Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 49/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. végrehajtásáról szóló - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvényben kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) A lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló - többször módosított - 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Szolgálati lakás a Polgármesteri Hivatalnál, valamint a Közgyűlés intézményeinél szolgálati viszonyban álló személyek, illetve az egészségügyi közszolgáltatás biztosításában vállalkozóként közreműködő személyek részére juttatható.”

(2) A R. 7. § (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(10) A szolgálati lakás kijelölt bérlője munkaviszonya megszűnését követő 30 napon belül köteles a szolgálati lakást beköltözhető, kiürített, tiszta, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban a bérbeadó rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha különös méltánylást érdemlő esetben a polgármester a szolgálati viszony megszűnését követően legfeljebb egy évig a lakás használatát engedélyezte. Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül különösen az álláshely megszüntetése vagy a dolgozó egészségügyi okból történő felmentése.”

2. § A R. az alábbi címmel és 7/D. §-al egészül ki:

„A katasztrófahelyzetbe került személyek elhelyezésére szolgáló bérlakás bérbeadásának feltételei

7/D. § (1) A katasztrófahelyzetbe került személyek elhelyezésére szolgáló lakásba (továbbiakban: katasztrófavédelmi lakás) - a Ltv. 23. § (4) bekezdése alapján - a Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kaposvári Kirendeltsége vezetőjének javaslatára a Polgármester jelöli ki a bérlőt.

(2) A kijelölés határozott időre, legfeljebb 6 hónapra szólhat, mely egy alkalommal, legfeljebb 3 hónappal hosszabbítható.

(3) A havi lakbér mértékét e rendelet 6. sz. mellékletében meghatározott övezeti besorolás alapján e rendelet 7. számú mellékletének A./ pontja határozza meg.

(4) A katasztrófavédelmi lakásra bérlőtársi szerződés nem köthető.

(5) A bérlő a lakásba csak a Ltv. 21. § (2) bekezdése szerinti közeli hozzátartozóját fogadhatja be.

(6) A határozott idő lejártát követő 15 napon belül a bérlő köteles a lakást beköltözhető, kiürített állapotban az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. A volt bérlő elhelyezésre nem tarthat igényt.”

3. § (1) A R. 4. számú melléklete helyébe e rendelet Melléklete lép.

(2) * 

(3) A R. 9. számú mellékletének d, pontjában szereplő Házfelügyelői szolgálati lakások helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Házfelügyelői szolgálati lakások:

1. Ady E. u. 7.

2. Bajcsy Zs. u. 5.

3. Baross G. u. 25-27.

4. Berzsenyi u. 44.

5. Dózsa Gy. u. 22.

6. Fő u. 22.

7. Léva köz 2. II. lh. fsz.

8. Nádasdi u. 1/a.

9. Sávház I. lh.

10. Sávház II. lh.

11. Sávház III. lh.”

4. § (1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 31. § (1) bekezdése hatályát veszti.

Kaposvár, 2007. november 8.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

Melléklet a 49/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 49/1993. (XII. 15.) önkormányzati rendelethez

A bérlő-kiválasztási jog térítési díja

a) egyszobás lakásnál 264 500 Ft/év

b) másfél szobás lakásnál 291 500 Ft/év

c) kétszobás lakásnál 318 000 Ft/év

d) két- és félszobás lakásnál 372 000 Ft/év

e) háromszobás lakásnál 424 500 Ft/év”


  Vissza az oldal tetejére