Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 43/2007. (X. 4.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetéstől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló többször módosított 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6/B. § (4)-(5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A szerződés alapján a közreműködő a költségtérítés megfizetése vagy a befizetést igazoló feladóvevény bemutatása után a kerékbilincset köteles a járművön elhelyezett tájékoztatásban szereplő időtartamon belül eltávolítani.

(5) A szerződés alapján a közreműködő az intézkedés költségeinek megfizetéséről nyugtát állít ki, az üzemeltető a jármű birtokbavételét átvételi elismervényen igazolja.”

2. § A R. 6/F. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A Közterület-felügyelet a kerékbilincs fel - és leszereléséhez, a jármű elszállításához, tárolásához, őrzéséhez és a jármű értékesítéséhez - szerződés alapján - közreműködőt vesz igénybe. A közreműködő a kerékbilincs felszerelését csak az intézkedő közterület-felügyelő jelenlétében végezheti.”

3. § E rendelet 2007. október 20. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. szeptember 27.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére