Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről * 

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. § (3) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1. § *  A rendelet hatálya kiterjed Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén távhőszolgáltatási engedéllyel rendelkező távhőszolgáltatóra, valamint a távhőszolgáltatást igénybe vevő felhasználókra és díjfizetőkre.

Általános szabályok

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából:

a) Az alapdíj a távhőszolgáltatás folyamatos igénybevételének lehetőségéért, a távhőszolgáltatás igénybevételéért fizetendő, 1 légköbméterre megállapított éves díj.

b) A hődíj a felhasználó által vételezett (felhasznált) hőmennyiség után fizetendő, 1 GJ-ra (gigajoule-ra) megállapított díj.

c) *  lakossági felhasználó: a Tszt. -ben meghatározott lakossági felhasználó.

d) *  egyéb felhasználó: a Tszt. – ben meghatározott egyéb felhasználó.

e) *  külön kezelt intézmény: a Tszt. -ben meghatározott külön kezelt intézmény.

Távhőszolgáltatási díj

3. § (1)–(3) * 

(4) * 

(5) A hőfogadó állomáson felhasznált távhő mennyisége épületrészenként (lakásonként) is elszámolható, ha a felhasználók a mérés feltételeit a Tszt. 43. § (5) bekezdése szerint megvalósítják vagy a felhasználók a felosztás és kiegyenlítés módjáról a távhőszolgáltatóval megállapodnak.

(6) *  A távhőszolgáltató a lakossági távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a lakossági felhasználó, vagy díjfizető részére.

(7) *  A távhőszolgáltató a külön kezelt intézményi távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a külön kezelt intézménynek minősülő felhasználó, vagy díjfizető részére.

(8) *  A távhőszolgáltató a nem lakossági távhőszolgáltatási díjat alkalmazza a (6) és a (7) bekezdés hatálya alá nem tartozó egyéb felhasználó, vagy díjfizető részére.

4. § (1) A díjakat a távhőszolgáltató által kiállított számlán feltüntetett fizetési határidő lejártáig kell megfizetni. A fizetési határidő 8 naptári napnál rövidebb nem lehet.

(2) Amennyiben a vízfelmelegítéshez a közműves ivóvizet a szolgáltató bocsátja a felhasználó rendelkezésére, abban az esetben a víz- és csatornadíjat a távhőszolgáltató jogosult a felhasználónak, díjfizetőnek továbbszámlázni a használati melegvíz hődíjfizetésének módja szerint.

(3) Az elszámoló számla alapját képező időszakban történt árváltozás esetén a távhőszolgáltató a hőfelhasználást és annak díját a számlán megosztja. Ennek alapja a felhasználóktól beszerzett, továbbá a hőközpontban leolvasott, az árváltozás időpontjának megfelelő mérőállás. Az új díjat az előbbi mérőállásokat követő hőfelhasználásra kell alkalmazni. Az elszámoló számlában az egy éves teljes időszakot kell elszámolni a közbenső mérőállás és az alkalmazandó árak figyelembe vételével. Bejelentett mérőállás-adat hiányában a távhőszolgáltató az épületrész hőfelhasználását a hőközpontban mért hőfelhasználás arányai szerint osztja meg.

Az alapdíj alkalmazása és fizetése

5. § (1) *  Az alapdíj az épületnek, épületrésznek közszolgáltatási szerződésben meghatározott légtérfogata (légm3) után naptári évre fizetendő éves díj (Ft/légm3/év).

(2) A távhőszolgáltatásért

a) fűtési célú szolgáltatás esetén fűtési alapdíjat,

b) vízfelmelegítési-célú szolgáltatás esetén vízfelmelegítési alapdíjat,

c) fűtési és vízfelmelegítési-célú szolgáltatás esetén az a) és b) pontoknak megfelelő együttes alapdíjat,

kell fizetni.

(3) A (2) bekezdés szerinti alapdíjak alkalmazásánál a légtérfogat számításánál az éléskamra (kamraszekrény), valamint az épületrész légterének a közművezetékeket védő burkolat mögötti része nem vehető figyelembe.

(4) A távhőszolgáltatási díjfizetési kötelezettség szempontjából az ellátott épületrészen (lakáson, az egy önálló rendeltetési egységet képező, nem lakás céljára szolgáló helyiségeken), valamint a közös használatra szolgáló helyiségeken belül az egyes helyiségek ellátottsági különbsége nem vehető figyelembe.

(5) A felhasználó, illetőleg a díjfizető az alapdíj 1/12 részét a tárgyhónapban, a hó első napját követően fizeti a távhőszolgáltatónak.

(6) Ha a felhasználó tulajdonában vagy kezelésében lévő felhasználói berendezések hibája vagy alkalmatlansága miatt nem teljesíthető a szolgáltatás, a felhasználónak az adott szolgáltatásra vonatkozó alapdíjat meg kell fizetnie.

(7) *  Ha a felhasználó év közben köt vagy mond fel általános közszolgáltatási szerződést, a szerződéskötés, illetőleg felmondás évében a naptári évre számított alapdíjnak a havi arányos részét kell megfizetnie.

(8) *  A felhasználó a felhasználási hely légtérfogatának megfelelő éves alapdíjat akkor is köteles a távhőszolgáltató részére megfizetni, ha távhőt nem vételezett. Meg kell fizetni az alapdíjat akkor is, ha a távhőszolgáltató a Tszt. 51. § (3) bekezdésének a) és b) pontjaiban szabályozott jogaival élve a távhőszolgáltatást felfüggesztette, továbbá a szerződés megszűnéséig abban az esetben is, ha a távhőszolgáltató a közszolgáltatási szerződést a Tszt. 38. § (7) bekezdése alapján felmondta.

A hődíj elszámolása és fizetése hőközponti (hőfogadói) mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén

6. § (1) *  A hődíjat a közszolgáltatási szerződés szerinti felhasználó ellátását szolgáló hőközpontban (hőfogadó állomáson) felszerelt, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő hitelesített hőmennyiségmérővel mért hőmennyiség után kell megállapítani. A hőmennyiségmérők leolvasására és az elszámoló számla benyújtására – egyéb megállapodás hiányában – évente egy alkalommal, tárgyévet követő év július 30-ig kerül sor. Két elszámolási időszak között a távhőszolgáltató az előző elszámolási időszak átlagfogyasztása alapján részszámlát állít ki. A díjfizető kifejezett kérésére – a távhőszolgáltatóval június 30-ig, egy éves időtartamra kötött külön megállapodás alapján – lehetőség van az előző évi hőfelhasználás 1/12-ed részének megfelelő hőmennyiség utáni hődíj megfizetésére.

(2) Ha a felhasználó a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását nem kéri, a hőközpontban (hőfogadóban) mért fogyasztás hődíját egy összegben fizeti.

(3) Ha a felhasználó a távhőszolgáltatási díj díjfizetők közötti szétosztását kéri, a hőközpontban (hőfogadó állomáson) mért fogyasztás hődíját a felhasználó (képviselője) és a távhőszolgáltató közötti megállapodásban foglalt szétosztási arányoknak megfelelően, megállapodás hiányában az épületben lévő épületrészek légtérfogata (légm3) arányában kell a díjfizetőknek megfizetni.

(4) A (3) bekezdés szerinti díjszétosztás esetén az épületrészre vonatkozóan a felhasználó képviselője által megadott, ennek hiányában a megállapított díjszétosztási arányt, illetőleg arányokat a távhőszolgáltató köteles a számlán feltüntetni.

(5) A (3) bekezdés esetén a felhasználó képviselője kezdeményezheti a távhőszolgáltatónál a hődíj szétosztási arányainak megváltoztatását, a távhőszolgáltató a módosított (új) arányok szerinti szétosztást legkésőbb a bejelentés hónapját követő második hónaptól kezdődően teljesíti.

(6) *  A termelői hőközpontban a használati melegvíz felmelegítéséhez felhasznált hőmennyiség megállapítása a Tszt. végrehajtásáról szóló kormányrendelet 3. számú mellékletében lévő Távhőszolgáltatási Közüzemi Szabályzat (a továbbiakban: TKSZ) 18.3.3. és 18.3.4. pontjában foglaltak szerint történik. Az 1m3 közműves ivóvíz felmelegítéséhez szükséges hőmennyiség 0,27 GJ/vízm3.

7. § (1) *  A közszolgáltatási szerződésről, annak a díjszétosztás módjára, arányaira vonatkozó rendelkezéseiről és ezek változásáról a felhasználó képviselője köteles a díjfizetőket tájékoztatni. A díjfizető kérésére a távhőszolgáltató ügyfélszolgálata köteles a közszolgáltatási szerződésről, a díjszétosztás módjáról és az adott díjfizetőre vonatkozó díjszétosztási arányról a díjfizetőnek tájékoztatást adni.

(2) A felhasznált használati melegvíz mennyiségének elszámolása az épületrészekbe (lakásokba) és egyéb fogyasztóknál beépített hiteles melegvíz mennyiségmérővel történik.

(3) Amennyiben az épületrészekben (lakásokban) nincs beépített melegvíz mennyiségmérő, a távhőszolgáltató jogosult az e rendelet 3. sz. melléklete szerinti mennyiségeket számlázni.

(4) Távhőszolgáltató köteles az épületrészekbe (lakásokba) beépített melegvíz mennyiségmérők hitelességének lejáratát nyilvántartani, és ezen időpont előtt 3 hónappal a felhasználót, használati melegvíz mennyiségmérő tulajdonosát értesíteni.

A hődíj elszámolása és fizetése épületrészenkénti mérés szerinti távhőszolgáltatás esetén

8. § (1) A hődíjat az egyes épületrészekben felszerelt hiteles hőmennyiségmérővel teljes körűen (a fűtési és a használati melegvíz-szolgáltatás célú hőmennyiségre kiterjedően) mért hőmennyiség után a (2) bekezdésben foglaltak szerint a felhasználó, a felhasználókat ellátó hőközpontban mért hőmennyiség és az egyes épületrészekben mért hőmennyiségek összessége közötti különbözet után a tulajdonosi közösség a (3) bekezdésben foglaltak szerint fizeti.

(2) A hőmennyiségmérők leolvasására és az elszámoló számla benyújtására évente egy alkalommal kerül sor. A közbenső időszakban a távhőszolgáltató részszámlázásos módszert alkalmaz. Az épületrészek felhasználói részfizetésként havonta, utólag az előző év hőfelhasználása 1/12-ed részének megfelelő – ilyen időszak hiányában a távhőszolgáltató és a felhasználó megállapodása szerinti – hőmennyiség hődíját fizetik.

(3) A hőközpontban (hőfogadóban) mért hőmennyiség és az épületrészekben mért hőmennyiségek összessége közötti különbözet hődíját a (2) bekezdés szerinti elszámoló számlákkal egyidejűleg kibocsátott számla alapján, a TKSZ. 20.2. pontjában foglaltaknak megfelelően az épület tulajdonosának, illetve a tulajdonosi közösségnek kell megfizetnie.

(4) Felhasználó-változás esetén a korábbi és az új felhasználó a mérőállást és a változás időpontját közösen írásban rögzíti és 15 napon belül a távhőszolgáltató rendelkezésére bocsátja. Ennek alapján a távhőszolgáltató elszámoló számlát készít a korábbi felhasználó részére, legkésőbb a felhasználó-változás és a mérőleolvasási adat bejelentését követő második hónapban.

Csatlakozási díj

9. § (1) Új vagy növekvő távhőigénnyel jelentkező felhasználási hely tulajdonosától az igényének kielégítését szolgáló hőteljesítmény rendelkezésre állásához szükséges szolgáltatói tulajdonú hőtermelő és egyéb berendezések létesítése, bővítése, átalakítása céljából a távhőszolgáltató csatlakozási díjat kérhet.

(2) A bejelentett új vagy növekvő távhőteljesítmény-igény kielégítésére és esetleges egyéb feltételeire, a fizetendő csatlakozási díj megfizetésére az igénybejelentőnek és a távhőszolgáltatónak egymással külön szerződést kell kötnie.

(3) A csatlakozási díj mértékét e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

Díjvisszatérítés és pótdíjfizetés

10. § (1) *  Ha a távhőszolgáltató a felhasználóval szemben fennálló távhőszolgáltatási kötelezettségének folyamatosan három napot meghaladóan, neki felróható okból, vagy a Tszt. 40. § (2) bekezdése szerinti előzetes értesítés mellőzésével nem tesz eleget, az erre irányuló panasz bejelentésétől kezdve a közszolgáltatási szerződésben meghatározott éves alapdíj – a szüneteltetés időtartamával arányos részének – kétszeresét fizeti vissza.

(2) Ha a felhasználó, illetőleg a díjfizető a Tszt. 49. § (2) bekezdésének c), d), f) és g) pontjaiban szabályozott szerződésszegést, vagy egyéb módon szabálytalan vételezést valósít meg, a szolgáltatás díján felül pótdíjat köteles fizetni. A pótdíj mértéke a felhasználóra (díjfizetőre) vonatkozó éves alapdíj háromszorosa, valamint használati melegvíz esetén a felhasználó (díjfizető) köteles megfizetni az e rendelet 7. § (3) bekezdése szerinti mennyiségek alapján számított díjat is.

(3) *  A teljesítménydíjas felhasználónak pótdíjat kell fizetnie, ha a szerződésben lekötött legnagyobb hőteljesítményt 1–1 naptári napon folyamatosan, 30 percnél hosszabb időtartamon keresztül túllépi (Tszt. 49. § (2) bekezdés a) pont). A pótdíj a jogosulatlanul igénybe vett többletteljesítmény – felhasználóra vonatkozó – a távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló miniszteri rendeletben megállapított éves alapdíj 1/6-od része. A teljesítmény túllépés pótdíját a szolgáltató abban a hónapban számíthatja fel, amely hónapban a jogosulatlan igénybevétel megtörtént.

Vegyes és záró rendelkezések

11. § (1) A közszolgáltatási szerződés megkötésekor, valamint a távhőszolgáltató kérésére a díjfizetők személyét a felhasználó közli a távhőszolgáltatóval.

(2) *  A távhőszolgáltató jogosult az e rendeletben meghatározott áralkalmazási feltételeket és a rendelet hatályba lépésekor fennálló közszolgáltatási szerződések végrehajtása során is alkalmazni.

11/A. § *  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek megfelelő szabályozást tartalmaz.

12. § (1) E rendelet 2006. március 1. napján lép hatályba. A rendeletet a hatálybalépésekor fennálló távhőszolgáltatási jogviszonyokra is alkalmazni kell.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díj alkalmazásának feltételeiről szóló 33/1999. (XI. 30.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 31/2000. (IX. 25.); a 39/2000. (XI. 21.); a 28/2001. (VI. 27.); az 53/2001. (XII. 6.); a 70/2001. (XII. 29.); a 21/2002. (IX. 12.); a 27/2002. (XII. 9.); a 10/2003. (II. 28.); a 38/2003. (VI. 20.); a 42/2003. (IX. 26.); az 56/2003. (XI. 28.); a 60/2003. (XII. 15.); az 1/2004. (I. 30.); a 63/2004. (XI. 22.); a 4/2005. (II. 28.); 52/2005. (IX. 19.) és az 57/2005. (XI. 24.) önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.

Kaposvár, 2006. február 23.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

2. melléklet a 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

A távhőszolgáltatás csatlakozási díja

A felhasználó ellátása érdekében szükséges

a) bekötővezeték létesítéséhez 150 000 Ft / nyomvonal folyóméter*

b) szolgáltatói tulajdonú hőtermelő és egyéb berendezések bővítéséhez 50 000 Ft / kW*

*: Legmagasabb hatósági ár, mely az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

3. melléklet a 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelethez * 

Mennyiségi normatívák a melegvíz hődíj megállapításához

A használati melegvíz hődíj megállapításához a lakás teljes fűtött alapterülete alapján a következő táblázatban meghatározott alapterületi értékhez tartozó vízmennyiséget kell figyelembe venni.

A lakás teljes fűtött alapterülete m2 Folyamatos szolgáltatás esetén vízm3/hó
–44 7
44,1–53 9
53,1–62 11
62,1– 13

Egyéb fogyasztók esetében az egyedi Közszolgáltatási Szerződésben kell az időszak normatívájáról megállapodni.