Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/2006. (VI. 23.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló - a 7/2005. (II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított - 40/2004. (VI. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A talajterhelési díjról szóló - a 7/2005. (II. 28.) önkormányzati rendelettel módosított - 40/2004. (VI. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (2) bekezdés első tagmondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzati adóhatóság részére a szolgáltató a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles:”

2. § A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátót terhelő talajterhelési díj mértékét és a fizetés módját külön jogszabályban meghatározott rend szerint *  határozatban állapítja meg.”

3. § E rendelet 2006. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. június 15.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére