Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. §-a (3) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, figyelemmel a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletre (továbbiakban: Tszt. vhr.) a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) *  A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhőszolgáltatási engedéllyel rendelkező távhőszolgáltatóra, valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra és díjfizetőkre.

(2) *  A Kaposvár város közigazgatási területén érvényesülő díjalkalmazási feltételeket és a távhőszolgáltatás csatlakozási díját külön önkormányzati rendelet (a továbbiakban: díjrendelet) állapítja meg.

2. § A rendeletben hivatkozott jogszabályok és a rendelet alkalmazásában

a) felhasználói hőközpont:

az épület (lépcsőház) hőfogadó állomásán, a beépített mérőszabályozó blokk elemei közül a távhőszolgáltató tulajdonát képezi a hőmennyiségmérő-kör, első elzáró szerelvény és a dinamikus nyomáskülönbség szabályozó szeleppár;

b) külön felhasználó:

a felhasználó és a távhőszolgáltató közötti jogviszonyban az a felhasználó, amelynek távhővel való ellátása több különböző felhasználási helyen valósul meg.

Előzetes tájékoztatás, igénybejelentés

3. § Az előzetes tájékoztatást kérő érdekelt kérelmének tartalmaznia kell a tervezett felhasználási hely címét, rendeltetését (lakó-, vegyes-, vagy egyéb épület), a vételezni kívánt legnagyobb hőteljesítményt és a tervezett éves hőigényt, valamint a Tszt. vhr. 3. számú mellékletében lévő Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban TKSZ) 2.1.3. pontjában foglaltaknak megfelelően a távhőmennyiség mérésének tervezett helyét.

A közszolgáltatási szerződés tartalma * 

4. § (1) *  A távhőszolgáltatási közszolgáltatási szerződésnek a TKSZ. 9. és 10. pontjaiban foglaltakon túl tartalmaznia kell annak a személynek a nevét, címét és elérhetőségét, akivel a távhőszolgáltató a felhasználó megbízottjaként az üzemvitellel, a fűtési célú távhőszolgáltatás megkezdésével, befejezésével, az épület belső átlaghőmérsékletének biztosításával összefüggésben a kapcsolatot tarthatja.

(2) *  A szolgáltatás igénybevételével létrejött közszolgáltatási szerződésre e rendelet, továbbá a távhőszolgáltató üzletszabályzatának rendelkezései irányadók.

Bekapcsolás

5. § (1) A távhőszolgáltatónak a Tszt. 54. § (4)–(5) bekezdése szerinti üzembe helyezési- és bekapcsolási eljárásban való közreműködéséért díj az egyéb felhasználó számára sem számítható fel.

(2) A Tszt. 54. § (5) bekezdése szerinti bekapcsolás során a távhőszolgáltató a hőközponti mérőeszközök esetében a hőmennyiségmérő-kör elemeit (integrátor, vízmérő és hőérzékelő pár) és a használati melegvíz felhasználást mérő hőközponti vízmérőt a mérőeszköz e célra kialakított helyén illetéktelen beavatkozás, leszerelés megakadályozása céljából zárjeggyel köteles ellátni.

(3) A mérőműszerek szükséges adatainak és a zárjegyek számainak feltüntetésével a távhőszolgáltató üzletszabályzata szerinti jegyzőkönyvet köteles felvenni.

(4) A (2) – (3) bekezdés épületrészenkénti mérés esetén az épületrészek hőmennyiségmérőire is vonatkozik.

Vételezés

6. § *  A távhőszolgáltató – a TKSZ 12.1. pontjában foglaltak alkalmazásával – a szolgáltatói berendezések üzletszabályzatban meghatározott csatlakozási feltételei szerinti, az adott területre vonatkozó, a külső hőmérséklet változását követő primer előremenő hőhordozó közeg hőmérséklet-változásának (menetrendnek) megfelelően olyan mennyiségű távhőt köteles szolgáltatni, amennyi a felhasználói berendezések üzemképes és biztonságos állapota mellett a felhasználó igénye szerint a közszolgáltatási szerződésben rögzített szolgáltatási célok kielégítéséhez szükséges.

7. § Ha a felhasználónak a hőhordozó közegre rendkívüli esemény bekövetkezése miatt szüksége van, a szolgáltató tényleges költségeinek megfizetése ellenében és a távhőszolgáltató közreműködésével azt a szükséges mértékben igénybe veheti.

8. § (1) A távhőszolgáltató a fűtési időszak alatt (az év szeptember 15. napja és a következő év május 15-e között) köteles rendelkezésre állni a felhasználói igények kielégítésére. A folyamatos fűtésszolgáltatás időszaka október 15 és április 15 napja közötti időszak.

(2) A távhőszolgáltató a felhasználó megbízottja kérésére kezdheti meg, vagy fejezheti be a fűtésszolgáltatást, figyelemmel a teljeskörű felhasználói hőközponti (hőfogadó) hőmennyiségmérésre.

Az épület szolgáltatásba történő be- vagy kikapcsolását a felhasználó megbízottja is elvégezheti.

(3) A távhőszolgáltató az egy szolgáltatói hőközpontból ellátott felhasználók fűtési igényét a folyamatos fűtésszolgáltatáson kívül eső időszakban akkor tudja kielégíteni, ha a hőközpontból ellátott épületek legalább 30%-a (teljesítményre vonatkozóan) kéri a szolgáltatást.

(4) A felhasználó közös képviselője állandó megbízást adhat a szolgáltatónak (pl. hőmérsékleti adatokhoz kötötten) az épület fűtésszolgáltatásának megkezdéséről, illetve befejezéséről.

Szüneteltetés, korlátozás

9. § (1) A távhőszolgáltató a Tszt. 40. §-a szerint jogosult a távhőszolgáltatást szüneteltetni. A Távhőszolgáltató a távhő vételezést a felhasználó a tulajdonában, üzemeltetésében lévő felhasználói berendezések terv szerinti karbantartásának, felújításának idejére vagy váratlan meghibásodás miatt szükséges fenntartási munka elvégzésére jogosult szüneteltetni.

(2) A terv szerinti fenntartási munkákat a tárgyév május 16. napja és szeptember 14. napja közötti időszakban, eltérő megállapodás hiányában 8 napon belül kell elvégezni. A munkák megkezdésének és várható befejezésének időpontjáról a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást legalább 8 nappal korábban köteles írásban tájékoztatni.

(3) A váratlan meghibásodásról, a meghibásodás okáról és a hiba kijavításának kezdetéről a felhasználó és a távhőszolgáltató egymást 8 órán belül kötelesek tájékoztatni és a hibát a műszakilag lehetséges legrövidebb időn belül megszüntetni.

10. § (1) A távhőtermelőnél vagy a távhőszolgáltató hőtermelő létesítményénél országos tüzelőanyag-hiány miatt fellépő termeléskiesés miatt elrendelt korlátozás szükséges mértékéről és területi kiterjedéséről a távhőszolgáltató köteles haladéktalanul tájékoztatni az önkormányzatot, továbbá a korlátozással érintett felhasználókat.

(2) *  A távhőszolgáltató a korlátozási sorrendtervezetet úgy köteles elkészíteni, hogy a korlátozással elérhető legyen a közszolgáltatási szerződések teljesítéséhez szükséges hőmennyiség legalább 25%-os csökkentése.

(3) A távhőszolgáltatás körzetenkénti korlátozási sorrendjét és az egyes fokozatokba tartozó felhasználói csoportokat e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

11. § (1) A korlátozási fokozatba soroláshoz a távhőszolgáltató a felhasználóktól a hőfelhasználásuk sajátosságaira vonatkozó adatokat kérhet.

(2) A korlátozás – annak okától függően – lehet általános, amikor az minden felhasználó hőigényét érinti, és lehet részleges, amely esetben a korlátozás csak a távhőszolgáltató által távhővel ellátott egyes területrészekre terjed ki.

(3) A távhőszolgáltató a korlátozási sorrend módosítása esetén a tervezett fokozatba sorolást az érintett felhasználók rendelkezésére bocsátja, akik arról 15 napon belül véleményt nyilváníthatnak.

(4) A korlátozási tervezet elkészítésénél figyelemmel kell lenni a távhőtermelőkre vonatkozó lehetséges korlátozásra is.

(5) Távhőszolgáltató a távhőszolgáltatás korlátozási sorrend módosítást és az általa el nem fogadott, fokozatba sorolásra vonatkozó felhasználói véleményeket is köteles benyújtani az önkormányzathoz.

(6) A korlátozási sorrend szerinti fokozatba sorolásról a felhasználókat a távhőszolgáltató tájékoztatja.

Felhasználói berendezés működtetése, fenntartása, átalakítása

12. § (1) A nem a távhőszolgáltató tulajdonában lévő szolgáltatói hőközpont fenntartása és üzemeltetése, egyéb megállapodás hiányában, a hőközpont tulajdonosának feladata.

(2) A szolgáltatói hőközpontból kiinduló, a hőhordozó közeget az ellátott épületekbe továbbító távhővezetéknek (összekötő vezetéknek) az egyes épületeken átmenő szakaszai által az épületekből elfoglalt térrészlet után a távhőszolgáltatót fizetési kötelezettség nem terheli, és a távhőszolgáltató sem számíthat fel az érintett felhasználók részére az ilyen vezetékek fenntartásáért és üzemeltetéséért költséget.

13. § (1) Ha a díjfizető olyan építészeti, vagy épületgépészeti átalakítást kíván végezni, amely a távhővel ellátott felhasználási hely díjfizetés alapját képező légtérfogatát, illetőleg a hőteljesítmény igényét növeli, azt köteles a távhőszolgáltatónak előzetesen írásban bejelenteni. A megnövekedett távhőigény kielégítéséről a felhasználónak a távhőszolgáltatóval előzetesen meg kell állapodnia.

(2) Az átalakításról olyan tervet kell a távhőszolgáltatóhoz benyújtani, amely figyelembe veszi az épületet ellátó hőközpont műszaki adottságait, tartalmazza az épület megváltozott hőszükségletével kapcsolatos számításokat. Az átalakítás befejezését írásban be kell jelenteni a távhőszolgáltatónak.

(3) *  A munkálatok elvégzése után a felhasználási hely ellátására érvényben lévő közszolgáltatási szerződést a megnövekedett légtérfogatnak, illetve hőteljesítmény igénynek megfelelően, épületrészenkénti díjszétosztás esetén a díjfizetőkre és a hődíj új szétosztási arányaira is kiterjedően módosítani kell.

Mérés

14. § (1) Távhőszolgáltatás esetén a hőmennyiségmérés helye minden esetben a felhasználói hőközpont (az épület hőfogadó állomása), amelybe a mérőeszközt a forgalmazó, vagy szállító által megadott, a mérő hitelesítési engedélyében előírt beépítési követelmények betartásával kell beszerelni.

(2) Épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén a hőmennyiségmérőt az épületen belül elhelyezve, a mérőre vonatkozó beépítési követelmények betartásával úgy kell felszerelni, hogy az, az adott épületrész egészének hőfelhasználását mérje.

A közszolgáltatási szerződés felmondása * 

15. § (1) *  A közszolgáltatási szerződést a felhasználási hely egészére kiterjedően lehet felmondani. A felhasználási helyen a távhő igénybevételi lehetőségének végleges megszüntetése szükséges, továbbá ezzel egyidejűleg a korábbi fűtési célú távhőellátással azonos, összkomfortos komfortfokozatot biztosító hőellátást kell megvalósítani.

(2) *  A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a felmondás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. Felmondás esetén a távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (2) bekezdésében előírt feltételek meglétét megvizsgálja, és erről kialakított álláspontját a felhasználóval közli.

(3) A Tszt. 38. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak a szolgáltató tulajdonában lévő felhasználói hőközpont megszüntetésének költségeire is vonatkoznak, ide nem értve a berendezések selejtezésével összefüggő, a szolgáltatónál jelentkező vagyoni veszteséget.

(4) A felmondás miatt szükséges munkálatokat a tulajdonát képező hőközpontban a távhőszolgáltató végzi el.

16. § (1) *  Ha a felhasználási helyen valamely épületrész távhőellátását kívánják megszüntetni, a közszolgáltatási szerződés módosítására van szükség. Ebben az esetben a Tszt. 38. § (5) bekezdésében foglaltak az egyedi közszolgáltatási szerződés módosítására is irányadóak. A szerződésmódosítás esetén a 15. § (2) bekezdésében foglaltak szerint kell eljárni.

(2) *  A közszolgáltatási szerződés módosítása iránti igényt a felhasználó (képviselője) írásban jelenti be a távhőszolgáltatónak. A távhőszolgáltató 15 napon belül köteles a módosítás feltételeiről, az előírt eljárásról a felhasználót írásban tájékoztatni. A távhőszolgáltató a Tszt. 38. § (5) bekezdésében előírt feltételek meglétét megvizsgálja, és erről kialakított álláspontját a felhasználóval közli.

(3) A szerződés (1) bekezdés szerinti módosítása iránti igény, egyéb megállapodás hiányában, az épületrész egészére, továbbá mind a fűtési célú, mind a használati melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás megszüntetésére vonatkozik.

17. § (1) Épületrész leválása esetén meg kell szüntetni az épületrészben a távhő igénybevételének lehetőségét. A hőleadó berendezéseket le kell választani az épület felhasználói rendszeréről és az átmenő vezetékeket hőszigeteléssel kell ellátni. Ezzel egyidőben az épület üzemben maradó felhasználói berendezésein – beleértve a hőközpontot is – az annak megfelelő működését biztosító, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, beszabályozásokat is el kell végezni. Az előzőek megvalósításához szükséges munkálatokat az ingatlantulajdonos tulajdonában lévő felhasználói berendezéseken a felhasználó köteles elvégeztetni.

(2) *  Az (1) bekezdésben foglalt munkálatokról a felhasználó arra jogosult által készített tervet és műszaki leírást köteles – tájékoztatási célból – a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátani, amelyeknek az épület teljes fűtési rendszerére ki kell terjednie. Az épület üzemben maradó fűtési rendszerét érintően a tervnek tartalmaznia kell a megváltozott hőszükséglet mértékére vonatkozó számításokat, a leválasztás miatt szükséges átalakításokat, a beszabályozási tervet. Amennyiben a terv szerint az átalakítás jogszabályba, műszaki előírásba ütközik, vagy más felhasználó, díjfizető részére való szolgáltatást akadályozza, a távhőszolgáltató 15 napon belül köteles nem kötelező jellegű álláspontját a felhasználóval írásban közölni.

(3) *  Az (1) bekezdés szerinti munkálatok befejezését felhasználó köteles a távhőszolgáltatónak írásban bejelenteni. A távhőszolgáltató a bejelentést követő nyolc munkanapon belül ellenőrzi, hogy az épület üzemben maradó felhasználói berendezései a többi épületrész megfelelő távhőellátására alkalmasak maradtak-e. Az ellenőrzés eredményét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

(4) Épületrész leválása miatt keletkezett elégtelen szolgáltatás alapján a távhőszolgáltatóval szemben igény nem érvényesíthető. Az elégtelen szolgáltatás és az épületrész leválása közötti okozati összefüggést a távhőszolgáltatónak kell bizonyítania.

Szerződésszegés

18. § (1) *  Ha a lakossági felhasználóval szemben a Tszt. 49. § (2) bekezdésének b)–e) pontjaiban leírt szerződésszegés miatt a távhőszolgáltatás felfüggeszthető lenne, a távhőszolgáltató csökkentett szolgáltatásként a felhasználási hely közszolgáltatási szerződés szerinti fűtési célú hőellátásához szükséges hőmennyiség legalább 50%-át köteles biztosítani. A használati melegvíz-szolgáltatási célú távhőszolgáltatás teljes mértékben megszüntethető.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak az adott felhasználási helyen közfeladatként oktatási-, egészségügyi-, valamint szociális alapszolgáltatást folytató egyéb felhasználóra is vonatkoznak.

(3) *  Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak nem érintik a távhőszolgáltató jogosultságát a közszolgáltatási szerződés felmondására a Tszt. 51. § (3) bekezdés b)–c) pontjaiban és a (4) bekezdésben meghatározott esetekben.

(4) A távhőszolgáltató jogosult olyan műszaki megoldásokat alkalmazni, amelyek az (1) bekezdés szerinti csökkentett szolgáltatást az épületrészben teszik lehetővé akkor, ha a szerződésszegést az egyes épületrészek díjfizetői követik el.

(5) Amennyiben a távhőszolgáltató a felhasználó szerződésszegése miatt a szolgáltatás felfüggesztésére, vagy az (1) bekezdés szerinti csökkentésére jogosult, az ennek végrehajtásához szükséges munkálatokat a felhasználói berendezéseken is jogosult elvégezni, az ingatlantulajdonos pedig ennek tűrésére köteles.

Felhasználók és felhasználói érdekképviseletek tájékoztatása

19. § (1) A távhőszolgáltató köteles együttműködni a fogyasztókat érintő kérdésekben a fogyasztóvédelmi szervekkel, továbbá a fogyasztói érdekképviseletekkel.

(2) A fogyasztói panaszok kezelésére és egyéb, a fogyasztóvédelemre, a jogorvoslatra, az adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó eljárási szabályokat a fogyasztóvédelemről szóló külön törvény * , a Tszt., a Magyar Energia Hivatal „A távhőszolgáltatással kapcsolatos fogyasztói érdekvédelemre vonatkozó ajánlásai” és az Üzletszabályzat tartalmazzák.

(3) Az önkormányzat együttműködik a fogyasztóvédelmi szervekkel és a fogyasztói érdekképviseletekkel, és ennek keretében a távhőszolgáltatást érintő közgyűlési előterjesztéseket előzetesen véleményezteti, különös tekintettel az ármegállapításra.

(4) A (3) bekezdés szerinti véleménynyilvánításba bevonandó szervek köre:

a) *  Somogy Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőség;

b) Városi Érdekegyeztető Fórum;

c) Távfűtési Érdekegyeztető Fórum;

d) egyéb fogyasztói érdekképviseletek, akik közreműködő szándékukat az Kaposvár Megyei Jogú Város jegyzőjének jelezték.

(5) A távhőszolgáltató a Tszt. 11. §-ában és a TKSZ. 26.2. pontjában foglalt tájékoztatási kötelezettségének körébe tartozó információkat a honlapján köteles közzétenni, továbbá ügyfélszolgálatain a honlapon szereplő információkat az ügyfelek számára elérhetővé tenni. A távhőszolgáltató az ügyfeleit érintő egyéb időszerű információkról ügyfeleit a célnak legmegfelelőbb módon – sajtó, hírlevél, hirdetmény, stb. – is köteles tájékoztatni.

Egyéb rendelkezések

20. § (1) Kaposvár város azon területeit, ahol területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő- tisztaságvédelmi szempontok alapján célszerű a távhőszolgáltatás fejlesztése e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza

(2) A meglévő vagy létesítésre engedélyezett távhővezeték-hálózat nyomvonalának körzetében (200 m, illetve gazdasági elemzés szerint) az épületek, létesítmények hőellátó-rendszerének megvalósításakor vizsgálni kell a távhőszolgáltatással való hőenergia-ellátás lehetőségét.

(3) A (2) bekezdés szerinti körzetekben új létesítmények kialakításakor vagy meglévő energiaellátó rendszerek átalakításakor külön jogszabály *  előírásai szerint a helyi emisszióval nem járó rendszereket (különösen távhőt, villamos energiát, megújuló energiát, geotermikus energiát hasznosító berendezéséket) kell alkalmazni.

(4) A (2)–(3) bekezdésben meghatározott követelményeket az építésre, fennmaradásra, használati-mód változtatásra, használatbavételi engedélyezésre irányuló építésügyi hatósági eljárás során az engedélyező hatóságoknak, környezetvédelmi hatósági és szakhatósági jogkörében egyaránt érvényesíteniük kell.

20/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

Hatályba lépés

21. § (1) E rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVIII. törvény egyes rendelkezéseinek Kaposvár város területén történő végrehajtásáról szóló 34/1999. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 71/2001. (XII.29.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.

Kaposvár, 2006. február 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

I.

A távhőszolgáltatás körzetenkénti korlátozási sorrendje és az egyes fokozatokhoz tartozó felhasználói csoportok

A távhőszolgáltatás korlátozásának sorrendje és az egyes fokozatokba tartozó felhasználói csoportok:

1. fokozat: a nem közhasznú, nem közérdekű, nem közellátási célú gazdasági tevékenységet folytató egyéb felhasználók, a távhőfelhasználás 50%-os korlátozásával,

2. fokozat: egyéb felhasználók [kivéve a Tszt. vhr. 16. § (1) bekezdésében, továbbá a korlátozási fokozatba sorolás megállapításakor a Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghatározott létesítmények] hőközpontjaiban a használati melegvíz-szolgáltatási célú távhő-ellátás felfüggesztése és a fűtési célú hőfelhasználás 50%-os korlátozása,

3. fokozat: a lakossági felhasználókat ellátó hőközpontokban a használati melegvíz szolgáltatási célú távhőszolgáltatás felfüggesztése,

4. fokozat: a lakossági felhasználók fűtési célú távhőszolgáltatásának 20%-os csökkentése,

5. fokozat: az 1–4 fokozatba tartozó valamennyi felhasználó részére a távhőszolgáltatás szükséges mértékű arányos csökkentése.

Nem, illetve csak végső esetben korlátozhatók az egészségügyi és szociális alapszolgáltatást ellátó közintézmények.

II.

A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA

E rendelet 10. és 11. §-a alapján a távhőszolgáltatás korlátozását az alábbiak szerint kell végrehajtani.

1. Magasabb korlátozási fokozat alkalmazása esetén egyidejűleg az alacsonyabb korlátozási fokozatokba tartozó korlátozást is végre kell hajtani.

2. A korlátozás megvalósításának módja fokozatonként és a helyi adottságok figyelembevételével különböző lehet, pl.: primer tömegáram korlátozás, a melegvíz-szolgáltatási célú hőellátás kizárása, a fűtési szabályozók beállítása, stb.

3. A korlátozási tervet egyéb felhasználók esetén évente, a lakossági felhasználók esetében pedig három évenként kell felülvizsgálni és szükség szerint pontosítani.

4. A korlátozás magasabb fokozatának elrendelése esetén (3–4–5 fokozat), tekintettel az érintett felhasználói kör nagyságára a távhőszolgáltató a felhasználókat a tömegkommunikációs eszközök (rádió, televízió, napilapok) igénybevétele útján értesíti.

5. *  Az egyes korlátozási fokozatokba tartozó felhasználók besorolása és a korlátozható hőteljesítménye az alábbi:

Fokozat Felhasználó Csúcs hőigénye (kW)
1. fokozat Dózsa Edzőcsarnok 200
2. fokozat Kodály Zoltán Általános Iskola
Honvéd utcai Tagiskola
Kinizsi Lakótelepi Tagiskola
II. Rákóczi Ferenc Tagiskola

680
1010
700
Petőfi S. Központi Óvoda 300
Nemzetőr sori Bölcsőde 250
Honvéd utca 63. Üzlet 100
Honvéd utcai Tagóvoda 200
Honvéd u. 59. Üzletház 100
Arany J. Tagóvoda 150
DRV Zrt. Kaposvári Irodaház 120
48-as Ifjúság útja 31. ABC 100
Toldi Lakótelepi Tagiskola 650
NAV Székház 740
Toldi Ltp-i ABC – Posta 130
Búzavirág Tagóvoda 530
Citellus Építőipari Kft. 260
BITT Invest Kft. 260
Nemzetőr sori Központi Óvoda 200

6. A lakóépületek földszintjén elhelyezkedő egyéb, vegyes célra használt épületrészek a lakóépülettel azonos korlátozás alá esnek (3, 4, 5. fokozat).

2. melléklet a 3/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Területfejlesztési, környezetvédelmi és levegő- tisztaságvédelmi okokból Kaposvár Megyei Jogú Városban a távhőszolgáltatás fejlesztésére kijelölt területek:

1. A Kanizsai u., Béke u., Szondi György u., Búzavirág u., Füredi u., Arany János u., Damjanich u., Honvéd u., Petőfi Sándor u. és Kereszt utca által határolt terület,

2. Berzsenyi u.,

3. Bethlen tér,

4. Kanizsai u. déli oldala.