Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 54/2008. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

a közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a következő rendeletet alkotja:

1. § A közterület rendeltetésétől eltérő célú használatának általános szabályairól szóló - többször módosított - 7/2000. (II. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 16. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) Nem kell közterület-bérleti díjat fizetni

a) a fegyveres erők, a fegyveres testületek, a rendészeti szervek, a mentők, a tűzoltók, továbbá a vízügyi szolgálat műtárgyainak, mobíliáinak alaptevékenységük céljára és idejére történő elhelyezése után,

b) a külön rendelet *  szerint megkötött szerződés alapján a szilárd hulladékgyűjtő edényzet közterületi elhelyezésekor.

c) *  a 3. § (3) bekezdésében foglalt esetben.

d) az 1m2-t meg nem haladó, üzlet előtti közterület árubemutatás céljából történő igénybevétele estén. A közterület használata nem veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát.”

2. § A R. 16. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) A 16. § (1) bek. d) pont kivételével nem adható díjfizetési mentesség az (1)-(2) bekezdésekben említett esetekben, ha a közterület használata kereskedelmi vagy reklám tevékenységgel párosul.”

3. § E rendelet 2008. október 1. napján lép hatályba.

Kaposvár, 2008. szeptember 25.

Szita Károly s. k. dr. Kéki Zoltán s. k.
polgármester címzetes főjegyző

  Vissza az oldal tetejére