Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 40/2004. (VI. 11.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja * :

1. § *  E rendelet hatálya Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmazókra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki.

2. § *  (1) *  A kibocsátó köteles a környezetterhelésről szóló törvényben meghatározott *  talajterhelési díjat fizetni. Mérési lehetőség hiányában az átalány számítása az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. mellékletében meghatározott mennyiségek alapján történik.

(2) A kibocsátó az (1) bekezdés szerinti talajterhelési díjat Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 11743002-15398006-03920000 számlaszámú talajterhelési díj beszedési számla javára fizeti meg.

(3) A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben *  mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól.

(4) A kibocsátó külön jogszabályban meghatározott esetben *  csökkentett talajterhelési díj megfizetésére köteles.

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. § (1) * 

(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles: * 

a) *  tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, egységesen korrigálva a locsolási kedvezménnyel, vagy a mért locsolási célú vízfelhasználás mennyiségével,

b) tárgyhót követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.

(3) * 

(4) * 

Díjkedvezmény

4. § *  (1) Különös méltánylást érdemlő esetben a kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetésére legfeljebb 95%-os díjkedvezmény állapítható meg az alábbi feltételek fennállásakor:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (továbbiakban: nyugdíjminimum),

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150%-át.

(2) Különös méltánylást érdemlő eset: fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküliség, tartós jövedelemromlás, elemi kár, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető körülmény megléte, bekövetkezése.

4/A. § *  (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a bejelentett szikvízkészítő vállalkozás, amennyiben a kizárólag szikvízkészítés céljára felhasznált vizet külön mérőóráról nyeri.

(2) Az e §-ban foglalt díjmentességet 2012-ben a naptári év egészére kell alkalmazni.

4/B. § * 

Átmeneti rendelkezések

5. § (1) A kibocsátó 2004. évi fizetési kötelezettségéről 2004. augusztus 31. napjáig tesz bevallást.

(2) A szolgáltató 2004. június 30-ig köteles adatot szolgáltatni a kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási kedvezmény mennyiségével, vagy az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.

5/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Záró rendelkezés

6. § E rendelet 2004. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2004. június 03.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére