Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2023. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által ellátott feladatok önkormányzati költségvetési szerv általi átvételéről és a társaság megszüntetéséről

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (3) bekezdésében meghatározott és a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A.–11/F. §-ában foglaltak alapján Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) kizárólagos tulajdonában álló Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Mester u. 45., cégjegyzékszám: Cg. 01–09–893068, főtevékenysége: TEÁOR 8621 ’08 Általános járóbeteg-ellátás, adószám: 14192247–1–43, képviseli: dr. Mechler András ügyvezető) által ellátott önkormányzati feladatokat 2024. április 1. napjától az alapításra kerülő Ferencvárosi Egészségügyi Szolgálat megnevezésű költségvetési szerv (átvevő költségvetési szerv) veszi át.

2. § A Ferencvárosi Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot az Önkormányzat, mint tulajdonosi joggyakorló 2024. március 31. napjával megszünteti.

3. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben az Önkormányzatot a Polgármester képviseli.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/A. § (3) bekezdés d) pontja szerint a szervezeti átalakítással, az átadás-átvétellel összefüggő feladatok végrehajtásáért felelős (átvételi felelős) a Polgármester, vagy az általa kijelölt személy.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Budapest, 2023. december 14.

Baranyi Krisztina
polgármester
Baloghné dr. Nagy Edit
címzetes főjegyző