi Művelődési Központ és Intézményei, a Ferencvárosi Pinceszínház 2022. évi, összesen 27.685 eFt összegű alaptevékenység maradvány, 218 eFt vállalkozási tevékenység maradvány felhasználását a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

12. § A Képviselő-testület a 2022. december 31-i állapot szerint:

a) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonát a 15. mellékletben szereplő mérlegadatok alapján 228.990.488 eFt-ban,

b) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek vagyonkimutatását a 16. melléklet szerint

állapítja meg.

13. § A Képviselő-testület:

a) az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkészlet változás bemutatását a 17. melléklet,

b) az adósságállomány évenként bemutatását a 18. melléklet,

c) az Önkormányzat kötelező feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásai adatait a 19. melléklet,

d) az Önkormányzat önként vállalt feladatai ellátásának költségvetési forrásai és kiadásainak adatait a 20. melléklet,

e) az Önkormányzat államigazgatási feladatainak kiadási adatait a 21. melléklet,

f) az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek alakulását a 22. melléklet,

g) az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak kormányzati funkció szerinti bemutatását a 23. melléklet

szerint hagyja jóvá.

III. fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

14. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. május 18.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

1a–23. számú melléklet a 14/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelethez