Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 26/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló többször módosított 10/1991. (V. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az utcanév és városrésznév megállapításának, közintézmény elnevezésének, valamint az utcanév, házszámtábla és emléktábla elhelyezésének rendjéről szóló többször módosított 10/1991. (V. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § Az utcanévtábla elkészítésének költsége belterületen az önkormányzatot terheli, elkészítéséről, elhelyezéséről, karbantartásáról és pótlásáról az önkormányzat gondoskodik, külterületen mindez az érintett ingatlan tulajdonosának kötelezettsége.”

2. § A R. 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A lakóházakat, az egyéb épületeket és az építési telkeket házszámmal kell ellátni és a házszámozást nyilván kell tartani.”

3. § E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére