Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 26/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló, többször módosított 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény (a továbbiakban: Tszt.) 60. § (3) bekezdésében és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendeletben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja.

1. § A távhőszolgáltatási díjak és a csatlakozási díj megállapításáról, valamint az áralkalmazási és díjfizetési feltételekről szóló, többször módosított 4/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A hődíjat a közüzemi szerződés szerinti lakossági felhasználó ellátását szolgáló hőközpontban (hőfogadó állomáson) felszerelt, a távhőszolgáltató tulajdonában lévő hitelesített hőmennyiségmérővel mért hőmennyiség után kell megállapítani. A hőmennyiségmérők leolvasására és az elszámoló számla benyújtására - egyéb megállapodás hiányában - évente egy alkalommal, tárgyévet követő év július 30-ig kerül sor. Két elszámolási időszak között a távhőszolgáltató az előző elszámolási időszak átlagfogyasztása alapján részszámlát állít ki. A díjfizető kifejezett kérésére - a távhőszolgáltatóval június 30-ig, egy éves időtartamra kötött külön megállapodás alapján - lehetőség van az előző évi hőfelhasználás 1/12-ed részének megfelelő hőmennyiség utáni hődíj megfizetésére.”

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kaposvár, 2007. június 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére