Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 14/2007. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése alapján - figyelemmel a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. tv. 20. § (1) bekezdésében foglaltakra - a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése az alábbi g), h) és i) pontokkal egészül ki:

„g) jármű rögzítése: a kerékbilincs alkalmazása,

h) üzemeltető: a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett tulajdonos, továbbá a tulajdonos bejegyzéséig az érvényes adásvételi szerződés szerinti vevő, illetőleg a jármű forgalmi engedélyébe bejegyzett üzemben tartó vagy az, aki a járművet egyéb jogcímen használja.

i) szabálytalan elhelyezés: a járműnek a közúti közlekedési szabályokat sértő, valamint a közterület rendeltetésével vagy a használatára vonatkozó jogszabályi előírásoktól eltérő elhelyezése, ha az szabálysértést valósít meg.”

2. § A R. az alábbi 6/A. §-al egészül ki:

„(1) A Közterület-felügyelő - a külön jogszabályban *  foglaltak betartásával - kerékbilincset alkalmazhat Kaposvár közigazgatási területén:

a) a Fő utca, Kossuth tér, Ady Endre utca, Noszlopy Gáspár utca és Múzeum köz sétáló utcai szakaszán behajtási engedély nélkül szabálytalanul elhelyezett járművekre,

b) a város parkjaiban parkoló járművekre,

c) zöldterületen parkoló járművekre,

d) várakozni tilos övezetben - így a járdán is - parkoló járművekre,

e) korlátozott várakozási övezetben parkoló járművekre.

(2) Az intézkedés során úgy kell eljárni, hogy a járműben az intézkedés következtében sérülés vagy egyéb károsodás ne keletkezzen. A járműhasználat jogszerű akadályoztatása során keletkező kárért a közterület-felügyelőt, illetve a közterület-felügyeletet nem terheli kártalanítási kötelezettség.”

3. § A R. az alábbi 6/B. §-al egészül ki:

„(1) Nem rögzíthető:

a) tűzcsapnál vagy tűzcsapszekrénynél álló jármű,

b) a tűzoltási felvonulási úton álló jármű,

c) a közúti forgalom biztonságát vagy a közbiztonságot veszélyeztető jármű,

d) a megkülönböztető fény- és hangjelző készülékkel jogszerűen felszerelt jármű,

e) a diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint nemzetközi szervezetek és ezek nemzetközi szerződés alapján kiváltságokat és mentességeket élvező tagjai és családtagjai megkülönböztetett rendszámmal ellátott járműve,

f) a háziorvosi szolgálat ellátására utaló, jogszabályban meghatározott jelzéssel ellátott jármű,

g) figyelmeztető jelzést jogszerűen alkalmazó jármű.

(2) Az intézkedést azonnal félbe kell szakítani vagy meg kell szüntetni, ha a járműhöz visszaérkező üzemeltető azt kéri és az intézkedés költségét megtéríti, egyben a szabálytalan elhelyezést megszünteti.

(3) Az üzemeltető köteles a kerékbilincs alkalmazásával felmerülő költségek térítéseként 6000 Ft+ 25% ÁFA összeget megfizetni.

(4) A közterület-felügyelő a költségtérítés megfizetése vagy a befizetést igazoló feladóvevény bemutatása után a kerékbilincset köteles a járművön elhelyezett tájékoztatásban szereplő időtartamon belül eltávolítani.

(5) A közterület-felügyelő az intézkedés költségeinek megfizetéséről nyugtát és kérésre számlát is kiállít, az üzemeltető a jármű birtokbavételét átvételi elismervényen igazolja.”

4. § A R. az alábbi 6/C. §-al egészül ki:

„(1) A jármű rögzítésekor a jármű szélvédőjére és arra az ajtajára, amelyen keresztül a jármű vezetője a kormánykerék mögé ülhet, illetőleg, ha ez nem lehetséges, jól látható módon a járműre a kerékbilincs felszerelésére történő tájékoztatást kell elhelyezni.

(2) A tájékoztatás tartalmazza:

a) a jármű rögzítését elrendelő Közterület-Felügyelet megnevezését, székhelyét és telefonszámát, ahol az intézkedés megszüntetése kezdeményezhető,

b) az intézkedés időpontját,

c) az intézkedés okát a jogalap megjelölésével,

d) figyelmeztetést, hogy a kerékbilincs leszerelése előtt a jármű sérülés nélkül nem helyezhető üzembe,

e) az intézkedés költségét, továbbá befizetésének és igazolásának módját,

f) figyelmeztetést, hogy a jármű rögzítése csak az intézkedés költségének megfizetése után szüntethető meg,

g) az intézkedő közterület-felügyelő azonosító adatait és aláírását.

(3) Ha az üzemeltető az intézkedéstől számított 1 órán belül nem kéri a jármű rögzítésének megszüntetését, a Közterület-Felügyelet a szabálytalan elhelyezés megszüntetése érdekében a járművet a kijelölt, megfelelően őrzött tárolóhelyre szállíttathatja. A továbbiakban a jármű elszállítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

5. § A R. az alábbi 6/D. §-al egészül ki:

„A jármű elszállításának megkezdése előtt arról fénykép- vagy videó felvételt kell készíteni, továbbá jegyzőkönyvet kell felvenni, amelynek tartalmaznia kell:

a) a 6/C. § (2) bekezdés b), c), e), g) pontjában foglaltakat;

b) a jármű elszállítás előtti helyét;

c) a jármű rendszámát, gyártmányát, típusát, színét és külföldi rendszámú jármű esetén az államjelzését;

d) a jármű elszállítás előtt látható sérüléseit és egyéb meghibásodását;

e) a tárolóhely címét és telefonszámát, illetőleg azt a helyet, ahol az elszállított jármű található;

f) az intézkedő közterület-felügyelő által lezáratlanul talált járműben lévő ingóságok jegyzékét.”

6. § A R. az alábbi 6/E. §-al egészül ki:

„(1) Ha az üzemeltető az elszállítást követő három munkanapon belül nem kéri az intézkedés megszüntetését, a Közterület-Felügyelet haladéktalanul gondoskodik a jármű üzemeltetőjének megállapításáról. A külföldi rendszámtáblával ellátott jármű elszállítása esetén a külföldi üzemeltető adatait a közúti közlekedési nyilvántartási szerv útján a 6/D. §-ban meghatározott jegyzőkönyv egy példányának megküldésével annak az államnak az illetékes hatóságától kell beszerezni, ahol a járművet forgalomba helyezték.

(2) Az elszállításról az üzemeltetőt - a név- és lakcímadatok kézhezvételét követően haladéktalanul - a jegyzőkönyv egy példányának megküldésével értesíteni kell, és fel kell szólítani, hogy fizetési kötelezettségét teljesítse és a járművet vegye birtokába. A felszólítást a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó szabályok szerint kell közölni.

(3) Az üzemeltetőt a felszólításban figyelmeztetni kell, hogy a Közterület-Felügyelet a járművet értékesíttetheti, és fel kell hívni az üzemeltető személyében időközben bekövetkezett adatok esetleges változásának három munkanapon belül történő bejelentésére.

(4) Ha az üzemeltető az értesítést követő tizenöt napos határidő elteltével nem jelentkezik a jármű átvételére, a határidő elteltét követő három napon belül a felszólítást meg kell ismételni.”

7. § A R. az alábbi 6/F. §-al egészül ki:

„A Közterület-Felügyelet a kerékbilincs leszereléséhez szükség esetén, a jármű elszállításához, tárolásához, őrzéséhez és a jármű értékesítéséhez - szerződés alapján - közreműködőt vesz igénybe.”

8. § E rendelet 2007. április 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. február 22.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére