Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 28/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az átruházott hatáskörben felhasználható Támogatási Keretek és a Környezetvédelmi Alap kezeléséről szóló - többször módosított - 51/1995. (XII. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) Társadalmi, civil szervezetek a város honlapján történő regisztrációt követően részesülhetnek támogatásban.”

2. § A R. 19-20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § (1) A Támogatási Keretből támogatható célok:

1. Kaposvár közigazgatási területén a foglalkoztatás bővítése vagy az átlagkeresetek javítása:

a) Kaposváron állandó bejelentett lakcímmel rendelkező regisztrált munkanélküliek alkalmazása a korrigált átlagos statisztikai állományi létszám legalább 2 éves időtartamú növelése esetén, amennyiben a növekedés mértéke az előző év átlaglétszámához képest meghaladta az 5%-ot,

b) az azonos foglalkoztatási körre vonatkozó átlagkereseteknek a tárgyévet megelőző évre vetített inflációt meghaladó mértékű növelése, amennyiben az meghaladja a keresetnövekedés országos átlagát is.

Az a) pontban meghatározott esetben a pályázatok bírálatánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik pályakezdők, vagy 45 év felettiek foglalkoztatását vállalják.

2. Kaposvár közigazgatási területén munkahelyteremtő beruházások megvalósítása: Műhely, üzem építése, bővítése, gép, berendezés vagy eszköz beszerzése, technológiai fejlesztések, amennyiben a beruházás megvalósítása után a vállalkozásnak a beruházás előtti korrigált átlagos statisztikai létszáma minden 800 ezer Ft. összegű támogatás után 1 fővel növekszik és a létszámnövekedéssel érintett foglalkoztatottak keresete eléri, vagy meghaladja az azonos foglalkoztatási körre vonatkozó átlagkeresetet.

3. Termelő üzem beindítása, bővítése vagy újraindítása esetén legalább 25 fő Kaposváron bejelentett lakcímmel rendelkező személy alkalmazása.

(2) A Támogatási Keretből nyújtható támogatásra pályázatot nyújthat be Kaposvár Megyei Jogú Város közigazgatási területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel rendelkező

a) egyéni vállalkozás

b) jogi személyiségű gazdasági társaság,

c) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és

d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.

(3) A Támogatási Keret terhére nyújtott támogatás magasabb szintű jogszabályok *  hatálya alá tartozó csekély összegű támogatásnak minősül.

(4) Bármely három pénzügyi év időszakában a vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Bármely három pénzügyi év időszakában a közúti szállítás terén működő vállalkozás részére odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összege nem haladhatja meg a 100 000 eurót. A támogatást igénybe vevő vállalkozásnak nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás igénybevételét megelőző három évben csekély összegű támogatás jogcímén mekkora összegű támogatást vett igénybe.

(5) Azonos támogatható költségek tekintetében a csekély összegű (de minimis) támogatás nem halmozható más állami támogatással, ha az ilyen jellegű támogatáshalmozódás olyan támogatási intenzitást eredményezne, amely túllépi az e rendeletben az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített támogatási intenzitást.

20. § (1) A Keret kezelője a támogatásról évente dönt. Több évre támogatás nem állapítható meg.

(2) A támogatás kizárólag a támogatási célokkal összhangban a tárgyévet követő évben a 19. § (1) bekezdésének 1. pontjában megfogalmazott feltételek teljesítése esetén, a 19. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott esetben a támogatási szerződés aláírását követően folyósítható. Azon vállalkozások számára - átmeneti jelleggel a 2007. év során -, amelyek a 19. § (1) bekezdés 1. pontja a.) alpontja szerinti létszámfejlesztést a támogatási igénnyel érintett évet *  megelőző évben *  meglévő korrigált átlagos statisztikai létszámához képest a tárgyévet megelőző naptári évben megvalósították, és vállalják, hogy azt legalább 1 évig folyamatosan fenntartják, a támogatást a támogatási szerződés aláírását követően folyósítható.

(3) A támogatás mértéke a 19. § (1) bekezdés 1. pont a) alpontjában meghatározott esetben legfeljebb az egy évre kifizetett járulékterhek, a 19. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontjában meghatározott esetben legfeljebb a bérnövekmény és járulék terheinek mértékéig terjedhet.

(4) A 19. § (1) bekezdésének 2-3. pontjában foglalt beruházási támogatások esetében a támogatás mértéke legfeljebb az elszámolható költségek 50%-áig, a 19. § (1) bekezdése 3. pontjában meghatározott támogatási cél esetében minden érintett foglalkoztatottra vonatkozóan kétszázezer forint/fő összeg, de legfeljebb tízmillió forint összegig terjedhet. Egy pályázó részére - kivéve a 19. § (1) bekezdése 3. pontjában meghatározott esetet - a tárgyévben maximum 5 millió Ft fizethető ki, az egy jogcímen kifizethető támogatás maximuma 3 millió Ft.

(5) A 19. § (1) bekezdésének 2-3. pontjában foglalt beruházási támogatások nyújtása esetén csak az alábbiak vehetőek elszámolható költségként figyelembe: aa) tárgyi eszközök (vagyis földhöz, épületekhez és üzemekhez/gépekhez kapcsolódó eszközök); ab) immateriális eszközök (vagyis szabadalmi jog, licensz, know-how, vagy nem szabadalmaztatott műszaki ismeretek megszerzése útján megvalósuló technológiatranszfer, amennyiben ezek kizárólag a regionális támogatásban részesülő létesítményben használhatóak fel, az eszközök leírhatóak, azokat piaci feltételek mellett, harmadik féltől vásárolták meg, azokat a vállalat eszközei közé sorolták őket és legalább öt évig, kis- és középvállalkozások esetén három évig a regionális támogatásban részesülő létesítményben maradnak), vagy b) bérköltség: a beruházás üzembe helyezését követő harmadik év végéig újonnan létrehozott munkakörökben foglalkoztatott munkavállalók személyi jellegű ráfordításának 24 havi összege, a munkakör létrehozásának napjától számítva.

(6) Nem támogathatóak a Keretből az Európai Unió Bizottsága *  rendeletében meghatározott ágazatokban működő vállalkozások.”

3. § A R. 30/D. §-a a következő (5)-(6) bekezdésekkel egészül ki:

„(5) A támogatási kérelem részletesen tartalmazza, hogy a támogatásra javasolt program mely testvér-, partnerváros vagy testvériskola milyen programjába illeszkedik, vagy miként szolgálja a város egésze nemzetközi megítélésének előmozdítását. A kérelemhez mellékelni kell a testvér-, partnerváros vagy testvériskola meghívóját, illetve a nemzetközi program tervezetét.

(6) A Támogatási Keretből támogatás pályázati eljáráson kívül is nyújtható.”

4. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére