Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 46/2006. (VII. 25.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről - többször módosított 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 2. § (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) A város közigazgatási területén elhunyt kaposvári illetékességű halottat, amennyiben a rendelet hatálya alá eső temetőkben kerül eltemetésre, a halottvizsgálati bizonyítvány kiállítása után azonnal a városi temetők ravatalozójába, vagy halott hűtésre alkalmas engedélyezett telephelyre kell beszállítani.”

2. § E rendelet 2006. augusztus 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2006. július 20.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére