Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 5/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 92. §-ában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.), 29. § (1)-(2) bekezdésében, 31. § (3) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló többször módosított 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendeletben, a nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló többször módosított 29/1993. (II. 17.) Korm. rendeletben, a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendeletben és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben foglaltakra - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 15. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) E rendelet 3. számú melléklete a külön jogszabály *  alapján számított intézményi térítési díjat (számított intézményi térítési díj), valamint az önkormányzat által elfogadott csökkentett intézményi térítési díjat tartalmazza. A személyi térítési díj megállapításánál a számított intézményi térítési díjat kell alkalmazni, kivéve, ahol az önkormányzat csökkentett intézményi térítési díjat állapított meg.”

2. § A R. 1. számú mellékletének helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

3. § A R. 3. számú mellékletének helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

4. § A R. 5. számú mellékletének 6. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„6. idősek otthona
a rendszeres havi jövedelem 80%”

5. § E rendelet 2008. március 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. február 28.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

1. melléklet az 5/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Gyermekintézmény intézményi térítési díj mértéke

(Áfa köteles szolgáltatások esetében a hatályos Áfa törvénynek megfelelő mértékű Áfa a meghatározott összegből visszaszámítandó)

I. Oktatási intézmények Ft/nap
1. Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 282
1.1. Tízórai 49
1.2. Ebéd 183
1.2. Uzsonna 50
2. Általános iskola (tízórai, ebéd, uzsonna összesen) 350
1.1. Tízórai 56
1.2. Ebéd 236
1.2. Uzsonna 58
3. Középiskola (ebéd) 262
3.1. Középiskolai diákotthon (háromszori étkezés) 624
4. Fogyatékosokat nevelő intézményi ellátás (ötszöri étkezés) 586
5. Szakmunkásképző iskola:
5.1. Diákotthon munkanapokon (reggeli, tízórai, vacsora) 372
5.2 Diákotthon munkaszüneti napokon (reggeli, ebéd, vacsora) 667
5.3. Iskolai tanműhely (ebéd) 262
6. Állami gondozottak tízórai kiegészítése 88
II. Gyermekjóléti intézmények
1. Bölcsőde 313
2. Helyettes szülői ellátás 289

2. melléklet az 5/2008. (II. 29.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 13/2000. (III. 17.) önkormányzati rendelethez

Szociális intézményi térítési díjak

(Áfa köteles szolgáltatások esetében a hatályos Áfa törvénynek megfelelő mértékű Áfa a meghatározott összegből visszaszámítandó)

Ellátás Ft/Nap Ft/Hó Ft/Óra
1. szociális étkeztetés
a) ebéd 176 Ft - -
b) házhoz szállítás költsége 131 Ft - -
2. házi segítségnyújtás
a) szociálisan rászorulók részére - - 876 Ft
b) szociálisan nem rászorulók részére - - 1454 Ft
3. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
a) szociálisan rászorulók részére - 235 Ft -
b) szociálisan nem rászorulók részére - 5308 Ft -
4. idősek nappali ellátása
a) napközbeni ellátás 233 Ft - -
b) ebéd 418 Ft - -
c) háromszori étkezés 832 Ft - -
5. fogyatékosok nappali ellátása
a) napközbeni ellátás 1859 Ft - -
b) háromszori étkezés 589 Ft - -
Ellátás Számított intézményi térítési díj Csökkentett mértékű intézményi térítési díj
6. idősek otthona Ft/nap Ft/hó Ft/nap Ft/hó
a) demens ellátottak 3723 111 690 1908 57 240
b) átlagos ápolást igénylők
ba) 2007. december 31-én ellátásban részesültek után 3238 97 140 1908 57 240
bb) Az ellátott havi jövedelme az ÖNYM 150%-át nem haladja meg 3005 90 150 1908 57 240
bc) Az ellátott havi jöv. az ÖNYM 150%-át meghaladja 3227 96 810 1908 57 240

  Vissza az oldal tetejére