Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20/2007. (V. 1.) önkormányzati rendelete

a lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 49/2005. (IX. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: OTÉK) 42. § (11) bekezdése rendelkezéseire figyelemmel a következő rendeletet alkotja:

1. § A lakás- és egyéb építmények építéséhez, kialakításához kapcsolódó parkolóhelyek biztosításáról szóló 49/2005. (IX. 23.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 2. § d) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

d) parkolóház: részben vagy egészben gépjármű parkolásra létesített egy vagy többszintű épület, építmény, amelyben legalább 25 közforgalom céljára megnyitott parkolóhely létesül;”

2. § (1) A R. 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a tömbrekonstrukcióra kijelölt területeken lévő épületek utólagos tetőtér-beépítése, a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki Bizottsága és a Városi Főépítész egyetértése esetén;”

(2) A R. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) a szabályozási tervben közút fejlesztésre kijelölt, illetve parkoló kialakításra alkalmas ingatlanon a szükséges mennyiségű gépkocsi várakozóhely kialakításához elégséges terület rendelkezésre áll;”

(3) A R. 4. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Nem önkormányzati tulajdonú parkolóházban történő parkoló biztosításra akkor van lehetőség, ha a tervezett parkolószám meghaladja a telken lévő egyéb építmények jogszabály szerinti parkoló szükségletét, valamint ha a parkolóház építtetője:

a) jogerős és végrehajtható építési engedéllyel rendelkezik;

b) az építési munkákat már megkezdte;

c) vállalkozik szerződés-kötésre az Önkormányzattal;

d) kötelezettségvállalási nyilatkozatot ad az építkezés 5 éven belüli befejezésére.”

3. § A R. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(6) Az építtetők által befizetett megváltási díjakat az Önkormányzat az éves költségvetésében elkülönítetten kezeli és a szerződésekben rögzített számú gépkocsi várakozóhely létesítésére fordítja.”

4. § (1) A R. 7. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Amennyiben az építési, fennmaradási, illetve rendeltetés-módosítási engedély iránti kérelmet elutasító határozat jogerőssé és végrehajthatóvá válik, a megkötött megállapodás érvényét veszti. A parkoló létesítésére befizetett összeget kamat nélkül - a visszaigénylés indokát megjelölve és igazolva - az építtető visszaigényelheti. Az Önkormányzat a visszafizetési kérelem benyújtásától számított 15 munkanapon belül köteles a visszafizetésről gondoskodni.”

(2) A R. 7. § (4) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) E rendelet 1. számú mellékletében felsorolt megváltási díjakat a Közgyűlés évente állapítja meg a tárgyévet megelőző év december 31. napjáig.”

(3) A R. 7. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az Önkormányzat nyilvántartást vezet:

a) a megépített közhasználatú gépkocsi várakozóhelyekről;

b) a parkolóhely-építési kötelezettség megváltására irányuló kérelmek közgyűlési jóváhagyásáról;

c) a megkötött megállapodásokról;

d) a befizetett megváltási díjakról;

e) a megépített parkolókról.”

5. § E rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. április 26.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére