Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 51/2007. (XI. 14.) önkormányzati rendelete

a „Kaposvár számít rád” program keretén belül nyújtott támogatási formákról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló többször módosított 1949. évi XX. törvény 44/A. § (2) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

1. § E rendelet célja, hogy egységes keretszabályozását adja azoknak az ellátásoknak, amelyekkel a kaposvári fiatalok tanulmányait, letelepedését Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) segíti.

2. § A támogatások formái

(1) Letelepedést segítő támogatások:

a) lakáscélú helyi támogatás,

b) lakáscélú támogatási keret terhére nyújtható támogatás,

c) önkormányzati beruházásban épült lakás kedvezményes megvásárlásának biztosítása,

d) önkormányzati bérlakás biztosítása,

e) * 

(2) *  A tanulást, tanulmányokat segítő ellátások:

a) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj,

b) felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása,

c) *  romatanulók ösztöndíja,

d) középiskolai tanulók nyelvvizsga felkészülésének és tehetséggondozó csoportban való részvételének támogatása

e) * 

f) ösztöndíj a Kaposváron munkát vállaló kaposvári diákoknak.

(3) Egyéb támogatások:

a) Kaposvár Kártya,

b) * 

c) jogosítvány megszerzésének támogatása,

d) nyári napközi biztosítása,

e) osztálykirándulás támogatása,

f) ifjúsági szervezetek támogatása,

g) *  Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért polgármesteri díj.

II. Fejezet

Letelepedést segítő ellátások

1. Cím

Lakáscélú helyi támogatás

3. § Az önkormányzat külön jogszabályban *  meghatározott feltételek szerint a fiatal házaspárok Kaposvár városban történő első lakásának megvásárlásához vagy építéséhez anyagi támogatást nyújt.

2. Cím

Lakáscélú Támogatási Keret terhére nyújtható támogatás

Értelmező rendelkezések

4-11. § * 

3. Cím

Önkormányzati beruházásban épült lakás kedvezményes megvásárlásának biztosítása

A támogatás feltételei

12. § (1) *  Önkormányzat, vagy az önkormányzat által pályázat útján kiválasztott építtető beruházásában értékesítési célra épült lakást önkormányzat által nyújtott támogatással vásárolhat vagy építhet/építtethet és így vissza nem térítendő támogatásban részesíthető az a szociálisan rászoruló 40 év alatti, kaposvári munkahelyen foglalkoztatott egyetemi vagy főiskolai végzettséggel rendelkező munkavállaló, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem kevesebb, mint a külön jogszabályban *  meghatározott öregségi nyugdíjminimum hétszerese.

(2) * 

(3) Nem részesíthető támogatásban az, aki korábban önkormányzati lakáscélú támogatásban részesült.

A támogatás mértéke

13. § *  Az Önkormányzat, vagy az önkormányzat által pályázat útján kiválasztott építtető beruházásában épült lakás önkormányzati támogatásának mértéke a lakásra vetített telekár arányos részének és az előkészítés költségeinek (tervezési költségek) értéke, amelyet az önkormányzat a vételárban nem érvényesít. A támogatás mértékét a támogatási szerződésben meg kell határozni és az építtető tulajdoni illetőségére a támogatás összege erejéig jelzálogjogot, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalmat kell az ingatlan-nyilvántartásba a támogató Önkormányzat javára bejegyeztetni.

A támogatás iránti pályázat és elbírálása

14. § (1) *  A Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a rendelkezésre álló lakások függvényében pályázati felhívást tesz közzé. A pályázat benyújtása a megadott határidőig folyamatos.

(2) A pályázati felhívásnak az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a pályázati feltételeket,

b) a pályázók körét,

c) a kedvezményesen megvásárolható lakások leírását, műszaki paramétereit,

d) az egy lakásra jutó támogatás mértékét,

e) a pályázó által becsatolni szükséges nyilatkozatokat,

f) az adásvételi és támogatási szerződés megkötésére vonatkozó előírásokat.

(3) A pályázati felhívás szövegét a helyi médiában közzé kell tenni.

15. § (1) A pályázatot a pályázati felhívás szerint és az abban meghatározott mellékletekkel kell benyújtani a Bizottsághoz.

(2) * 

(3) Formai vagy tartalmi hiányosság esetén a pályázó egy esetben hiánypótlással pontosíthatja pályázatát.

(4) A támogatási kérelmek elbírálása a Bizottság hatáskörébe tartozik. A Bizottság határozata alapján a támogatási szerződést az Önkormányzat nevében a Polgármester köti meg.

16. § *  Amennyiben a támogatásban részesített Kaposváron - bármely munkáltatónál - történő foglalkoztatása a támogatási szerződés aláírásától számított 10 éven belül megszűnik, ide nem értve a munkanélkülivé válás esetét, a támogatás összegét azonnal és egyösszegben, az időarányosan fennálló tőketartozás után számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű kamattal növelten kell visszafizetni.

17. § *  (1) Ha a támogatott a vásárolt lakás elidegenítését követően legalább azonos, vagy magasabb értékű lakást kíván építeni vagy vásárolni Kaposvár város közigazgatási területén, úgy a Bizottság hozzájárulhat a támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak az újabb ingatlanra való átterheléséhez.

(2) Amennyiben a támogatásban részesült házastársak, élettársak a közösen megszerzett ingatlanon a tulajdonközösséget megszüntetik, az erről szóló szerződést 15 napon belül kötelesek a támogatási szerződés módosítása érdekében a Bizottsághoz benyújtani.

4. Cím

Önkormányzati bérlakás biztosítása

18. § (1) Az önkormányzati beruházásban épült bérlakás Kaposvár város közigazgatási területén önálló ingatlantulajdonnal nem rendelkező, 35. életévét be nem töltött egyetemi, vagy főiskolai végzettségű oktatási, vagy kutatói, illetve egyéb tudományos tevékenységet végző, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatos oktatói-kutatói tevékenységet végző hallgatója részére 5 évnél nem hosszabb időre adható bérbe.

(2) Az önkormányzati beruházásban épült bérlakóházban található lakások bérleti jogviszonyát pályázat útján lehet elnyerni. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

a) a meghirdetett lakás címét,

b) műszaki jellemzőit (szobaszám, alapterület, komfortfokozat),

c) a bérbeadás időtartamát,

d) a lakbér összegét,

e) a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot bérbeszámítás kizárásával való kialakításának feltételeivel meghirdetett lakás esetén az elvégzendő munkákat és azok várható összegét,

f) a lakások megtekintésének idejét,

g) a pályázat benyújtásának helyét és határidejét,

h) egyéb feltételeket.

(3) A bérlakásokra pályázók közül a bérlő személyét a Bizottság jelöli ki. A pályázat elbírálásának fő szempontja, a pályázó és családja (együttköltözők):

a) a pályázó szakmai tevékenysége,

b) jövedelmi viszonyai,

c) vagyoni viszonyai,

d) gyermekek száma,

e) együttlakók száma,

f) lakhatási körülményei.

(4) Amennyiben a kijelölt bérlő oktatói-kutatói tevékenysége, vagy hallgatói jogviszonya 90 napnál hosszabb időre megszűnik a bérleti jogviszonyt az önkormányzat köteles legfeljebb 3 hónapos felmondási idővel megszüntetni.

(5) *  Felsőoktatási, vagy középfokú köznevelési intézmények, valamint köznevelési, kutatási tevékenységet végző egyéb szervezetek részére a Közgyűlés a bérlő személyére javaslattételi jogot biztosít.

(6) A bérlet szabályaira egyebekben a külön önkormányzati rendelet *  szabályait kell alkalmazni.

5. Cím

Lakótelek kedvezményes értékesítése

19. § * 

III. Fejezet

A tanulást, tanulmányokat segítő ellátások

6. Cím

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj

20. § (1) Az önkormányzat a felsőoktatási intézmények nappali tagozatán első diplomát szerző hallgatók, illetve a felsőfokú tanulmányaikat az adott év szeptemberében kezdeni kívánó szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok részére - külön jogszabályban *  foglalt feltételek szerint - ösztöndíjat folyósít.

(2) *  Az ellátás biztosítása érdekében évente csatlakozik az állam által létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez és költségvetésében e célra forrást különít el.

7. Cím

Felsőfokú oktatási intézményben tanulók lakhatási támogatása

21. § Az önkormányzat pécsi kollégiumi férőhely és albérleti hozzájárulás formájában támogatást biztosít azon felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatán tanulmányokat folytató hallgatók részére, akiknek kollégiumi férőhely iránti kérelmét és fellebbezését az intézmény elutasította. A felsőoktatási intézményben tanulók lakhatási támogatásának részletes feltételeit külön jogszabály *  tartalmazza.

8. Cím

Rromatanulók ösztöndíja * 

22. § (1) *  Az önkormányzat a kaposvári lakóhellyel rendelkező, saját családjukban nevelkedő, roma származású, nappali tagozatos tanulók, hallgatók részére, tanulmányi félévenként (szemeszterenként) ösztöndíjat biztosít abban az esetben, ha tanulmányi átlaguk: általános iskolások esetében a 4,5, szakiskolában tanulók esetében a 3,8, szakközépiskolában és gimnáziumban tanulók esetében a 4,0, felsőfokú intézmények esetében pedig a 3,5 eléri, illetve meghaladja, továbbá vállalják, hogy továbbtanulnak, középfokon vagy felsőfokon szakképesítést szereznek.

(2) Pályázatot az általános iskola 7. osztályától lehet benyújtani.

(3) *  Az elbírálás során magasabb összegű ösztöndíjat kell biztosítani azoknak a tanulóknak, hallgatóknak, akik az integráció számára fontos - köznevelés, felsőoktatás, egészségügy, közbiztonság, közigazgatás - szakterületeken végzik tanulmányaikat.

(3a) *  Az a személy, aki az (1) bekezdésben meghatározott vállalásának önhibájából nem tesz eleget, sem középfokon, sem felsőfokon nem szerez szakképesítést, köteles a felvett ösztöndíjat a megtérítés elrendelése napján érvényes jegybanki alapkamattal növelt összegben visszafizetni.

(3b) *  A polgármester a visszafizetés összegét, illetve pénzegyenértékét és a kamat összegét - amennyiben annak megfizetése a kötelezett megélhetését súlyosan veszélyeztetné - méltányosságból

a) elengedheti, vagy

b) csökkentheti, vagy

c) legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet.

(3c) *  A (3b) bekezdésben meghatározott méltánylást érdemlő eset különösen: betegség, haláleset, tartós jövedelemromlás.

(4) *  Ösztöndíj adott évben csak a költségvetési rendeletben e célra meghatározott keretösszeg erejéig nyújtható.

(5) *  A pályázatok elbírálásáról a Polgármester dönt.

(6) *  Az ösztöndíjjal kapcsolatos együttműködésekből adódó feladatokat külön szabályzat *  tartalmazza.

9. Cím

ECDL bizonyítvány megszerzésének támogatása

23. § * 

Középiskolai tanulók nyelvvizsga felkészülésének támogatása * 

23/A. § *  (1) *  A kaposvári székhelyű középiskolák nyelvi és szaktárgyi vagy általános alapítványai elsősorban angol, német vagy francia C típusú közép- és felsőfokú nyelvvizsga, vagy ezzel egyenértékű emelt szintű nyelvi érettségi felkészülésének elősegítése és a tehetséges tanulók gondozása érdekében támogatást igényelhetnek.

(2) A támogatási kérelemben be kell mutatni a támogatási célt alátámasztó programot. A programnak tartalmaznia kell:

a) a támogatási cél megvalósításának várható hatását,

b) a támogatási cél megvalósításában érintett tanulók számát, lakóhely szerinti összetételét,

c) az előző támogatási időszakban - ha volt ilyen - elért eredmények összefoglalását.

(3) A támogatási cél megvalósításához nyújtott anyagi támogatás legalább 80%-át a tanulókkal töltött csoportos kontaktórák finanszírozására kell felhasználni.

(4) A támogatás odaítéléséről - a középiskolák tanulói létszámának, a benyújtott programok tartalma, a nyelvoktatás és tehetség gondozás eredményességének arányában a polgármester dönt.

10. Cím

Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja

24. § * 

11. *  Cím


Ösztöndíj a Kaposváron munkát vállaló kaposvári diákoknak * 

25. § *  (1) Az ösztöndíj a szakközépiskolában, szakgimnáziumban és felsőoktatásban tanuló diákok támogatására szolgál.

(2) Ösztöndíjra az a felsőoktatásban tanuló hallgató pályázhat, aki:

a) kaposvári állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) a felsőoktatási intézményben legalább két szemesztert, orvosképzésben négy szemesztert a c) pontban foglalt feltétellel teljesített,

c) legalább 3,51 tanulmányi eredménnyel rendelkezik szemeszterenként,

d) a pályázat benyújtásakor 30. életévét nem töltötte be,

e) államilag elismert felsőoktatási intézményben főiskolai, vagy egyetemi szintű alapképzésben, illetve BSc/BA vagy MSc/MA vagy PhD vagy DLA képzés keretében nappali tagozaton folytat tanulmányokat államilag finanszírozott, vagy költségtérítéses formában.

(3) Ösztöndíjra az a szakközépiskolában vagy szakgimnáziumban tanuló pályázhat, aki:

a) kaposvári állandó lakóhellyel rendelkezik,

b) középfokú intézményben legalább két félévet a c) pontban foglalt feltétellel teljesített,

c) legalább 3,51 tanulmányi eredménnyel rendelkezik félévenként.

(4) A pályázat tartalmazza:

a) a pályázó nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, számlaszámát,

b) az oktatási intézmény, kar, szak, képzési fokozat megnevezését,

c) a pályázó által vállalt szakképzettség megnevezését, a megszerzendő diploma fokozatát,

d) a tanulmányokra megjelölt képzési időkeretet, a szakképzettség, diploma megszerzésének várható időpontját,

e) a leckekönyvből az elvégzett szemeszterek eredményének, az ellenőrző könyvből a tanulmányi félév eredményének oktatási intézmény által hitelesített másolatát,

f) egyéb tevékenységek - így különösen tudományos diákköri munka, demonstrátori tevékenység, társadalmi és sporttevékenység, hallgatói önkormányzatban történő részvétel - bemutatását.

(5) A pályázatok benyújtásának határideje minden év szeptember 30. napja.

(6) *  Ösztöndíj programba évente legfeljebb 20 diák kapcsolódhat be, a résztvevők létszáma legfeljebb 80 fő lehet. A támogatott diákok 8 szemeszteren, vagy féléven keresztül, egy szemeszterben vagy félévben legfeljebb 5 hónapra havi 50 ezer forintos ösztöndíjat kapnak.

(7) Az oktatási intézménnyel fennálló hallgatói, tanulói jogviszonyt szemeszterenként, illetve félévenként igazolni kell. A hallgatói, tanulói jogviszony szünetelése (indokolt halasztás, külföldi ösztöndíj stb.) esetén ösztöndíj nem folyósítható, a programban történő részvétel meghosszabbodik.

(8) A pályázat elbírálása során elsősorban azon képzésben részt vevők részesülnek ösztöndíjban, amely szakmákból Kaposváron az állami foglalkoztatási szolgálat, szakmai kamarák, munkáltatói érdekképviseletek jelzése alapján szakemberhiány mutatkozik. Más hallgató csak ilyen pályázók hiányában támogatható.

(9) A pályázatokat bíráló munkacsoport rangsorolja a tanulmányi eredmény és egyéb szempontok - különösen a megfogalmazott szakember igények, szakmai ajánlás, megszerezni kívánt szakképzettség, diploma fokozata, tudományos diákköri munka, demonstrátori tevékenység, társadalmi és sporttevékenység, hallgatói önkormányzatban történő részvétel - alapján és tesz ajánlást a polgármesternek.

(10) A bíráló munkacsoport tagjait a polgármester kéri fel a Közgyűlés tagjai, a szakmai kamarák, munkáltatók, érdekképviseleti és egyéb érintett szervezetek tagjai közül. A támogatásokról a polgármester minden év október 31. napjáig dönt.

26. § *  (1) Az ösztöndíj-szerződés tartalmi elemei:

a) az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy a szakképzettség, diploma megszerzése után Kaposváron létesít munkaviszonyt vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt, illetve kaposvári székhelyű egyéni vagy társas vállalkozás tagjaként dolgozik legalább támogatott szemeszterenként 6 hónapi időtartamra,

b) a hallgatói, tanulói jogviszony szemeszterenkénti igazolása, a beiratkozást követően haladéktalanul,

c) a hallgatói, tanulói jogviszony szünetelése (halasztás, külföldi ösztöndíj stb.) esetén az ösztöndíjas bejelentési kötelezettsége,

d) a szemeszteri, illetve félévi eredmény igazolása az oktatási intézmény által hitelesített leckekönyvmásolatnak, illetve ellenőrző könyvnek február 28-ig, illetve szeptember 15-ig történő megküldésével,

e) a megszerzendő szakképesítés, illetve diploma fokozata (alap, illetve mesterképzés), megszerzésének időpontja,

f) ha az alapképzésben részt vevő ösztöndíjas mesterképzésben továbbtanul, ennek támogatását,

g) szerződésszegés esetén a (3) bekezdés szerinti visszafizetési kötelezettség vállalása,

h) a (4) bekezdésben foglaltakra történő figyelmeztetés,

i) *  az ösztöndíjas kötelezettségvállalása, hogy amennyiben államilag finanszírozott rezidensképzésben vesz részt, azt a tudomására jutástól számított 15 napon belül bejelenti szerződésmódosítás céljából.

(2) Az ösztöndíjat minden hónap 15. napjáig folyósítja az önkormányzat.

(3) A visszafizetési kötelezettség az ösztöndíjas számára folyósított támogatás összegére terjed ki, amely után a visszafizetési kötelezettség kezdő időpontjától kezdődően a jegybanki alapkamatnak megfelelő kamatot kell fizetni. Az ösztöndíjast visszafizetési kötelezettség terheli különösen ha:

a) a 26. § (1) bekezdés a) pontjában vállalt kötelezettségét - a (4) bekezdésben megjelölt esetet kivéve - nem teljesíti,

b) az ösztöndíj folyósításának időtartama alatt kaposvári lakhelyét megszünteti,

c) az ösztöndíjas - az (5) bekezdésben megjelölt esetet kivéve - a külön jogszabályokban megjelölt képzési időkeretben nem szerez szakképesítést, illetve diplomát,

d) az ösztöndíjas tanulmányait indokolatlanul halasztja, illetve nem fejezi be,

e) az ösztöndíjas a szerződésben megjelölt szakon tanulmányait nem folytatja,

f) egymást követő két félévben nem teljesíti a 25. § (2) bekezdés c), illetve (3) bekezdés c) pontjában előírt tanulmányi eredményt,

g) az ösztöndíjas a támogatási szerződést a 26. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt időpont előtt felmondja,

h) az ösztöndíjas az (1) bekezdés b-d) pontjaiban foglalt tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget.

(4) *  Az ösztöndíjast 2 év türelmi idő után 7 évi kamatmentes visszafizetési kötelezettség terheli, ha Kaposváron huzamosabb ideig igazoltan nem tud elhelyezkedni, amennyiben az Állami Foglalkoztatási Szolgálat őt legalább 3 hónapig álláskeresőként nyilvántartotta és a bíráló munkacsoport az ösztöndíjas végzettsége szerint érintett legalább 3 reprezentáns foglalkoztató nyilatkozata alapján foglalkoztatását nem látja biztosíthatónak. Amennyiben a türelmi idő alatt munkát vállal Kaposváron, úgy a visszafizetendő összeg időarányosan kerül kiszámításra.

(5) A polgármester kérelem alapján a diploma, szakképzettség megszerzésének szerződésben vállalt határidejét módosíthatja, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségét önhibáján kívüli ok miatt - különösen betegség, baleset miatt - nem tudja teljesíteni. A külföldön végzett tanulmányok nem számítanak be a képzési időbe.

(6) A polgármester kérelemre, méltányosságból a visszafizetésre legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, különösen ha az ösztöndíjas a BSC/BA képzés elvégzése után a 25. § (2) bekezdés c) pontjában előírt tanulmányi eredménye ellenére sem tud továbbhaladni az MSC/MA képzésben, illetve ha a visszafizetés az ösztöndíjas vagy családja megélhetését veszélyeztetné.

IV. Fejezet

Egyéb támogatások

12. Cím

Kaposvár Kártya diákok részére

27. § *  Az Önkormányzat a külön rendeletben *  meghatározott feltételek szerint kaposvári székhelyű nevelés-oktatás alapfeladatot ellátó intézmény nappali tagozatos tanulója vagy hallgatója részére Kaposvár Kártya megszerzésének lehetőségét biztosítja.

13. Cím

Iskolatej

28. § * 

14. Cím

Jogosítvány megszerzésének támogatása

29. § *  Az Önkormányzat az állami fenntartóval kötött megállapodás szerint támogatja a kaposvári középiskolás tanulók vezetői engedélyének megszerzését.

15. Cím

Nyári napközi

30. § *  Az Önkormányzat együttműködik a működtetésében lévő általános iskolák tanulói részére történő nyári napközi megszervezésében.

16. Cím

Osztálykirándulás támogatása

31. § (1) * 

(2) Az önkormányzat külön támogatási keret *  terhére, pályázati úton támogatja azokat az iskolai közösségeket/csoportokat, akik a határon túli magyar lakta településekre szerveznek tanulmányi/ osztálykirándulásokat. A pályázatokat a Polgármesterhez címezve lehet benyújtani.

17. Cím

Ifjúsági szervezetek támogatása

32. § (4) Az Önkormányzat - pályázat útján - külön keret *  terhére támogatja azon kaposvári Ifjúsági Szervezeteket, amelyek helyben, a kaposvári gyermekek és fiatalok érdekeit szolgáló célokat, programokat, rendezvényeket valósítanak meg.

(5) A pályázatokat a Polgármesterhez címezve kell benyújtani.

18. *  Cím

Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért polgármesteri díj * 

32/A. § *  (1) Az Önkormányzat Tehetséges fiatalok Kaposvár jövőjéért polgármesteri díjat (továbbiakban: díj) alapít.

(2) A díj pályázat útján nyerhető el. A pályázat célja olyan tehetséges fiatalok felkutatása, akik felkészültségükkel, kreativitásukkal, innovatív elképzeléseikkel és megvalósítható ötleteikkel hozzájárulhatnak Kaposvár gyarapodásához, fejlődéséhez, versenyképességének javításához, a vonzó társadalmi környezet megújításához.

(3) A díjban olyan 30. életévüket be nem töltött fiatalok részesülhetnek, akik kaposvári állandó lakóhellyel, vagy a Kaposvári Egyetemen, illetőleg valamely kaposvári középfokú oktatási intézményben aktív tanulói jogviszonnyal, vagy kaposvári munkáltatónál munkavégzésre irányuló jogviszonnyal rendelkeznek.

(4) Pályázatot benyújtani egyénileg és 2-től 5 főig terjedő csoportokban is lehetséges.

(5) A díjazottak egyszeri anyagi juttatásban részesülnek.

(6) A pályázatokat a polgármester által felkért bírálóbizottság értékeli. A díjazottakról a polgármester dönt, a bírálóbizottság véleményét figyelembe véve.

(7) A pályázati anyag tartalmi követelményeivel, az elbírálás menetével, határidejével és a díjazás mértékével kapcsolatosan részletes pályázati felhívást kell közzétenni a helyben szokásos módon.

V. Fejezet

Záró rendelkezések

33. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2007. december 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 25-26. §-a 2008. szeptember 1. napján lép hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, hatályát veszti, a fiatal szakemberek letelepedését és megtartását segítő kezdeményezésekről szóló 13/2006. (II. 28.) önkormányzati rendelet, valamint az azt módosító 48/2006. (VII. 25.) önkormányzati rendelet.

Kaposvár, 2007. november 8.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére