Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 21/ 2023. (VI. 27.) önkormányzat rendelete

változtatási tilalom elrendeléséről

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 21. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata az 1. melléklet szerinti térképen megjelölt területre [Gubacsi-dűlő (Budapest, IX. kerület Új Duna-híd térségében a 38199/2 hrsz., 38198/1 hrsz., 38197 hrsz., 38086/27 hrsz., 38086/28 hrsz. telkek északi határvonala – Soroksári út – déli kerülethatár – Ráckevei Soroksári Duna-ág által határolt terület)] a területre vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat készítésének időszakára annak hatálybalépéséig változtatási tilalmat rendel el.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. június 22.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző

1. melléklet a 21/ 2023. (VI. 27.) önkormányzat rendelethez