Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 29/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló - többször módosított - 26/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló - többször módosított - 26/1999. (X. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

a) Együd Árpád Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészeti Iskola;”

2. § A R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az Önkormányzat, közművelődési és közgyűjteményi intézményei, valamint a rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati szervei közművelődési munkájuk során kapcsolatot tartanak a szakminisztériummal * , a Somogy Megyei Önkormányzattal, és együttműködnek a Közművelődési Tanáccsal.”

3. § (1) E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a R. 8. § b) pontja hatályát veszti.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére