Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,”

(2) A R. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

a) a gyermekjóléti szolgáltatást a Gyermekjóléti Szolgálat,”

2. § (1) A R. 10. § (1) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

b) a családsegítést, az utcai szociális munkát, a szenvedélybetegek közösségi ellátását, a nappali melegedőt, az átmeneti szállást, és éjjeli menedékhelyet a Regionális Családsegítő és Megyei Gyermekjóléti Módszertani Családsegítő Központ,”

(2) A R. 10. § (1) bekezdés e) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

e) a támogató szolgáltatást a Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete fenntartásában működő Napsugár Támogató Szolgálat és Önálló Élet Segítő Szolgálat intézményei, valamint a Magyar Kolping Szövetség Kaposvár és Kistérsége Támogató Szolgálata által, feladat-ellátási szerződés keretében látja el.”

3. § A R. 10/A. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A szociális étkeztetés kapcsán rászorultnak tekinthető az, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, egyedül élő esetén 300%-át nem haladja meg.”

4. § A R. 14. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Térítésmentes a népkonyha, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely, a családsegítés, az utcai szociális munka, a szenvedélybetegek közösségi ellátása és a pszichiátriai betegek közösségi ellátásának igénybevétele.”

5. § (1) A R. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) A R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

(3) A R. 7. számú mellékletének 1.) pontja helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

6. § (1) E rendelet 2007. július 1. napján lép hatályba.

(2) A szociális étkeztetés esetében a szociális rászorultság vizsgálatával kapcsolatos rendelkezéseket 2007. július 1-től az új igénylők esetében kell alkalmazni, azzal, hogy a 2007. június 30-án ellátottak szociális rászorultságát 2007. december 31-ig felül kell vizsgálni.

(3) A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében a szociális rászorultság vizsgálatával kapcsolatos rendelkezéseket, valamint a 3 és 5. számú mellékletben meghatározott térítési díjakat 2007. július 1-től az új belépőkre kell alkalmazni.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 9. § (1) bekezdés a) pontja, a 10/A. § (2) bekezdése, valamint a 14. § (8) bekezdése hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 5. §-ban, a 7. § (3) bekezdésében, a 8. § (1) bekezdésében a „Gyermekjóléti Központ” szövegrész helyébe a „Gyermekjóléti Szolgálat” szövegrész lép.

Kaposvár, 2007. június 7.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet a 34/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális intézményi térítési díjak

(az ÁFA-t nem tartalmazza) * 

Ellátás Ft/Nap Ft/Hó Ft/Óra
1. szociális étkeztetés
a) ebéd 147 Ft - -
b) házhoz szállítás költsége 109 Ft - -
2. házi segítségnyújtás
a) szociálisan rászorulók részére - - 876 Ft
b) szociálisan nem rászorulók részére - - 1454 Ft
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
a) szociálisan rászorulók részére - 235 Ft -
b) szociálisan nem rászorulók részére - 5308 Ft -
4. idősek nappali ellátása
a) napközbeni ellátás 233 Ft - -
b) ebéd 348 Ft - -
c) háromszori étkezés 693 Ft - -
5. fogyatékosok nappali ellátása
a) napközbeni ellátás 1859 Ft - -
b) háromszori étkezés 589 Ft - -
6. idősek otthona
a) demens ellátottak 3323 Ft 99 690 Ft
b) átlagos ápolást igénylők 3050 Ft 91 500 Ft
7. hajléktalanok átmeneti szállása 295 Ft 8850 Ft

2. melléklet a 34/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális és gyermekjóléti intézmények személyi térítési díj mértéke

(az ÁFA- t tartalmazza)

Megnevezés a térítési díj mértéke
1. szociális étkeztetés
a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti 5%
a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti 20%
2. házi segítségnyújtás
a rendszeres havi jövedelem 14%
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 2%
a rendszeres havi jövedelem
4. idősek nappali ellátása
A.) napközbeni ellátás
a rendszeres havi jövedelem

0%
B.) ebéd
a.) a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti 5%
b.) a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti 20%
C.) háromszori étkezés
a.) a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a, vagy az alatti 5%
b.) a jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 100%-a feletti 27%
5. fogyatékosok nappali ellátása
A.) napközbeni ellátás
a rendszeres havi jövedelem 0%
B.) háromszori étkezés
a rendszeres havi jövedelem

23%
6. idősek otthona
a rendszeres havi jövedelem 80%
7. hajléktalanok átmeneti szállása
Kötelezett jövedelme Személyi térítési díj
Ft/hó Ft/nap Ft/hó
0 - 6000 térítésmentes
6.001 - 8.000 55 1650
8.001 - 14.000 85 2550
14.001 - 18.000 125 3750
18.001- 175 5250
8. Helyettes szülői ellátás (átmeneti gondozás)
Ha a család egy főre jutó havi nettó jövedelme Személyi térítési díj
Ft/nap Ft/hó
az öregségi nyugdíj legkisebb összege alatti, térítésmentes térítésmentes
az öregségi nyugdíj legkisebb összegénél magasabb, de a minimálbér összegét nem éri el, 145 4350
a minimálbérnél magasabb. 289 8670
9. Időszakos gyermekfelügyelet
Ft/óra
gyermekfelügyelet díja 360

3. melléklet a 34/2007. (VI. 15.) önkormányzati rendelethez

„1. Gondozási Központ

Kaposvár, Béke u. 47.

- étkeztetés (ebédeltetés)

- házi segítségnyújtás (otthoni gondozás)

- jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

- közösségi pszichiátriai ellátás

- idősek klubja

Petőfi u. 18.; Orci u. 1.; Szigetvári u. 7., Sántos, Fő u. 112.”


  Vissza az oldal tetejére