Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 22/2007. (V. 3.) önkormányzati rendelete

a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló - többször módosított - 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §(1) bekezdésében, valamint az egyes építményekkel, építési munkákkal kapcsolatos építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokról szóló 46/1997. (XII. 29.) KTM rendelet 9. §(1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - figyelemmel a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. tv., továbbá a közúti közlekedésről szóló 1998. évi I. tv. 12. §-ában foglaltakra a következő rendeletet alkotja:

1. § A hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló, többször módosított 35/1999. (XI. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 2. § (2) bekezdése az alábbi j) ponttal egészül ki:

j) óriásplakát: minden olyan hirdető-berendezés, amely 12 m2, vagy annál nagyobb hirdetési felülettel kerül kialakításra.”

2. § A R. 4. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(1) Hirdető-berendezések elhelyezése, átalakítása, bővítése építési engedélyköteles a külön jogszabályban meghatározottakon túlmenően:

a) a történelmi városmag és a városközpont, valamint az országos és helyi védelem alatt álló területeken és épületeken nagyságtól függetlenül;

b) a belvárosban 0,5 m2 feletti hirdetési felület esetén;

c) a villanyoszlopokon megjelenő reklámtábla nagyságától függetlenül.”

3. § A R. 6. § (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„(4) A hirdető-berendezés kihelyezésével kapcsolatos kérelemhez mellékelni kell:

a) a külön jogszabályban meghatározott tervdokumentáción kívül a pontos helyszínrajzon (M:1000, illetőleg M:500 méretarányban), valamint a színes nézeti rajzot M=1:20 méretarányban,

b) közút esetén az út kezelőjének hozzájárulását,

c) az ingatlan tulajdonosának a hirdető-berendezés elhelyezéséhez történő hozzájáruló nyilatkozatát,

d) óriásplakások esetén statikai terv,

e) a városi főépítész támogató nyilatkozatát.”

4. § E rendelet 2007. június 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. április 26.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére