Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 24/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati biztosról szóló többször módosított 21/1997. (V. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 98. § (6) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzati biztosról szóló többször módosított 21/1997. (V. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A kirendelt önkormányzati biztost a polgármester bízza meg és ennek tényét az elektronikus formában megjelenő Kaposvári Közlönyben közzéteszi.”

2. § A R. 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A költségvetési szerv a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig e rendelet melléklete szerint adatszolgáltatást köteles teljesíteni elismert tartozásállományáról.”

3. § E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére