Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 59/1996. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői anyagi érdekeltségi és jutalmazási rendszeréről * 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 45. §-ban kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: * 

I. FEJEZET

1. § *  A rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala azon köztisztviselőire terjed ki, akik a Polgármesteri Hivatalban legalább 6 hónap közszolgálati jogviszonnyal vagy munkaviszonnyal rendelkeznek.

Érdekeltségi és jutalmazási Keret * 

2. § (1) *  A Hivatal köztisztviselői által végzett közszolgálati munka megbecsülése érdekében Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Érdekeltségi és Jutalmazási Keretet (a továbbiakban: Keret) hoz létre.

(2) *  A Keretet elkülönítetten kell kezelni. A Keretből történő kifizetések után a társadalombiztosítási járulékot a Keretből kell fedezni.

(3) *  A Kereten belül elkülönítetten kell kezelni:

a) *  az adóügyi köztisztviselők érdekeltségi keretét,

b) * 

c) * 

d) *  jutalomkeretet,

e) *  a kiemelt projektekben közreműködők érdekeltségi kerete.

II. FEJEZET

Az adóügyi köztisztviselők érdekeltségi kerete * 

3. § *  Az adóügyi közszolgálati tisztviselők érdekeltségi keretének forrásai a következők:

a) az esedékesség időpontjában be nem fizetett és az adóügyi dolgozók eredményes végrehajtási cselekménye révén befolyt adóhátralék 40%-a;

b) az adóalanyok terhére jogerősen megállapított és befolyt adóhiány 40%-a;

c) az adóalanyok által a tárgyévben befizetett késedelmi pótlék 50%-a;

d) közigazgatási illetve szabálysértési bírság önkormányzatnál maradó részének 40%-a.

A kifizetés jogcímei

4. § *  Az adóügyi közszolgálati tisztviselők érdekeltségi keretéből érdekeltségi célú juttatás fizethető ki, amennyiben a módosított költségvetési előirányzat legalább 98%-ban teljesült és a költségvetési rendeletben bevételként meghatározott adóhátralék legalább 50%-a beszedésre került.

5. § *  (1) Az érdekeltségi célú juttatás kifizetéséhez szükséges feltételeket az érintett dolgozóknak együttesen kell teljesíteniük.

(2) Az érdekeltségi célú juttatás összege legfeljebb az érintett munkavállaló tárgyév január havi illetményének ötszöröse.

6. § *  (1) A felosztható érdekeltségi keret legfeljebb a jegyző, aljegyző és az adóügyi iroda köztisztviselői, ügykezelői tárgyév január havi összes illetményének háromszorosa.

(2) A felosztható érdekeltségi keret maradványa nem vihető át a következő évre.

(3) A felosztható érdekeltségi keret az (1) bekezdésben meghatározott összes illetmény háromszorosának

a) 65%-a, amennyiben a költségvetésben meghatározott adóhátralék 50-60%-a közötti összeg folyt be;

b) 72,5%-a, amennyiben a költségvetésben meghatározott adóhátralék 60-70%-a közötti összeg folyt be;

c) 80%-a, amennyiben a költségvetésben meghatározott adóhátralék 70- 80%-a közötti összeg folyt be;

d) 87,5%-a, amennyiben a költségvetésben meghatározott adóhátralék 80-90%-a közötti összeg folyt be;

e) 95%-a, amennyiben a költségvetésben meghatározott adóhátralék 90-100%-a közötti összeg folyt be;

f) 100%-a, amennyiben a költségvetésben meghatározott adóhátralék 100%-a feletti összeg folyt be.

(4) A felosztható érdekeltségi keretet növeli a módosított költségvetési előirányzatot meghaladó adóbevétel 7,5%-a, továbbá a tárgyévben megállapított és befizetett adóhiány 20%-a.

7. § *  (1) Az érdekeltségi célú juttatást a tárgyévet követő év január 31-ig kell kifizetni.

(2) Az érdekeltségi célú juttatásból a teljesítés arányában félévkor előleg fizethető.

(3) Az adóügyi közszolgálati tisztviselők érdekeltségi célú juttatásának az egyéni teljesítménnyel arányos mértékére az aljegyző tesz javaslatot. A jegyző jutalékáról a polgármester dönt.

(4) Az adóügyi közszolgálati tisztviselők érdekeltségi keretéből az előleg kifizetését a jegyző engedélyezi.

7/A. § *  Évente a költségvetési rendeletben meghatározott adóhátralék

a) 50%-ának beszedése esetén a dolgozókat egy havi illetményük 10%-ának,

b) 70%-ának beszedése esetén a dolgozókat egy havi illetményük 20%-ának,

c) 80%-ának beszedése esetén a dolgozókat egy havi illetményük 30%-ának,

d) 90%-ának beszedése esetén a dolgozókat egy havi illetményük 90%-ának,

e) 100%-ának beszedése esetén a dolgozókat egy havi illetményük 100%-ának megfelelő prémium illeti meg.

7/B. § *  (1) A jutalékot a tárgyévet követő január hó 31. napjáig kell kifizetni.

(2) A jutalékból a teljesítés arányában félévkor előleg fizethető.

(3) *  A különböző jogcímeken kifizetésre kerülő jutalék maximális mértéke a köztisztviselő öt havi illetménye.

Közös szabályok

Az érdekeltségi keretből részesülők köre, a kifizetés engedélyezése * 

8. § * 

III-IV. Fejezet * 

9-15. § * 

IV/A. *  FEJEZET

A kiemelt projektekben közreműködők érdekeltségi kerete

15/A. § *  (1) A kiemelt projektekben közreműködők érdekeltségi keretének forrása a pályázatokkal érintett projektek menedzselésére elszámolható összegből a költségvetési rendeletben biztosított összeg.

(2) Az érdekeltségi keretből a kiemelt projektek megvalósítására létrehozott munkacsoportok vezetői és tagjai részesülhetnek céljuttatásban.

(3) Az érdekeltségi keretből a céljuttatás kifizetése legfeljebb a külön jogszabályban *  meghatározott összeghatárig teljesíthető.

(4) A céljuttatás kifizetésének időpontjai:

a) a pályázat benyújtására kitűzött céljuttatás 50%-a a befogadásról szóló értesítés kézhezvételét követő 60 napon belül;

b) a pályázat benyújtására kitűzött céljuttatás 50%-a a támogatásról szóló értesítés kézhezvételét követő 60 napon belül;

c) a projekt kivitelezésére kitűzött céljuttatás a megvalósítást (műszaki átadás, teljesítés-igazolás) követő 60 napon belül;

d) a projekt elszámolására kitűzött céljuttatás az elszámolás elfogadásáról szóló értesítés kézhezvételét követő 60 napon belül.

(5) A céljuttatás nem fizethető ki, ha a köztisztviselő a kitűzött feladat teljesítésével indokolatlanul késlekedett, vagy az a)-d) pontokban meghatározott események nem következtek be, kivéve, ha a Közgyűlés támogatás hiányában is a projekt megvalósításáról döntött.

(6) Nem megfelelő minőségű munkavégzés esetén - jegyzői mérlegelés alapján - a céljuttatás összege csökkenthető.

15/B. § *  (1) Az érdekeltségi keretből kiemelt projektenként az alábbiak szerint történik kifizetés:

a) A céljuttatás összege a jegyző által meghatározott összeg.

b) A céljuttatást a külön jogszabályban *  meghatározott módon a kiemelt projekt előkészítésének (pályázat benyújtásának), kivitelezésének, elszámolásának megfelelő ütemezésben a közreműködő köztisztviselőkre lebontva előre, összegszerűen kell kitűzni.

c) Az előre nem tervezhető, ténylegesen elvégzett munkára tekintettel a jegyző a b./ pontban meghatározott kitűzéstől a kifizetés során eltérhet.

(2) Ha a projekt a tárgyévben nem fejeződik be, az érdekeltségi keretben biztosított összeg nem vonható el, a keret maradványa a következő évi keret összegéhez hozzáadódik.

(3) *  Az egyes köztisztviselőkre háruló többletmunkát a jegyző - az általa kiadott szabályzatban megfogalmazott eljárási rendben, szempontok szerint - értékeli.

V. FEJEZET

A jutalomkeret * 

16. § A jutalomkeret forrásai a következők: * 

a) önkormányzati bevételt biztosító bírságok 20%-a,

b) címerhasználati díjból befolyt bevétel 20%-a,

c) éves bérmegtakarítás,

d) *  az adóügyi köztisztviselők érdekeltségi keretének maradványa,

e) a Közgyűlés által az éves költségvetésben meghatározott összeg.

17. § (1) *  A hivatal köztisztviselői a jutalomból évente átlagosan legalább fél havi illetménynek megfelelő jutalomban részesülnek. A jutalmat a köztisztviselők között a végzett munka mennyiségét és minőségét kifejező módon, differenciáltan kell felosztani.

(2) * 

(3) *  A jutalom kifizetésére évente legfeljebb két alkalommal - június és december hónapokban - kerül sor.

17/A. § *  Egy adott időpontban fennálló bevételi hátralék, kintlévőség csökkentésében eredményesen közreműködő köztisztviselők céljellegű jutalmazására esetenként, az adott költségvetési év időtartamára külön eredményességi rendszer szabályozására kerülhet sor az éves költségvetési rendeletben.

VI. FEJEZET

Az érdekeltségi keretekre és a jutalomkeretre vonatkozó közös szabályok * 

18. § (1) *  A belső szervezeti egységek vezetői a keretek által biztosított keretek között - figyelemmel a köztisztviselő munkájára - javaslatot tesznek a jegyzőnek a szervezeti egységben dolgozó köztisztviselő differenciált jutalmazására, illetve az érdekeltségi jutalék kifizetésére.

(2) *  A Hivatal köztisztviselőinek a jutalomkeretből, illetve az érdekeltségi keretekből való részesedéséről a Hivatalban működő érdekvédelmi szervezetekkel történt egyeztetést követően a jegyző dönt.”

(3) Az aljegyző, a belső szervezeti egység vezetői, az irodavezetők és a referensek jutalmának és jutalékának megállapításához a polgármester egyetértése szükséges.

(4) A jegyző jutalmáról és jutalékáról a polgármester dönt.

(5) *  A tárgyévben képződött keretekből fel nem használt rész a következő évre nem vihető át.

VII. FEJEZET

Záró rendelkezések

19. § (1) E rendelet 1997. január 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével hatályát veszti az adó- és illetékügyi dolgozók anyagi érdekeltségéről szóló 32/1991. (IX. 27.) számú, valamint az ezt módosító 3/1992. (XII. 20.) és 22/1996. (V. 15.) számú önkormányzati rendelet, a vagyongazdálkodási igazgatóság munkatársainak anyagi érdekeltségéről szóló 34/1994. (VIII. 30.) számú, valamint az ezt módosító 21/1996. (V. 15.) számú önkormányzati rendelet, a beruházások és felújítások lebonyolításában érdekelt munkatársak anyagi érdekeltségéről szóló 20/1995. (VI. 20.) számú, valamint az ezt módosító 20/1996. (V. 15.) számú önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 1996. december 10.

dr. Kéki Zoltán s. k. Szita Károly s. k.
jegyző polgármester

  Vissza az oldal tetejére