Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 71/2007. (XII. 21.) önkormányzati rendelete

a köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 23. §-ban kapott felhatalmazás alapján és a települési hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 242/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezéseire figyelemmel az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A köztisztaság fenntartásáról, a települési szilárd hulladék kezeléséről, a hulladékok szelektív gyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről szóló - többször módosított - 54/2001. (XII. 6.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 24. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A gazdálkodó szervezetnél, intézményeknél keletkező hulladék összegyűjtéséről, megfelelő méretű gyűjtőedény beszerzéséről, vagy bérletéről és elszállításáról, a szolgáltatóval kötött szerződés alapján a használó köteles gondoskodni. A keletkező hulladék más intézményekkel illetve lakóközösségekkel közös edényekben nem helyezhető el. Gazdálkodó szervezetek más gazdálkodó szervezettel, szervezetekkel közös gyűjtőedényt használhatnak, de a közös gyűjtőedény össztérfogata nem lehet kevesebb az egyes gazdálkodó szervezetek által a szolgáltatóval kötött egyedi szerződésekben rögzített edénytérfogatok összegénél.”

2. § A R. 30. § (2) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Gazdálkodó szervezetek, intézmények a szemétszállítás és ártalmatlanítás díját a hulladék mennyisége alapján meghatározott, szerződött edénytérfogat és gyűjtési gyakoriságon alapuló ürítési díjas elszámolással kell megállapítani.

Edény űrméret Ft/ürítés
35 liter 158
50 liter 201
70 liter 238
110 liter 312
120 liter 341
240 liter 678
360 liter 1018
770 liter 2134
1100 liter 2987

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

(3) A beszállított hulladék ártalommentes elhelyezéséért a lerakóhely üzemeltetője díjat számíthat fel:

a) lakossági hulladék: 2907 Ft/tonna

b) közület, idegen beszállítás: 4940 Ft/tonna

c) vidéki beszállítás: 4831 Ft/tonna

A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.”

3. § E rendelet 2008. január 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2007. december 20.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére