Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 69/2007. (XII. 12.) önkormányzati rendelete

a köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló, többször módosított 15/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, valamint a 44/A. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 46. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 15/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 4. §-ában, a 10. § (18) bekezdésében, a 44/A. § (1) és (2) bekezdésében, a 46. § (5) bekezdésében, valamint a 67. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:”

2. § A R. az alábbi 14. §-szal egészül ki, egyúttal a R. 14. § számozása 15. §-ra módosul:

„Pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthető munkakörök

14. § A Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthetők - vezetői beosztás kivételével - az alábbi munkakörök:

a) valamennyi munkakör a Ktv. 11. § (2) bekezdésében szabályozott esetekben;

b) valamennyi tisztségviselői referens.”

3. § (1) E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a R. 5. §-a és 10. §-a hatályát veszti.

Kaposvár, 2007. december 6.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére