Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 34/2008. (VI. 10.) önkormányzati rendelete

a temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (3) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján - annak végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 1.) Korm. rendeletre, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a halottakkal kapcsolatos rendelkezései végrehajtásáról, valamint a rendkívüli halál esetén követendő eljárásról szóló 34/1999. (IX. 24.) BM-EüM-IM együttes rendeletre figyelemmel - az alábbi rendeletet alkotja:

1. § A temetőkről és a temetkezésről szóló - többször módosított - 20/2000. (VI. 20.) önkormányzati rendeletben a „városi ÁNTSZ” szövegrész helyébe az „ÁNTSZ” szövegrész lép.

2. § E rendelet 2008. július 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. június 5.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére